Gällande detaljplaner

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar mark- och vattenanvändningen medan planbeskrivningen ska underlätta förståelsen för dess innebörd och konsekvenser. Ofta tas ett antal utredningar fram i samband med detaljplanen som ligger till grund för vidare planarbete, exempelvis bullerutredning eller geoteknisk utredning.

Detaljplan krävs ofta vid utbyggnad av nya områden i eller i anslutning till tätorter samt vid en ändrad användning av en fastighet eller ett område. Om du behöver en ny detaljplan eller vill ändra en som redan finns kan du kontakta kommunen för att få reda på hur det går till. Här nedan kan du se en beskrivning av hur ansökan gå till.

Läs vad som gäller i detaljplanen för din tomt eller fastighet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplanerna finns som plankarta och planbeskrivning. Då plankartorna inte är fullt tillgänglighetsanpassade, kan du kontakta oss om du har en nedsatt synförmåga och önskar hjälp med att tolka dessa.

Planansökan - din första kontakt

I Kävlinge kommun tycker vi att det är bra att ha ett inledande samtal med sökanden innan en formell begäran om planbesked skickas in. Vi erbjuder ett möte för att diskutera ditt förslag och ge vägledning i den fortsatta processen inför en eventuell formell begäran om planbesked.

Ta kontakt med den strategiska enheten genom att ringa Kontakt Kävlinge på 046-73 90 00 eller skicka in en planansökan via epost: detaljplan@kavlinge.se. Om planansökan skickas via epost kommer handläggare att ta kontakt med dig och boka ett möte. Planansökan är inte kopplat till en kostnad.

Begäran om planbesked

En begäran om planbesked görs alltid via kommunens e-tjänst, se länk nedan. Kävlinge kommun rekommenderar att en planansökan görs före begäran om planbesked, se föregående rubrik.

Planbeskedsprocessen är kopplad till en kostnad som debiteras efter det att besluts tagits oavsett om det är ett positivt eller negativt planbesked. Se aktuella kostnader i e-tjänsten.

När en komplett begäran om planbesked inkommit till kommunen inleds den formella processen med att ta fram ett planbesked. Kommunen undersöker förslaget och jämför det med kommunens olika planeringsdokument. Även andra faktorer undersöks såsom förekomst av exempelvis strandskydd, riksintressen, buller med mera. Slutligen mynnar detta ut i ett förslag till beslut – ett planbesked.

I planbeskedet framgår om kommunen tänker inleda ett planarbete eller inte (ett positivt eller negativt planbesked). Ett positivt planbesked innebär inte någon garanti för att planen kommer att bli antagen precis på det vis som begäran avser. Planprocessen är en prövning där ditt enskilda intresse ska vägas mot andra intressen. Prövningen kan resultera i att detaljplanen får en annorlunda utformning, eller att den inte blir antagen alls. Ett planavtal tecknas mellan kommunen och den sökande där kostnaderna och ansvar för planarbetet regleras. Om planbeskedet är negativt ska skälen till detta anges och ärendet avslutas. Ett planbesked lämnas inom fyra månader och kan inte överklagas.

Vad ska planansökan eller planbesked innehålla?

Hur detaljerad din planansökan eller begäran om planbesked behöver vara beror på hur stora åtgärder du vill göra, hur mycket det påverkar omgivningen och vilka förutsättningar platsen har. Kontakta gärna kommunen för att få mer information om vilka handlingar som behövs i ditt fall. Observera att vid begäran om planbesked så krävs det att du använt kommunens e-tjänst annars betraktas det som en planansökan.

Det inskickade materialet ska innehålla följande:

1. Rubrik som tydliggör om det är en planansökan eller begäran om planbesked.
2. Namn och adressuppgifter för sökande.
3. Berörd fastighet (gärna utmarkerad på en kartbild).
4. Beskrivning av vad det huvudsakliga ändamålet med den åtgärd du vill göra (till exempel bostäder, handel, kontor eller skola). Om det är ett byggnadsverk ska du också beskriva byggnadsverket och dess omfattning i text eller bild (till exempel våningsantal, hushöjd, uppskattat antal lägenheter samt illustration).
5. En enklare skalenlig planskiss. Skissen ska visa området och hur det är tänkt att användas. Placering av byggnader, angöring, parkering med mera bör finnas med.

Senaste laga kraftvunna detaljplanerna

Löddeköpinge 14:11 m.fl.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 18 maj 2022 och fick laga kraft den 15 juni 2022.

Sten 16 m.fl.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 27 april 2022 och fick laga kraft den 15 maj 2022.

Exporten 15 m.fl.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 16 december 2020 och fick laga kraft den 9 januari 2021.

Krösenet 16

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 23 oktober 2019 och fick laga kraft den 2 september 2020.

Kävlinge 32:34 i Kävlinge

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 13 mars 2019 och fick laga kraft den 24 april 2020.

Rangeringen 1 och 5 i Kävlinge

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 11 mars 2020 och fick laga kraft den 8 april 2020.

Del av Furulund 3:1 i Furulund

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 22 januari 2020 och vann laga kraft den 18 februari 2020.

Löddeköpinge 97:1 i Löddeköpinge

Detaljplanen antogs den 24 september 2018 och vann laga kraft den 16 maj 2019.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?