Statistik

Kävlinge kommun beställer officiell statistik från SCB inom ett antal ämnesområden.

För samlad uppföljning av verksamhetsspecifika indikatorer och möjlighet till jämförelse med andra kommuner hänvisar vi till databasen Kolada.länk till annan webbplats I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden.

Befolkning

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick Kävlinge kommuns befolkning till 32 020 invånare, en ökning med 315 personer.

Under året har Kävlinges befolkning inte ökat i den takt vi prognostiserat. 2020 var året då Kävlinge passerade 32 000 invånare, sista december 2020 uppgick antalet invånare i Kävlinge till 32 020 vilket motsvarar en befolkningsökning på 1 %.

Trots att årets befolkningsökning är högre än förra året är det 171 färre kävlingebor än vad vi prognostiserat för. Det beror framförallt på en lägre inflyttning vilket kan kopplas till att ett antal planerade bostadsprojekt inte färdigställts men även en ökad utflyttning.

Framförallt var det unga i åldern 20-26 år som flyttade ut i högre grad än tidigare, främst till Helsingborg och Göteborg. Även inflyttningen minskade bland yngre personer 23-29 år och personer mellan 40-50 år vilket i sin tur leder till något färre barn som flyttar in.

Under 2020 flyttade totalt 1850 personer in till kommunen och 1633 flyttade ut, det ger ett flyttnetto på 217 personer. Den största inflyttningen kom från andra kommuner i Skåne. Kommunen hade ett födelsenetto (födda minus döda) på 85 personer.

Kävlinge hade under 2020 en tillväxttakt på 1,0 %, vilket är viss ökning från föregående år (0,7 %) men ligger lägre än målsättningen om att växa i snitt1,5 % per år. Befolkningen i Kävlinge kommun har de senaste 10 åren (2011-2020) ökat med 3007 personer vilket motsvarar en tillväxttakt på 1 %.

Året med covid-19 har satt sina spår på många håll i samhället och inom vissa åldersgrupper kan man se resultatet i form av överdödlighet. Bland de allra äldsta Kävlingeinvånarna i åldern 80-100 år är det ingen konstaterad överdödlighet, snarare en underdödlighet. Däremot bland invånarna i åldern 65-79 i Kävlinge kan vi konstatera en överdödlighet. Genomsnittligt antal avlidna per år de senaste fem åren i Kävlinge är 214,5. År 2020 dog det 246 personer.

Befolkning per tätort och småort 2020

Ort


Ökning/minskning sedan 2019

Tätorter

Kävlinge

9963

215

Löddeköpinge

7357

-15

Furulund

4645

+ 3

Hofterup/Ålstorp

3584

- 4

Dösjebro

920

- 18

Barsebäck by

865

+ 68

Barsebäckshamn

558

- 6

Lilla Harrie

333

+ 3

Västra Karaby

256

+ 10

Ålstorp 5

202

+ 2

Småorter

Järavallen

197

- 7

Högs by

159

+ 15

Södervidinge

133

- 5

Stora Harrie

114

- 2

Vikhög

112

- 9

Landsbygd

2593

+ 50

Restförda

29


Kommunens befolkning 2020-12-31

32 020

+ 214


Befolkningsprognos

Kävlinge kommun tar varje år fram en befolkningsprognos baserad på befolkningen i kommunen vid senaste årsskifte samt på prognostiserat bostadsbyggande. Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skolan, skolskjuts samt planering av kommunens budget och prioriteringar.

Befolkningsprognos 2021-2031

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och lokalförsörjning. Länk till aktuell prognos.PDF

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Kävlinge kommun 32 020 invånare. Enligt befolkningsprognosen beräknas folkmängden överstiga 35 000 år 2025 och att vi till år 2031 är över 40 000 människor boende i kommunen där de största tätorterna Kävlinge och Löddeköpinge står för den stora ökningen. Detta är avhängigt att bostadsbyggandet fortsätter och andra påverkande omgivande faktorer som kan vara svåra att beräkna.

