Statistik

Kävlinge kommun beställer officiell statistik från SCB inom ett antal ämnesområden.

För samlad uppföljning av verksamhetsspecifika indikatorer och möjlighet till jämförelse med andra kommuner hänvisar vi till databasen Kolada.länk till annan webbplats I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden.

Befolkning

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick Kävlinge kommuns befolkning till 32 341 invånare, en ökning med 321 personer.

Under året har Kävlinges befolkning inte ökat i den takt vi prognostiserat. Det beror framförallt på ett antal ej färdigställda nybyggnationer samt förändrade flyttmönster med mindre inflyttning än vi räknat med.

Flyttnettot till Kävlinge kommun ökade trots det marginellt från 217 personer under 2020 till 223 personer under 2021. Snittet för flyttnettot de senaste fem åren 2017-2021 ligger på 263 personer per år. Snittet för de kommande fem åren prognostiseras dock öka.

Kävlinge hade under 2021 en tillväxttakt på 1 %, vilket är på samma nivå som föregående år men ligger lägre än målsättningen om att växa i snitt 1,5 % per år. Befolkningen i Kävlinge kommun har de senaste 10 åren (2012-2021) ökat med 3080 personer vilket motsvarar en tillväxttakt på 1 %.

Befolkning per tätort och småort 2021

Ort


Ökning/minskning sedan 2020

Tätorter

Kävlinge

10213

+ 250

Löddeköpinge

7370

+ 13

Furulund

4627

- 18

Hofterup/Ålstorp

3632

+ 48

Dösjebro

903

- 17

Barsebäck by

877

+ 12

Barsebäckshamn

563

+ 5

Lilla Harrie

332

- 1

Västra Karaby

258

+ 2

Ålstorp 5

206

+ 4

Järavallen

206

+ 9

Småorter

Högs by

167

+ 8

Södervidinge

138

+ 5

Stora Harrie

114

+/-

Vikhög

117

+ 5

Landsbygd

2582

- 11

Restförda

36


Kommunens befolkning 2021-12-31

32 341

+ 321


Befolkningsprognos

Kävlinge kommun tar varje år fram en befolkningsprognos baserad på befolkningen i kommunen vid senaste årsskifte samt på prognostiserat bostadsbyggande. Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skolan, skolskjuts samt planering av kommunens budget och prioriteringar.

Befolkningsprognos 2022-2032

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och lokalförsörjning. Länk till aktuell prognos.PDF

Vid årsskiftet 2021/2022 hade Kävlinge kommun 32 341 invånare. Enligt senaste befolkningsprognosen beräknas folkmängden överstiga 35 000 år 2026, en något lägre tillväxttakt än tidigare prognos. På längre sikt beräknas kommunen växa desto mer och enligt prognos kommer det till år 2032 vara över 41 000 människor boende i kommunen där de största tätorterna Kävlinge och Löddeköpinge står för den största ökningen. Utvecklingen är avhängigt att bostadsbyggandet fortsätter och andra påverkande omgivande faktorer som kan vara svåra att beräkna.

Befolkningstrender i Kävlinge kommun

Positiva födelse- och flyttnetton

Under många år har kommunen ökat sin befolkning, främst tack vare positiva flyttnetton men även tack vare ett positivt födelsenetto. Många kommuner har det ena men inte det andra.

Planerat byggande ger stora framtida befolkningsökningar

Den förtätning som pågått de senaste åren indikerar att kommunen är attraktiv, folk vill flytta hit. Om det byggs i planerad takt kommer bostäderna med stor sannolikhet att fyllas. Det kommer att innebära en hög tillväxttakt den kommande tioårsperioden.

Diagram över befolkningsprognosen

Befolkningsutveckling 2012-2021 samt prognos 2022-2032

Åldersfördelning befolkning 2012-2021 samt prognos 2022-2032

Bostäder, nybyggnation

Kävlinge växer. I kommunens alla hörn pågår stora utvecklingsprojekt och fler finns i kikaren. Inom tio år beräknas 3500 nya bostäder att byggas.

Hushåll efter boendeform

Diagram som visar hur stor andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus i kommunen år 2019

Diagram som visar hur stor andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus per ort år 2019

Nybyggnation

Nybyggnation efter upplåtelseform i Kävlinge kommun mellan 2016-2020

Tabell avseende nybyggnation per ort och totalt i kommunen mellan 2016-2020

Förvärvsarbete och utbildningsnivå

Förvärvsfrekvens

Kävlinge kommun har en förvärvsfrekvens på 85 procent bland befolkningen i förvärvsarbetande ålder 20-64 år. Snittet i Sverige ligger på cirka 79 procent.

Stapeldiagram över förvärvsfrekvens i Kävlinge kommun och dess orter år 2019

Utbildningsnivå

Kävlinge kommun har förhållandevis hög utbildningsnivå bland befolkningen, högre än snittet för Region Skåne och Sverige totalt. Utbildningsnivå är en viktig faktor för förutsättningar på arbetsmarknaden och för det lokala näringslivet.

Diagram över andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning per ort år 2019

Näringsliv och arbetsgivare

Via denna länk kommer du till Region Skånes kommunrapport med statistik kopplat till näringsliv och arbetsmarknad. länk till annan webbplats

Egenföretagare på heltid

Fler personer har sin huvudsakliga sysselsättning genom anställning än genom företagande. 83 % är sysselsatta genom en anställning och 17 % genom företagande. I Skåne är motsvarande siffror 89 % och 11 %, vilket innebär att fler har sin sysselsättning genom företagande i Kävlinge än i andra kommuner.

Arbetsgivare i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun är den största arbetsgivaren med över 2000 anställda följt av Ekens assistans AB, KTB Stormarknad AB och Södervidingebagaren AB.

Tabell över största arbetsgivarna i Kävlinge kommun år 2005 och år 2020

Folkhälsa

Folkhälsoarbete har som naturligt mål att hälsan i befolkningen som helhet ska vara så god som möjlig men även att den ska vara jämlikt fördelad mellan olika grupper. Det finns många faktorer – såsom levnadsvanor, utbildningsnivå, socioekonomi och närmiljö – som påverkar enskilda individers och hela gruppers hälsostatus.

Under våren 2021 har en kartläggning av folkhälsan i Kävlinge kommun tagits fram på uppdrag av Rådet för trygghet och hälsa (RTH).

Kartläggningen är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet utifrån visionen: Alla som bor och vistas i Kävlinge kommun ska uppleva en trygg, säker och hälsofrämjande miljö.

Arbetet kommer fortsätta med framtagandet av en handlingsplan för att förebygga tidig debut och skadligt bruk av ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Länk till kartläggning folkhälsa PDF

Rådet för trygghet och hälsa (RTH) och Centrala samverkansrådet (CSR) är tvärsektoriella samverkansgrupper för frågor och projekt inom brottsförebyggande, trygghetsskapande, och folkhälsoområdet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?