Pågående detaljplanering

Här hittar du aktuella detaljplaner som är under arbete i Kävlinge kommun. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter, tel. 046-73 90 00 e-post planutskottet@kavlinge.se

Detaljplaner öppna för synpunkter

Under samråds- och granskningstiden finns möjlighet att tycka till om detaljplanen. Här listas om det just nu finns en detaljplan som är ute på samråd eller granskning:

Detaljplan för Linden 5 i Furulund - samråd pågår 27/6 - 26/8 2022.
Kom förbi gamla Coop i Furulund den 7 juni kl 16-18 för att diskutera planförslaget med kommunens tjänstepersoner och politiker.

Linden 5

Samråd pågår mellan 27 juni och 26 augusti 2022.

Den 7 juli klockan 16-18 finns tjänstepersoner och politiker på plats utanför gamla Coop i Furulund för att berätta mer och besvara frågor om förslaget. Kom gärna förbi!

Planutskottet beslutade den 12 januari 2021 att meddela positivt planbesked för fastigheten Linden 5.

Intentionen med förslaget är att förstärka området kring stationsområdet och skapa en tydligare entré till Furulund, såväl för de som kommer från Kävlinge i norr och för de som kliver av tåget på den intilliggande stationen. I anslutning till den nya byggnaden och stationsområdet föreslås ett nytt torg för att skapa en ny mötesplats för de boende i Furulund. Torget planeras för möjlighet till möten i attraktiva soliga lägen. En väl gestaltad byggnation och en omsorgsfull gestaltning av den nya platsbildningen skapar en tydlig målpunkt i Furulund som behöver möjlighet för utveckling av ett eget centrum med vardaglig service.

Planförslaget innebär att befintlig byggnad som tidigare används för livsmedelsförsäljning rivs och ersätts med ett nytt bebyggelsekvarter för bostäder med en livsmedelsbutik i bottenvåningen. Byggnadens utbredning anpassas till den kilformade fastigheten och kvarteret bebyggs med en sluten kvartersstruktur.

Här nedan hittar du samrådshandlingarna:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
FöljebrevPDF
RiskutredningPDF
VA-utredningPDF
SkyfallsutredningPDF
Trafik- och parkeringsutredningPDF
Bullerutredning

Du kan lämna synpunkter på förslaget via vår E-tjänst Yttrande detaljplan - Kävlinge kommun (kavlinge.se)länk till annan webbplats, via mail till planutskottet@kavlinge.se eller skicka brev till Planutskottet, Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

Spannet 1

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-10-19 §133 att ge positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Spannet 1.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för förtätning i form av bostäder på fastigheterna Spannet 1 och del av Stora Harrie 28:4 i Rinnebäck, Kävlinge tätort. Sammanlagt föreslås cirka 13 nya bostäder i form av radhus tillsammans med gemensam parkeringsyta och innergård. Bostäderna planeras med en höjd för att möjliggöra två våningar. Tillskottet av de nya bostäderna blir ett komplement till befintlig bebyggelse och stärker platsen. Genom varierande fasader och att varje bostad förskjuts i djupled från grannen skapas dynamik i kvarteret. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att den stora ek som finns på platsen har tillräckligt med utrymme.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

Här nedan hittar du samrådshandlingarna.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
FöljebrevPDF
VA-utredningPDF
TrafikbullerutredningPDF

Åstaden

Planutskottet beslutade den 3 december 2021 att godkänna aktuellt förslag till planprogram för samråd. Planområdet är beläget i anslutning till Kävlinge och Furulund.

Planprogrammets syfte är att underlätta arbetet med kommande detaljplanering. Syftet är att i ett tidigt skede översiktligt utreda och ta ett samlat grepp kring de förutsättningar och befintliga kvalitéer som ligger till grund för en fortsatt utveckling av området. I planprogrammet konkretiseras visioner och strategier för hur Åstaden ska utvecklas. Detta tydliggör hur den framtida strukturen för exempelvis bebyggelse, vägnät, rekreation och grönytor ska utformas och fungera i ett sammanhang.

Aktuellt skede: Arbete inför godkännande av planprogrammet pågår.

PlanprogramPDF

StrukturplanPDF

Löddeköpinge 97:1 med flera

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2017 att meddela positivt planbesked för Löddeköpinge 97:1 med flera.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering och återvinningsstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 300 bostäder.

Området ansluts till Norrevångsvägen och förlängning av Mellanvångsvägen i planområdets nordvästra del. Inom området uppförs parkstråk som ger boende och besökare möjlighet till rekreation i närområdet. Populärnamn: Lödde Öster.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
TrafikutredningPDF
BullerutredningPDF
DagvattenutredningPDF
KulturmiljöutredningPDF

Rödjan 7

Granskning
Planutskottet beslutade den 7 mars 2022 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet ligger i stadsdelen Gryet i Kävlinge. Planförslaget prövar lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner, nya allmänna gator, en park och ett mindre torg. Totalt tillskapas byggrätter för cirka 370 – 450 bostäder. Intentionen är att området omvandlas från en stängd och glest bebyggd fastighet med industrikaraktär till en ny stadsdel med småstadskaraktär i en mänsklig skala.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Lödde kors

Planutskottet beslutade den 10 februari 2021 att meddela positivt planbesked för fastigheten Löddeköpinge 37:3 m.fl. Planförslaget inkluderar bostadsbebyggelse på flera fastigheter runt Lödde kors, däribland Gästgiveriet, Banken och Magasinet.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Möller 2

Planutskottet beslutade den 9 september 2020 att meddela positivt planbesked för fastigheten Möller 2 m.fl.

