Pågående detaljplanering

Här hittar du aktuella detaljplaner som är under arbete i Kävlinge kommun. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter, tel. 046-73 90 00 e-post planutskottet@kavlinge.se

Detaljplaner öppna för synpunkter

Under samråds- och granskningstiden finns möjlighet att tycka till om detaljplanen. Här listas om det just nu finns en detaljplan som är ute på samråd eller granskning:

Spannet 1 - Granskning 2 december 2022 - 15 januari 2023.

Stora Harrie 5:22 m.fl. - Samråd 11 november - 9 december 2022.
Mer information hittar du längre ner på sidan.

Spannet 1, Kävlinge

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-10-19 §133 att ge positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Spannet 1.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för förtätning i form av bostäder på fastigheterna Spannet 1 och del av Stora Harrie 28:4 i Rinnebäck, Kävlinge tätort. Sammanlagt föreslås cirka 13 nya bostäder i form av radhus tillsammans med gemensam parkeringsyta och innergård. Bostäderna planeras med en höjd för att möjliggöra två våningar. Tillskottet av de nya bostäderna blir ett komplement till befintlig bebyggelse och stärker platsen. Genom varierande fasader och att varje bostad förskjuts i djupled från grannen skapas dynamik i kvarteret. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att den stora ek som finns på platsen har tillräckligt med utrymme.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Granskning pågår 2 december 2022 - 15 januari 2023.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
FöljebrevPDF
VA-utredningPDF
TrafikbullerutredningPDF

Stora Harrie 5:22 m.fl. - Östra Rinnebäck

Planutskottet beslutade den 5 september 2018 att meddela positivt planbesked för Stora Harrie 5:22 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Rinnboområdet, söder om Örtoftavägen (väg 104) och norr om Harrievägen.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter samt möjliggöra område för natur- och gatumark. Förslagets intention är att skapa ett grönt stråk för rekreation och
dagvatten som sträcker sig genom området samt möjliggör en rekreativ sammankoppling av Kävlingeån och naturreservatet Stora Harrie mosse.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Samråd pågår 11 november - 9 december 2022.

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 21 november kl 17:30 i Kävlinge kommunhus, Kullagatan 2.

Här nedan hittar du samrådshandlingarna:
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BullerutredningPDF
VA-utredningPDF

Detaljplan för Stora Harrie 7:5, Stora Harrie

Planutskottet beslutade 2022-01-17 §1 att lämna positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Stora Harrie 7:5 i Stora Harrie.

Planområdet är beläget i orten Stora Harrie nordöst om Kävlinge. På fastigheten som tidigare använts som fotbollsplan planeras i den södra delen ett LSS-boende samt 10 st bostäder i den norra delen av planområdet. I anslutning till bostäderna planeras det för gröna stråk så att de som bor i Stora Harrie kan röra sig runt i området. Längst norrut i området föreslås en grön yta som kan användas för lek, rekreation och umgänge.

Angöring till det nya området planeras via befintlig infart från Harrievägen. LSS-boendet planeras i en våning med tillhörande utemiljöer mot åkerlandskapet. Utmed gatan planeras för 10 stycken friliggande villor i 1-1,5 våning för att knyta an till befintlig bebyggelse i väst.

Här nedan hittar du samrådshandlingarna:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
FöljebrevPDF
VA-utredningPDF
TrafikutredningPDF
Miljöteknisk utredningPDF
Geoteknisk utredningPDF
PM geoteknikPDF

Detaljplan för Linden 5, Furulund

Planutskottet beslutade den 12 januari 2021 att meddela positivt planbesked för fastigheten Linden 5.

Intentionen med förslaget är att förstärka området kring stationsområdet och skapa en tydligare entré till Furulund, såväl för de som kommer från Kävlinge i norr och för de som kliver av tåget på den intilliggande stationen. I anslutning till den nya byggnaden och stationsområdet föreslås ett nytt torg för att skapa en ny mötesplats för de boende i Furulund. Torget planeras för möjlighet till möten i attraktiva soliga lägen. En väl gestaltad byggnation och en omsorgsfull gestaltning av den nya platsbildningen skapar en tydlig målpunkt i Furulund som behöver möjlighet för utveckling av ett eget centrum med vardaglig service.

