Säkerhet, trygghet och beredskap

Det är viktigt med korrekt och aktuell information i händelse av kris, olycka eller katastrof. Vänd dig därför alltid till betrodda källor så som Krisinformation eller Kävlinge kommuns webbplats.

Aktuell information vid kris eller olycka

Om en katastrof eller större olycka inträffar inom Kävlinge kommun kommer information ges på webbplatsen kavlinge.se och kommunens Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt och ges så länge som det akuta krisläget kvarstår.

Man kan också besöka Krisinformation.selänk till annan webbplats för att få information. Det är svenska myndigheters gemensamma informationsplats vid kriser och här finner du information om mindre och större händelser både i och utanför Sverige.

Det är också viktigt att du, om det är möjligt, slår på Sveriges radios FM-kanaler och någon av följande TV-kanaler: Sveriges television, TV4, kanal 5 eller kanal 9.

Ansvar och övergripande mål för krishantering

Vad är en kris?

En kris i Kävlinge kommun definieras som en oväntad händelse som hotar Kävlinge kommuns grundläggande värderingar, dess verksamheter och dessas funktioner och som utsätter en eller flera verksamheter för sådana påfrestningar att dessa inte kan bedrivas med normala resurser och normal organisation.

Övergripande mål för krishantering

Kävlinge kommuns övergripande mål med krishantering är att:

 • minska konsekvenser av inträffad händelse för dem som vistas i kommunen
 • säkerställa driften av samhällsviktig verksamhet och att förhindra samt begränsa skador på människor, miljö och egendom inom det geografiska området
 • upprätthålla förtroendet för den kommunala verksamheten
 • vid behov kunna samordna resurser inom kommunen och med andra aktörer
 • snabb, tillförlitlig och tydlig information ska kunna ges till alla medborgare, de som vistas i eller är verksamma inom kommunen samt andra externt berörda aktörer
 • möjliggöra skyndsam återgång till normal verksamhet efter hantering av det akuta händelseförloppet

Central krisledningsplan

Det finns en central krisledningsplan för att säkerställa att Kävlinge kommun har en god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris och att man på bästa sätt ska kunna bibehålla funktionaliteten i kommunens samhällsviktiga verksamhet.

Krisledningsplanen är en strategi för Kävlinge kommuns övergripande krishantering och är styrande för hur kommunen på central nivå organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller hot om kris.

Krisledningsplanen förtydligar de ansvarsförhållanden som gäller vid en kris inom kommunen och beskriver hur förvaltningar/verksamheter kan få centralt stöd i händelse av kris eller hot om kris om de inte har förmåga att hantera händelsen inom ramen för den egna organisationen.

Kommunens ansvar

Kommunen har enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (SFS 2006:544) om extraordinära händelser ett ansvar att ha en beredskap, planering och förmåga för att hantera såväl "vanliga" olyckor och bränder som kriser och extraordinära händelser.

Detta innebär att kommunen ska se till att det finns en räddningstjänst som kan rycka ut och agera vid olyckor och bränder i kommunen. Kävlinge kommun är medlem i räddningstjänstförbundet Räddningstjänst Syd som utgör gemensam räddningstjänst för fem skånska kommuner.

Kommunen ska verka för att förebygga och minska konsekvenserna vid bränder och minska risken för andra slags olyckor. Detta fråntar inte exempelvis fastighetsägare från sitt ansvar för brandskydd. Kommunen ska också bistå den enskilde med rådgivning och information så att den enskilde kan fullgöra sitt ansvar enligt lagen. Detta sker till exempel genom att Räddningstjänst Syd gör hembesök och informerar om olika slags brandskydd.

För att hantera extraordinära händelser görs förberedande arbete i form av risk- och sårbarhetsanalyser och planering för hur kommunen ska agera vid olika slags händelser. Ansvarig personal och politiker utbildas och övas. Kommunens krisledningsnämnd kan träda i funktion vid en extraordinär händelse och har befogenhet att snabbt fatta de beslut som behövs för att kunna hantera en situation.

