Kollektivtrafik och färdtjänst

Tack vare det centrala läget i sydvästra Skåne har Kävlinge kommuns invånare nära till det mesta.

Ett Öresundståg på Kävlinge station

Resa inom kommunen eller Skåne

Buss

För resa inom kommunen eller inom Skåne finns bussar och tåg i Skånetrafikens regi. Regionbusslinjerna 122, 123, 124, 126, 132, 134 och 138 går inom Kävlinge kommun.

Linje 124länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till tidtabell och karta hos Skånetrafiken) ersätter den tidigare Sommarbussen (120) och går mellan Löddeköpinge och Barsebäck, med hållplats intill parkeringen vid stranden.

Närtrafik kan finnas om du bor i ett område utan busslinjer. Närtrafiken körs med taxi genom Skånetrafiken och måste beställas i förväg.

Tåg

Tågstationer finns i Kävlinge, Dösjebro och sedan december 2020 finns även en tågstation i Furulund.

I Skåne har Skånetrafiken ansvaret för kollektivtrafiken. Det yttersta ansvaret för att Kävlinge och övriga Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som styr över Skånetrafiken. All Skånetrafikens trafik körs av entreprenörer.

Resa utanför Skåne

Om du vill åka längre sträckor i Sverige kan du åka tåg eller buss från Lund eller Malmö. De närmaste flygplatserna är Malmö Airport (Sturup) och Københavns Lufthavn (Kastrup).

Färdtjänst

Färdtjänst är en kollektivtrafik för personer som på grund av sitt funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer. Det innebär att flera färdtjänst-resenärer som har ungefär samma resväg kan åka tillsammans och att det inte alltid blir närmaste vägen till resmålet.

Läs mer om färdtjänst och sjukresor under Omsorg och hjälp

Lommabanan - Furulund station

Godstrafiken som kör på Lommabanan har fått sällskap av pågatåg när två nya stationer byggs i Furulund och Lomma. Utanför Stävie, söder om Furulund, har även ett mötesspår byggts. Projektet hade byggstart december 2019. Den 13 december 2020 började persontågtrafiken att rulla på Lommabanan och pågatåg stannar nu vid den nya stationen i Furulund. Genom ny station i Furulund och fler avgångar från Kävlinge station skapas ännu bättre möjligheter för dig att pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Kävlinge kommun.

Från Furulund tar tåget till Malmö C cirka 20 minuter. Lommabanan trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen klockan 06-24, och under rusningstid med avgångar en gång i halvtimmen. Nattetid blir tågen något färre. Totalt planeras det för 38 tåg per dygn, båda riktningarna sammanräknade.

Hållplatser längs Lommabanan

Trafiken går Kävlinge – Furulund – Lomma – Malmö C och därefter in på Kontinentalbanan (nya Malmöringen) och stannar vid Östervärn – Rosengård – Persborg – Svågertorp – Hyllie – Triangeln.

De extra tåg som går under i rusningstid och bildar halvtimmestrafik vänder i Hyllie.

Ansvarsfördelning

Trafikverket och Kävlinge kommun ansvarar för olika delar kring tågstationen i Furulund. Trafikverket ansvarar för spåret, avspärrning mot spårområdet och perrongen. Kommunens ansvarar för gator, park och cykelvägar vid stationsområdet.

Skånetrafiken beslutar om tidtabell, linjesträckningar och biljettpriser. Kävlinge kommun fungerar som en dialogpart med Skånetrafiken.

Bulleråtgärder och avskärmning längs spåret

Det pågår en process för att utreda omfattningen av Trafikverkets planerade bullerskydd längs spåret. Trafikverket ska redovisa en åtgärdsplan i februari 2022.

Förändringar av busslinje 123

Hållplatserna i Kävlinge kommer att dras in när Lommabanan trafikeras med persontåg. Skånetrafiken uppger att anledningen är att de inte kör bussar i samma sträckningar som det körs tåg, utan hänvisar istället till tåget mellan Furulund och Kävlinge. Hållplatserna i Furulund kommer inte att beröras av förändringen, förutom att det kommer anläggas en ny busshållplats vid tågstationen i Furulund som i ena riktningen ersätter hållplats Furulund centrum. Kävlinge kommun har i yttrande och i samtal med Skånetrafiken motsatt sig indragningen av linjen mellan Furulund och Kävlinge och anser att resandet på linjen efter tågen startar först borde utvärderas.

Fakta om Lommabanan

Utbyggnaden av Lommabanan är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och kommunerna längs sträckan för att underlätta pendling med kollektivtrafik i västra Skåne och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande. På längre sikt kommer sträckan att utökas med stationer i Flädie och Alnarp.

Lommabanan uppgraderas för högsta tillåtna hastighet 160 km/h. Pågatågen kör inte fortare än 100 km/h inne i samhällena eftersom de ska bromsa och accelerera i samband med uppehåll vid stationerna. Godstågen kör sällan fortare än 100 km/h. Lommabanan är en viktig del av Godsstråket genom Skåne. Sträckan har fått en ökad betydelse för godstrafiken sedan trafiken genom Hallandsåsen öppnades.

Förändringar i arbetet för Lommabanan

Ett nytt stationsområdet i Furulund har utformats till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. En utredning om hur trafiken inom hela Furulund påverkas har gjorts, och byggprojektet kring stationsområdet har inneburit flera förändringar:

  • Ett mötesspår har byggts utanför Stävie
  • Byggnation av gång- och cykeltunnlar under järnvägen; vid stationsområdet och mellan Parkgatan och Bryggaregatan.
  • Solgatans respektive Kungsgatans plankorsningar har byggs bort.
  • Parkgatan har förlängts med ny bilväg mot Stävie Nyboväg.
  • Parkområde och grönytor har anlagts med buskage och plantering på båda sidorna av stationen.
  • Pendlarparkering intill Kungsgatan.
  • Cykelparkeringar med Järnvägsgatan.
  • Flera trafiksäkerhetsåtgärder, exempelvis tillgänglighetsanpassad busshållplats och åtgärder för att minimera trafiken i området.
  • Övervakningskameror vid stationsområdet för att skapa trygghet.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?