Kommunens byggprojekt

Här hittar du information om kommunala byggprojekt.

Illustration av den nya stadsdelen Stationsstaden. Bakom ett solande par syns tegelbyggnader, människor och uteserveringar på restaurang och café.

Illustration av Midroc Property Development

Stationsstaden, Kävlinge

Intill järnvägsstationen i Kävlinge byggs en av Skånes mest spännande stadsdelar. Området väntas bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder med plats för runt 3 200 invånare och cirka 1 300 bostäder samt lokaler för butiker och service.

”Livet mellan husen”

Stationsstaden kommer få stadsmässiga förtecken med slutna kvarter, gator och gränder samt offentliga rum i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet. Med nya mötesplatser och aktiviteter för alla Kävlingebor kan livskvaliteten i samhället öka och bilden av Kävlinge stärkas.

Området sticker ut på många sätt

Kävlinge ligger strategiskt i Öresundsregionen med närhet och tågförbindelser till Lund, Malmö och Köpenhamn söderut samt Landskrona och Helsingborg norrut. Pendlingen till och från Kävlinge är omfattande och både järnvägstrafiken och vägnätet är viktiga förutsättningar för utbyggnaden av stadsdelen. Idag är det dessutom få stadsnära områden som går att förtäta på detta sätt utan att ta attraktiv jordbruksmark i anspråk.

Badhus, Kävlinge

Kommunen satsar på att bygga ett badhus i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge. Beslutet fattades på kommunstyrelsen den 15 mars 2017.

Utgångspunkter för badanläggningen

 • Ett bad som riktar sig till familjer, föreningar och motionärer.
 • Nuvarande kapacitet ska behållas.
 • Relaxavdelning, läktare, gym och entré/café ska finnas med.
 • Hänsyn ska tas till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Anläggningen ska ha bästa möjliga energi- och miljöstandard.
 • Den totala årliga kostnaden ska vara maximalt 17 miljoner i 2016 års penningvärde.

Ambitionen är att den nya anläggningen står klar i början av 2024. PEAB är upphandlad leverantör och ska bygga badhuset. Vid utformningen ska simklubbarna ges möjlighet att komma med synpunkter och önskemål.

Bättre kollektiva kommunikationsmöjligheter

Placeringen har valts utifrån att där finns flest invånare i närområdet samtidigt som det idag är den plats som har de bästa kollektiva förbindelserna med övriga orter i kommunen. Badet kommer också bli en väsentlig del i den småstad som håller på att utvecklas i Kävlinge genom byggandet av Stationsstaden.

För att göra tillgängligheten från övriga orter i kommunen ännu bättre föreslås att de kollektiva kommunikationsmöjligheterna till stationsområdet i Kävlinge ytterligare ses över inför öppnandet. Hänsyn ska då tas till badets öppettider och simklubbarnas behov. Vidare ska tillgänglighetsaspekter som tillfartsvägar, parkeringsplatser och gång- och cykelstråk finnas med i projekteringsarbetet.

Ersätter Tolvåkersbadet och Vikenbadet

Våren 2016 presenterades ett politiskt förslag att ersätta Tolvåkersbadet och Vikenbadet med en badanläggning i Kävlinge. Förslaget drogs tillbaka och har sedan dess kompletterats med studiebesök och fördjupningar. I det nya förslaget har hänsyn tagits till de åsikter som inkommit.

Tidigare utredningar har konstaterat att befintliga badanläggningar har nått sin tekniska livslängd, upplevs som slitna och ofräscha samt erbjuder för lite bassängtider. Ambitionen är dock att båda nuvarande bad ska hållas öppna under byggtiden för det nya badet.

Medborgarhus, Kävlinge

I slutet av januari 2021 togs det första officiella spadtaget som markerar startskottet för byggandet av Kävlinge kommuns nya medborgarhus. Våren 2023 planeras huset stå klart för inflytt och invigning.

Det nya medborgarhuset blir en mötesplats med hög tillgänglighet där alla ska känna sig 100 % välkomna. Huset kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld – den högsta miljöcertifieringen – vilket bland annat lett till miljövänliga val som solceller på taket och bergvärme.

Medborgarhuset byggs i fyra våningsplan och kommer att smälta in fint i den lokala arkitekturen. Fasaden pryds med ett terrakottafärgat tegel med inslag av zinkplåt och huvudentrén kommer att vätta mot det nya stationstorget.