Utöver detta har också Socialtjänsten ett särskilt ansvar för planering och samverkan för krisberedskap, liksom inför och vid höjd beredskap. Detta framgår av förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, §§ 11 och 18.

Få SMS-meddelande vid störningar och i kris

Är du skriven på en adress i Kävlinge kommun och har en mobiltelefon registrerad på samma adress får du automatiskt våra SMS-utskick.

Lägg till mobilnummer eller avregistrera från sms-utskick

Har du skyddat nummer eller ett oregistrerat kontantkort? Kanske att du äger ett fritidshus eller har en kommersiell fastighet i kommunen? Eller har du en äldre anhörig i kommunen och vill hålla dig uppdaterad?, Då ska du registrera då mobilnumret för att få SMS-utskick.

Observera! Tänk på att du måste registrera det mobilnummer som du vill att vi ska skicka SMS till och den adress som du vill få meddelanden om.

Om du vill att något av dina abonnemang, exempelvis ditt barns mobilnummer, ska undantas från SMS-utskicken avregistrerar du det enkelt själv. 

Brottsförebyggande insatser

Som kommun har vi ett brett uppdrag, vilket innebär att vi arbetar brottsförebyggande på många olika sätt och i många olika verksamheter och samverkansforum. Just samverkan är en nyckel i det brottsförebyggande arbetet, då det är effektivare att samla sina resurser än att arbeta i olika stuprör samt att vi kan dela lägesbilder och kunskap med varandra.

Brottsförebyggande arbetet i korthet

 • Kommunen samordnar två brottsförebyggande råd, som innehåller representanter både från kommunen och från andra aktörer. Det ena rådet, Rådet för trygghet och hälsa, ska agera mer övergripande och ge uppdrag och inriktning för kommunens andra råd, Centralt samordningsråd, som i sin tur ska agera operativt och initiera projekt utifrån uppdrag och aktuella lägesbilder.
 • Kommunens säkerhetsenhet, tillsammans med kommunpolisen, stöttar kommunens nattvandrare och kommunens verksamheter i övrigt när de behöver hjälp med det brottspreventiva.
 • Kommunen anordnar emellanåt digitala trygghetsvandringar.
 • Vaktbolag anlitade av kommunen ronderar kommunens verksamheter varje kväll/natt.

Medborgarlöfte kommun och polis

Kävlinge kommun och Polisen arbetar ständigt med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott. Genom medborgarlöften genomför kommunen och Polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet.

Det här ska vi uppnå

Det övergripande målet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och komma närmare medborgarna. Detta ska uppnås genom:

 • Att den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
 • Att bostadsinbrotten ska fortsätta att minska.
 • Att antalet grannsamverkansområden ska öka.
 • Att användningen av märk-DNA ska öka.
 • Att vår synlighet och närvaro på platser och tider som medborgarna upplever som otrygga ska öka.
 • Att förebygga en brottslig utveckling hos ungdomar.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten Sydlänk till annan webbplats är räddningstjänst i kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. De arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt årets alla dagar. Räddningstjänsten i Kävlinge ingår från och med 2006 i förbundet.

Räddningstjänstens uppdrag

Räddningstjänsten Syds uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Räddningstjänsten tar sig an bränder, drunkningar och trafikolyckor och agerar vid stormskador, ras, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. De arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Station Löddeköpinge

Kävlinge kommun utgör tillsammans med Eslövs kommun ett av Räddningstjänsten syds fyra distrikt. Distriktets huvudstation är belagd i Löddeköpinge, och där arbetar cirka 20 brandmän, befäl samt en distriktschef. Den operativa styrkan är bemannad med 1 styrkeledare samt 4 brandmän.

Postadress:
Räddningstjänsten Syd
Löddeköpinge brandstation
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress:
Fågel Fenixväg 5
Löddeköpinge

Tel: 046-540 46 00

Webbplats: https://www.rsyd.se/om-oss/har-finns-vi/station-loddekopinge/länk till annan webbplats

Station Kävlinge

Kommunen har också en deltidsbrandstation i Kävlinge. Personalen här har dock en annan huvudsaklig sysselsättning och rycker in vid behov.