Planförslaget innebär att befintlig byggnad som tidigare används för livsmedelsförsäljning rivs och ersätts med ett nytt bebyggelsekvarter för bostäder med en livsmedelsbutik i bottenvåningen. Byggnadens utbredning anpassas till den kilformade fastigheten och kvarteret bebyggs med en sluten kvartersstruktur.

Här nedan hittar du samrådshandlingarna:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
FöljebrevPDF
RiskutredningPDF
VA-utredningPDF
SkyfallsutredningPDF
Trafik- och parkeringsutredningPDF
BullerutredningPDF

Planprogram Åstaden

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2022 att godkänna aktuellt planprogram. I samband med kommande detaljplaneprocesser kommer planprogrammet att fungera som ett beslutsunderlag och ett vägledande visionsdokument.

Planprogrammets syfte är att underlätta arbetet med kommande detaljplanering. Syftet är att i ett tidigt skede översiktligt utreda och ta ett samlat grepp kring de förutsättningar och befintliga kvalitéer som ligger till grund för en fortsatt utveckling av området. I planprogrammet konkretiseras visioner och strategier för hur Åstaden ska utvecklas. Detta tydliggör hur den framtida strukturen för exempelvis bebyggelse, vägnät, rekreation och grönytor ska utformas och fungera i ett sammanhang.

PlanprogramPDF
StrukturplanPDF
SamrådsredogörelsePDF

Detaljplan för Löddeköpinge 97:1 m.fl. - Lödde öster

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2017 att meddela positivt planbesked för Löddeköpinge 97:1 med flera.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering och återvinningsstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 300 bostäder.

Området ansluts till Norrevångsvägen och förlängning av Mellanvångsvägen i planområdets nordvästra del. Inom området uppförs parkstråk som ger boende och besökare möjlighet till rekreation i närområdet. Populärnamn: Lödde Öster.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
TrafikutredningPDF
BullerutredningPDF
DagvattenutredningPDF
KulturmiljöutredningPDF

Detaljplan för Rödjan 7, Kävlinge

Granskning
Planutskottet beslutade den 7 mars 2022 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet ligger i stadsdelen Gryet i Kävlinge. Planförslaget prövar lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner, nya allmänna gator, en park och ett mindre torg. Totalt tillskapas byggrätter för cirka 370 – 450 bostäder. Intentionen är att området omvandlas från en stängd och glest bebyggd fastighet med industrikaraktär till en ny stadsdel med småstadskaraktär i en mänsklig skala.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Detaljplan för Lödde kors, Löddeköpinge

Planutskottet beslutade den 10 februari 2021 att meddela positivt planbesked för fastigheten Löddeköpinge 37:3 m.fl. Planförslaget inkluderar bostadsbebyggelse på flera fastigheter runt Lödde kors, däribland Gästgiveriet, Banken och Magasinet.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Detaljplan för Möller 2, Kävlinge

Planutskottet beslutade den 9 september 2020 att meddela positivt planbesked för fastigheten Möller 2 m.fl.

Planområdet är beläget söder om Kvarngatan väster om före detta Glacéläderfabriken i Kävlinge. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom området. Under hösten kommer miljötekniska undersökningar göras på fastigheten.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Detaljplan för Barsebäck 42:111, Barsebäck

Planutskottet beslutade den 17 oktober 2018 att meddela positivt planbesked för fastigheten Barsebäck 42:111.

Planområdet är beläget i Barsebäcks by vid Barsebäcksvägen och Löddevägen. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse. Förslaget omfattar cirka 55 bostäder i både småhus och flerbostadshus.

Populärnamn: Barsebäcks boställe.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Detaljplanen förväntas antas på kommunfullmäktige den 17 oktober 2022.

Här nedan hittar du antagandehandlingarna.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
SamrådsredogörelsePDF
BullerutredningPDF
GrodinventeringPDF
TrafikutredningPDF
VA-utredningPDF
KulturmiljöanalysPDF

Cykelväg Hofterup - Dösjebro

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för en gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro.

Planområdet omfattar en längre sträcka mellan Hofterup och Dösjebro. I nuläget är den exakta sträckningen av cykelvägen inte utredd vilket innebär att den kan komma att ändras.