Planområdet är beläget söder om Kvarngatan väster om före detta Glacéläderfabriken i Kävlinge. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom området. Under hösten kommer miljötekniska undersökningar göras på fastigheten.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Barsebäck 42:111

Planutskottet beslutade den 17 oktober 2018 att meddela positivt planbesked för fastigheten Barsebäck 42:111.

Planområdet är beläget i Barsebäcks by vid Barsebäcksvägen och Löddevägen. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse. Förslaget omfattar cirka 55 bostäder i både småhus och flerbostadshus.

Populärnamn: Barsebäcks boställe.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
BullerutredningPDF
GrodinventeringPDF
TrafikutredningPDF
VA-utredningPDF
KulturmiljöanalysPDF

GC-väg Hofterup - Dösjebro

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för GC-väg Hofterup - Dösjebro.

Planområdet omfattar en längre sträcka mellan Hofterup och Dösjebro. I nuläget är den exakta sträckningen av GC-vägen inte utredd vilket innebär att den kan komma att ändras.

Detaljplanens syfte är att skapa en sammanhängande, gen och trafiksäker koppling mellan de två orterna. En cykelväg bedöms ha stor potential att förändra sättet att transportera sig längs sträckan då det i dagsläget visat sig att många tar bilen till Dösjebro station trots det korta avståndet.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Karta över planerad gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro

Hallen 1 med flera

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för Hallen 1 m.fl.

Planområdet är beläget runt det befintliga kommunhuset i Kävlinge i anslutning till Bygdegatan och Framtidsgatan.

Planutskottet beslutade den 14 juni 2021 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, en ny park samt ny gata och gångväg inom planområdet. Syftet med detaljplanen är även att ge förutsättningar för en tät och varierad bebyggelse som i skalan är anpassad för sin omgivning samtidigt som kulturhistoriska värden i befintliga byggnader säkerställs. Därutöver syftar planen till att mark och bebyggelse ska kunna hantera dagvatten och skyfall.

Planförslaget handläggs med standardförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

Kävlinge 34:77

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att påbörja detaljplanen för Kävlinge 34:77.

Ett planprogram har under 2018 tagits fram fram för att studera och redovisa förutsättningarna för en etappvis utveckling av området Kävlinge norra till en stadsdel med blandad bebyggelse. Programarbetet innebar att översiktligt beskriva kvarters- och bebyggelsestruktur, grönstruktur, trafikfrågor, dagvattenhantering och andra frågor kopplade till teknisk försörjning. Programmet syftade också till att studera konsekvenser av förslaget avseende anspråkstagande av jordbruksmark, miljökonsekvenser samt fysiska och sociala konsekvenser för programområdet och omkringliggande områden. Populärnamn: Kävlinge norra, Minnesdal.

Arbetet med programmet är avslutat och nu har arbetet inför att upprätta den första detaljplanen påbörjats.

Planen bedrivs med ett standardförfarande med program.

Aktuell skede: Arbete inför samråd pågår.

Löddeköpinge 12:3, 12:53 m.fl. Lödde Folkets Park

Planutskottet beslutade den 2 december 2020 att ge positivt planbesked till förslag till detaljplan för Lödde Folkets Park (Löddeköpinge 12:3 med flera).

Planområdet är beläget i centrala Löddeköpinge och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintlig bebyggelse, i öst och syd mot villabebyggelse, och i väster mot Lödde centrum.

Förslaget avser bostäder och verksamhetslokal inom Lödde Folkets Park i Löddeköpinge. Detaljplanen har föregåtts av en markanvisningstävling som vanns av Er-Ho Fastigheter AB tillsammans med Wingårdhs arkitekter.

Detaljplanen handläggs enligt utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår

Här nedan hittar du granskningshandlingarna

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
BullerutredningPDF
SkuggstudiePDF

Löddeköpinge 77:2 m.fl. Lödde centrum

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 att anta detaljplanen.

Planområdet är beläget i Löddeköpinge centrum och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintliga flerbostadshus, i öster mot Folkets park, i söder mot Barsebäcksvägen och i väster mot flerbostadshus och småhus.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiskt parkeringsgarage samt nya gator inom planområdet. Detaljplanen ersätter ett antal gällande detaljplaner i området och är tänkt att omvandla den befintliga centrumanläggningen till fyra stadskvarter med allmänna gator. Därutöver föreslås ett mindre kvarter för bostäder och centrumfunktioner norr om Centrumvägen.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Detaljplanen är antagen av Kommunfullmäktge.

Här nedan hittar du antagandehandlingarna

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
SamrådsredogörelsePDF
AntagandebeslutPDF

Stora Harrie 5:22 med flera

Planutskottet beslutade den 5 september 2018 att meddela positivt planbesked för Stora Harrie 5:22 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Rinnboområdet, söder om Örtoftavägen (väg 104) och norr om Harrievägen.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter inom området. Populärnamn: Östra Rinnebäck.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Ändring av detaljplan Kävlinge 34:21

Planutskottet beslutade den 4 april 2022 att godkänna aktuellt förslag till ändring av detaljplan för granskning.

Planområdet är beläget inom del av fastigheten Kävlinge 34:21 norr om Annexvägen i Kävlinge.

Syftet med aktuell ändring av detaljplan är att möjliggöra en större byggnad genom ökad byggrätt för skoländamål. Prövningen omfattar endast de planbestämmelser som justeras. Den ursprungliga detaljplanen reglerar exempelvis redan att det får byggas en skola på platsen.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?