Postadress:
Räddningstjänsten Syd
Station Kävlinge
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress:
Gränsgatan 6
Kävlinge

Tel: 046-540 46 00

Webbplats: https://www.rsyd.se/om-oss/har-finns-vi/station-kavlinge/länk till annan webbplats

Allmänna telefonnummer

Växlar Räddningstjänsten
Station Eslöv: 046- 540 46 00
Distrikt Lund: 046 - 540 46 00
Distrikt Malmö/Burlöv: 046 540 46 00
Automatlarm: 046 - 540 46 90
Tillsyn Direkt: 046 - 540 46 99
Utbildningar: 046 - 540 47 00
E-post: info@rsyd.se

Webbplats: https://www.rsyd.se/länk till annan webbplats

Lån av flytvästar

Flytvästarna finns i alla storlekar och lånas ut gratis, maximalt en vecka. Ring 046-540 48 64.

Så kan du förbereda dig inför en kris

I händelse av kris eller extraordinära händelser är förberedelser a och o.

Situationer som det är bra att ha en planering för:

 • Strömavbrott
 • Kyla om uppvärmningen slutar fungerar vintertid
 • Översvämning
 • Utrustning i bilen om man blir stående på väg

Vad är en extraordinär händelse?

I lagens mening avses en händelse som avviker från det normala och innebär en sådan störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner att det kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (1 kap 4 § i lagen (SFS 2006:544) om extraordinära händelser).

Det kan med andra ord vara allt från kraftiga stormar som slår ut elnät och telefoni till att vattnet i en kommun är obrukbart och måste kokas.

Utgå från dina fem grundbehov

Vid kris kan det vara bra att planera utifrån våra fem grundbehov:

1. Vatten (en vuxen person behöver dricka 2-3 liter vatten om dagen)
2. Mat (skaffa matvaror med lång hållbarhet och bra näringsinnehåll)
3. Värme (speciellt på vintern)
4. Trygghet (en säkrad informationsinhämtning)
5. Sömn (vi behöver sömnen för att både kroppen och hjärnan ska få sin vila

Utöver detta kan exempelvis mediciner, sanitet, pengar och alternativa transportfordon tänkas över.

Ett ideal är att tänka att du ska klara dig i 72 timmar.

Checklista för att vara förberedd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har följande checklista för den förberedde:

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier, pannlampa
 • Dunkar och hinkar med lock att förvara vatten i.
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj, viktiga mediciner
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel våtservetter
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården

Tips på din hemberedskap på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VMA - signalen som varnar

Varningssystemet Hesa Fredrik, vars officiella benämning är "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA), testades för första gången 1931. Numera testas det fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Signalen består av en ton i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad som upprepas i minst två minuter.

Om det råder akut fara för allmänheten kan kommunen eller andra myndigheter använda sig av VMA.

Vad ska du göra när du hör VMA-signalen?

När du hör denna signal (förutsatt att det inte är test av systemet, se nedan) ska du:

 • Gå inomhus eller stanna inne
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation (fastighetsägaren ansvarar för att stänga ventilation i hyreshus)
 • Lyssna på lokalradio eller se på tv/text-tv för mer information

VMA-systemet testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.

VMA-systemet omfattar även radio och TV

Ljudsignalen är inte hela VMA-systemet. Meddelande via radio och tv är också en viktig del. Det kan vara information kopplad till akut fara för allmänheten eller ett informationsmeddelande som sprids i medierna utan att ljudsignalen används. För att snabbt kunna nå ut med information har svensk krisberedskap överenskommelser med flera olika tv- och radiostationer. Ett informationsmeddelande kan skickas ut via följande mediekanaler:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Skyddsrum i Kävlinge kommun

Vid ström, tele och internetavbrott

Telefoni och internetavbrott

Telenätet kan drabbas av avbrott eller störningar på grund av strömavbrott eller andra anledningar.