Ambitionen är att skapa en central mötesplats där en stor del av den kommunala servicen samlas. I husets entréplan kommer det att finnas bibliotek, forskarrum, KKB:s Bobutik och kommunens kundtjänst. En stor luftig fullmäktigesal planeras på översta våningen tillsammans med flera bokningsbara mötesrum. På våning två och tre byggs moderna arbetsplatser för tvåhundra medarbetare.

Vad händer under 2021?

I januari togs det första officiella spadtaget och bygget är nu i full gång. Detta händer under 2021:

Marksanering

Tomten som det nya medborgarhuset byggs på ligger i nära anslutning till det gamla industriområdet där Scan bedrev verksamhet samt strax söder om en nedlagd verkstadsindustri med markföroreningar. Detta har lett till mindre föroreningar på en meters djup, vilket kommer att sanera bort.

Energiborrning

Det kommer att borras tolv 170 meter brunnar under huset, för att kunna utnyttja bergvärmen. Att nyttja förnyelsebara energikällor är ett av de val som gjorts för att kunna leva upp till de höga krav som ställs för att en byggnad ska kunna få den högsta mijöcertifieringen - Miljöbyggnad Guld.

Platsgjuten källare

För att gjuta källaren till medborgarhuset behöver vi schakta på ett djup av omkring sex meter. Så djupt ner i marken är vattentrycket väldigt högt, vilket sätter stora krav på säkerheten vid utförandet. Bottenplattan gjuts på plats och blir cirka 600-700 mm tjock. Väggarna kommer prefabricerade från fabrik.

Varför ett nytt kombinerat medborgarhus?

 • Ökar tillgängligheten för invånarna så att fler ärenden kan utföras på samma plats.
 • Bättre och fler lokaler behövs för kommunens föreningsliv och organisationer så att fler medborgardagar och externa konferenser kan arrangeras.
 • I det nuvarande kommunhuset finns svårigheter att upprätthålla ett bra offentligt arkiv. Det nya publika arkivet placeras i anslutning till biblioteket så att båda verksamheterna kan utnyttja både släktforskningsrum och arkivets forskarrum.
 • Bibliotekslokalerna ska uppmuntra till samarbete med förskola, grundskola och vuxenutbildning samt vara en plats som lockar till lärande och utveckling.
 • Det finns ett växande behov av fler kontorsplatser och förbättrad fysisk arbetsmiljö.

Nästa fas i arbetet, programhandlingen, har påbörjats och förslag på hur det nya medborgarhuset kan komma att se ut har tagits fram. Programhandlingen fungerar som underlag för projekteringen av byggnaden och bestämmer vad som ska byggas.

Omvandling av Lödde centrum

En traditionell stadsmiljö med bostäder, gågator, torg,
handel och service väntas ta form vid Lödde centrum.
En ny detaljplan har tagits fram som gör det möjligt att
omvandla området med fyra stadskvarter, centrumfunktioner,
underjordiskt parkeringsgarage och nya gator.
Under 2021 tas förslaget upp för beslut i kommunfullmäktige.
Om detaljplanen godkänns kan första spadtaget för
nya Lödde centrum väntas tas år 2023.

Efterlysning: Vad ska nya torget heta?
I hjärtat av Lödde centrum föreslås ett torg bli den naturliga mötesplatsen. Men vad ska torget heta? Lämna in ditt namnförslag härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast den 30 juli.

Seniorboende kvarteret Kilen, Kävlinge

Kävlinge kommun har genomfört en markanvisningstävling, gjort en detaljplan för det vinnande förslaget och har nu godkänt bygglov för bebyggelsen i kv Kilen. Ett viktigt projekt som har syftat till stadsomvandling och förtätning samt flytt och sanering av en bensinstation.

Kävlinge kommun förvärvade under loppet av några år de tre fastigheterna Kilen 1, 2 och 3 (bensinstationen och två villor) och har därefter genomfört en markanvisningstävling för hela kvarteret Kilen. Det vinnande förslaget kom ifrån Bonum (del av Riksbyggen). Förslaget innehåller 53 bostadsrätter för seniorboende i bostadsrättsform. Kommunen tog sedan fram en detaljplan som antogs i slutet av 2017. Området har nu sanerats och Bonum har dragit i gång försäljningen av de 53 lägenheterna.