Befolkningstrender i Kävlinge kommun

Positiva födelse- och flyttnetton

Under många år har kommunen ökat sin befolkning, främst tack vare positiva flyttnetton men även tack vare ett positivt födelsenetto. Många kommuner har det ena men inte det andra.

Planerat byggande ger stora framtida befolkningsökningar

Den förtätning som pågått de senaste åren indikerar att kommunen är attraktiv, folk vill flytta hit. Om det byggs i planerad takt kommer bostäderna med stor sannolikhet att fyllas. Det kommer att innebära en hög tillväxttakt den kommande tioårsperioden.

Diagram över befolkningsprognosen

Åldersfördelning befolkning 2010-2020 samt prognos 2021-2031

Befolkningsutveckling 2010-2020 samt prognos 2021-2031

Bostäder, nybyggnation

Kävlinge växer. I kommunens alla hörn pågår stora utvecklingsprojekt och fler finns i kikaren. Inom tio år beräknas 3500 nya bostäder att byggas.

Hushåll efter boendeform

Diagram som visar hur stor andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus i kommunen år 2019

Diagram som visar hur stor andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus per ort år 2019

Nybyggnation per tätort och ort

Tabell avseende nybyggnation per upplåtelseform och ort mellan 2016-2019

Förvärvsarbete och utbildningsnivå

Förvärvsfrekvens

Kävlinge kommun har en förvärvsfrekvens på 85 procent bland befolkningen i förvärvsarbetande ålder 20-64 år. Snittet i Sverige ligger på cirka 79 procent.

Stapeldiagram över förvärvsfrekvens i Kävlinge kommun och dess orter år 2019

Utbildningsnivå

Kävlinge kommun har förhållandevis hög utbildningsnivå bland befolkningen, högre än snittet för Region Skåne och Sverige totalt. Utbildningsnivå är en viktig faktor för förutsättningar på arbetsmarknaden och för det lokala näringslivet.

Diagram över andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning per ort år 2019

Näringsliv och arbetsgivare

Många företag startas inte med avsikten att de ska bli företagarens huvudsakliga inkomstkälla. Många blir så kallade “kombinatörer”, alltså personer som behåller sitt ordinarie jobb, men driver ett företag som sidoverksamhet.

Egenföretagare på heltid

Fler personer har sin huvudsakliga sysselsättning genom anställning än genom företagande. 83 % är sysselsatta genom en anställning och 17 % genom företagande. I Skåne är motsvarande siffror 89 % och 11 %, vilket innebär att fler har sin sysselsättning genom företagande i Kävlinge än i andra kommuner.

Arbetsgivare i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun är den största arbetsgivaren med över 2000 anställda följt av Ekens assistans AB, KTB Stormarknad AB och Södervidingebagaren AB.

Tabell över största arbetsgivarna i Kävlinge kommun 2005 och 2017.

Folkhälsa

Folkhälsoarbete har som naturligt mål att hälsan i befolkningen som helhet ska vara så god som möjlig men även att den ska vara jämlikt fördelad mellan olika grupper. Det finns många faktorer – såsom levnadsvanor, utbildningsnivå, socioekonomi och närmiljö – som påverkar enskilda individers och hela gruppers hälsostatus.

Under våren 2021 har en kartläggning av folkhälsan i Kävlinge kommun tagits fram på uppdrag av Rådet för trygghet och hälsa (RTH).

Kartläggningen är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet utifrån visionen: Alla som bor och vistas i Kävlinge kommun ska uppleva en trygg, säker och hälsofrämjande miljö.

Arbetet kommer fortsätta med framtagandet av en handlingsplan för att förebygga tidig debut och skadligt bruk av ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Länk till kartläggning folkhälsa PDF

Rådet för trygghet och hälsa (RTH) och Centrala samverkansrådet (CSR) är tvärsektoriella samverkansgrupper för frågor och projekt inom brottsförebyggande, trygghetsskapande, och folkhälsoområdet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?