Om telefonerna verkar ha slutat fungera kan du söka information på internet genom att gå till din operatörs hemsida och där söka på "driftstörningar". Hela telenätet behöver inte vara drabbat och man kan komma fram på mobiltelefon om det fasta telenätet är drabbat eller tvärtom.

Tänk på att ett högt tryck på telenätet försvårar situationen. Undvik onödiga samtal vid en stor telestörning eller annan stor händelse så hjälper du andra!

Om även Internet slutat fungera, kan du avvakta en stund innan du försöker starta det igen, alternativt slå på TV:n eller radion och höra efter om de presenterar någon information där.

Strömavbrott

Vid ett strömavbrott har kommunen ett ansvar för att dess verksamheter ska fortsätta fungera så normalt som möjligt. Det viktigaste är att skydda liv och hälsa. Därför är till exempel äldreboenden och sjukvård prioriterade att förses med reservkraft.

Det finns också en planering för att samla personer i privathushåll som är direkt beroende av tillgång till el för liv och hälsa till platser som har reservkraft.

Vid strömavbrott i din fastighet kontaktar du i första hand din elleverantör.

Trygghetspunkter

Trygghetspunkter i Kävlinge kommun

I Kävlinge kommun finns fem trygghetspunkter. Detta är platser som aktiveras vid extraordinära händelser, till exempel omfattande ström- eller teleavbrott.

Trygghetspunkterna har radioutrustning för att kunna kommunicera, och de har också tillgång till reservkraft och personal oavsett tid på dygnet. Trygghetspunkterna har kontakt med räddningstjänsten och kommunens krisledning och erbjuder korrekt och aktuell information om läget.

Trygghetspunkter i Kävlinge kommun finns på:

 • Gruppboendet, Per Tolvas väg 5 i Löddeköpinge
 • Kullagården, Kullagatan 10 i Kävlinge
 • Billingshäll, Högalidsvägen 33 i Kävlinge
 • Tallgården, Karabyvägen 5 i Dösjebro
 • Ligustern, Trädgårdsgatan 2 i Furulund

Vidare har räddningsstationen på Fågel Fenix väg 5 i Löddeköpinge kommunikationsutrustning och kan ge information men är inte avsedd som trygghetspunkt.

Kommunens krisstöd

Vid allvarliga händelser och olyckor och när ordinarie organisation inte räcker till, finns vid behov tillgång till ett organiserat och utökat krisstöd.

Krisstödets roll och organisation

I Kävlinge kommun ansvarar Socialtjänsten och sektor Arbetsliv och fritid för att samordna krisstödet.

Krisstödet är en organisation som träder in och kan fatta nödvändiga beslut för att säkra ett gott socialt och psykologiskt omhändertagande för drabbade medborgare.

Krisstödet i Kävlinge kommun leds av representanter från de olika sektorerna. Kyrka och vårdcentral kallas in vid behov. Till Krisstödets förfogande finns även ett antal utbildade krisstödspersoner som kan kallas in.

Krisstödet tillkallas vid behov, och främst då en större allvarlig händelse skett. Det är oftast Polis eller Räddningstjänst som påkallar behov av krisstödet, men även andra myndigheter och verksamheter kan kontakta Krisstödet.

Kävlinges krisstöd har också ett samarbete med intilliggande kommuners krisstöd.

Vädervarningar

SMHI övergår till ett nytt vädervarningssystem som ersätter tidigare klass 1, 2 och 3-varningar. Tillsammans med Länsstyrelsen och ett antal samhällsaktörer kommer SMHI att analysera vilken lokal och regional påverkan som vädret förväntas få. Dessa konsekvensbaserade vädervarningar kommer ge en mer korrekt varningsnivå för respektive område. Alla berörda får då bättre förutsättningar för att förbereda sig samt hantera den aktuella vädersituationen.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och med oktober 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning.

Den röda varningen är den allvarligaste graden men de nya nivåerna kan ej jämställas med tidigare klass 1, 2 och 3-varning utan baseras helt på hur stora konsekvenser vädret kan medföra.

Information om vädervarningssystemet på SMHIs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?