Detaljplanens syfte är att skapa en sammanhängande, gen och trafiksäker koppling mellan de två orterna. En cykelväg bedöms ha stor potential att förändra sättet att transportera sig längs sträckan då det i dagsläget visat sig att många tar bilen till Dösjebro station trots det korta avståndet.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Karta över planerad gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro

Hallen 1 med flera

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för Hallen 1 m.fl.

Planutskottet beslutade den 29 augusti 2022 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet ligger i centrala Kävlinge omkring det nuvarande kommunhuset.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, en ny park samt gata och gångväg. Syftet med detaljplanen är även att ge förutsättningar för en tät och varierad bebyggelse som i skalan är anpassad för sin omgivning samtidigt som kulturhistoriska värden i befintliga byggnader säkerställs. Därutöver syftar planen till att mark och bebyggelse ska kunna hantera dagvatten och skyfall.

Planförslaget handläggs med standardförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Kävlinge 34:77

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att påbörja detaljplanen för Kävlinge 34:77.

Ett planprogram har under 2018 tagits fram fram för att studera och redovisa förutsättningarna för en etappvis utveckling av området Kävlinge norra till en stadsdel med blandad bebyggelse. Programarbetet innebar att översiktligt beskriva kvarters- och bebyggelsestruktur, grönstruktur, trafikfrågor, dagvattenhantering och andra frågor kopplade till teknisk försörjning. Programmet syftade också till att studera konsekvenser av förslaget avseende anspråkstagande av jordbruksmark, miljökonsekvenser samt fysiska och sociala konsekvenser för programområdet och omkringliggande områden. Populärnamn: Kävlinge norra, Minnesdal.

Arbetet med programmet är avslutat och nu har arbetet inför att upprätta den första detaljplanen påbörjats.

Planen bedrivs med ett standardförfarande med program.

Aktuell skede: Arbete inför samråd pågår.

Löddeköpinge 12:3, 12:53 m.fl. Lödde Folkets Park

Planutskottet beslutade den 2 december 2020 att ge positivt planbesked till förslag till detaljplan för Lödde Folkets Park (Löddeköpinge 12:3 med flera).

Planområdet är beläget i centrala Löddeköpinge och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintlig bebyggelse, i öst och syd mot villabebyggelse, och i väster mot Lödde centrum.

Förslaget avser bostäder och verksamhetslokal inom Lödde Folkets Park i Löddeköpinge. Detaljplanen har föregåtts av en markanvisningstävling som vanns av Er-Ho Fastigheter AB tillsammans med Wingårdhs arkitekter.

Detaljplanen handläggs enligt utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår

Här nedan hittar du granskningshandlingarna

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
BullerutredningPDF
SkuggstudiePDF

Löddeköpinge 77:2 m.fl. Lödde centrum

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 att anta detaljplanen.

Planområdet är beläget i Löddeköpinge centrum och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintliga flerbostadshus, i öster mot Folkets park, i söder mot Barsebäcksvägen och i väster mot flerbostadshus och småhus.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiskt parkeringsgarage samt nya gator inom planområdet. Detaljplanen ersätter ett antal gällande detaljplaner i området och är tänkt att omvandla den befintliga centrumanläggningen till fyra stadskvarter med allmänna gator. Därutöver föreslås ett mindre kvarter för bostäder och centrumfunktioner norr om Centrumvägen.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Detaljplanen är antagen av Kommunfullmäktige.

Här nedan hittar du antagandehandlingarna

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
SamrådsredogörelsePDF
AntagandebeslutPDF

Planprogram för söder om Dösjebro

Planutskottet beslutade den 25 oktober 2021 att lämna positivt planbesked för Karaby 2:21 med flera i Dösjebro.  

I förslaget till ny översiktsplan för Kävlinge kommun pekas området söder om Dösjebro ut som utbyggnadsområde för bostäder. Ortens kollektivtrafiknära läge motiverar en större utbyggnad som tryggar underlaget för vardagsnära service och handel.  

Planprocessen inleds med ett planprogram där fokus ska ligga på områdets utbredning, koppling mot landskapet och lokalisering av olika verksamheter så som bostäder, skola, förskola, idrott och fotbollsplaner med mera. Även grönstråk med dagvattenhantering, rekreationsmöjligheter och mötesplatser ska studeras.   

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?