Bonum seniorboende ska nu bygga bostadsrätter och butikslokal i kvarteret Kilen, strax söder om Kvarngatan. Totalt blir det 53 lägenheter fördelade på fyra huskroppar som ska byggas; ett fyravåningshus samt tre hus med två-tre våningsplan. Försäljning pågår.

Furulund station

Från den 13 december kan du pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Furulund, och med fler avgångar att välja mellan från Kävlinge station. Pågatågstrafiken på Lommabanan är igång.

Godstrafiken som kör på Lommabanan har fått sällskap av pågatåg när två nya stationer byggs i Furulund och Lomma. Utanför Stävie, söder om Furulund, har även ett mötesspår byggts. Projektet hade byggstart december 2019. Den 13 december 2020 började persontågtrafiken att rulla på Lommabanan och pågatåg stannar nu vid den nya stationen i Furulund. Genom ny station i Furulund och fler avgångar från Kävlinge station skapas ännu bättre möjligheter för dig att pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Kävlinge kommun.

Lackalänga förskola, Furulund

I Furulund byggs en helt ny förskola som ersätter gamla Lackalänga förskola. Inflyttningen är beräknad till vintern/våren 2020-2021.

Sommaren 2018 - rivning av gamla Lackalänga förskola

Rivningen av den nuvarande förskolan avslutas senast i augusti 2018. För att säkerställa att barnen får en tillräckligt stor lekyta under tiden rivningen och byggnationen pågår har en del av den allmänna platsmarken bakom förskolan hägnats in för att användas som lekyta. Det har gjorts efter tillstånd av Polisen och i enlighet med Boverkets råd och miljöenhetens riktlinjer. I samband med inhägnaden har gång- och cykelvägen letts om till annan lämplig plats. Ytan är inhägnad från mitten av april 2018 fram till att den nya förskolan är färdigbyggd, därefter påbörjas återställningen av marken omgående.

Hösten 2019 - byggstart nya Lackalänga förskola

Byggnationen av den nya förskolan påbörjas tidig höst 2019. Under hela perioden kommer alla barn gå kvar på förskolan i paviljongerna som byggts.

Vintern/våren 2020-2021 - inflyttning nya Lackalänga förskola

Den nya förskolan väntas stå klar för inflyttning vintern/våren 2020-2021. Utemiljön kommer att färdigställas under våren 2021.

Bakgrund

Våren 2017 drabbades Lackalänga förskola av en omfattande vattenläcka. Vid saneringen påträffades förhöjda fuktnivåer i betongplattan samt asbest i de äldre golvmattorna. Sedan dess har en utredning gjorts som visar att det bästa alternativt är riva nuvarande förskola och bygga en ny.

Åtgärder för att minska trafikpåverkan i området

För att få minsta möjliga trafikpåverkan i området leds trafiken om under hela byggperioden. Tillfälliga parkeringsplatser har anlagts intill förskolan samtidigt som entrépassagerna har setts över för att få ett smidigare trafikflöde i området.

Kustområdet, Barsebäckstrand

Kommunen ska utveckla kustområdet vid Barsebäckstrand till ett aktivitetscentra som knyter samman de attraktionsnoder och lockar både invånare och besökare. Sedan 2016 pågår ett utvecklingsarbetet genom projektet "Öka attraktiviteten längs kusten".

Aktivitetscentra - en levande mötesplats för hållbar naturturism

Kommunen ska utveckla Barsebäckstrand som ett aktivitetscentra som knyter samman de attraktionsnoder som finns längs kusten, och genom detta skapa en levande mötesplats för hållbar naturturism. För att uppnå detta behövs dessa funktioner i området:

 • Bad och rekreation
 • Mat och upplevelser
 • Boende
 • Aktiviteter längs kusten

En analys har tydliggjort att funktionerna kräver olika drivkrafter, som bäst uppfylls av professionella aktörer inom respektive område. Ytterligare blev det tydligt att de delar som handlar om service till kommunens invånare bäst löses av kommunens organisation. Exempelvis havsbad med brygga, strand och lekplats.

Ett flertal olika aktörer på området som alla har olika fokus men ett gemensamt mål och vision, ger dessutom en större möjlighet till professionell drift och bygger på att maximera samarbete och samverkan. Samtidigt minskar det riskerna för friktion av olika intressegrupper i området.

Det kan röra sig om att aktiviteter utgår från Barsebäckstrand. Likaså en möjlighet att förlägga utbildning och föreläsningar kopplat till aktiviteterna på Barsebäckstrand. Som exempel utbildning i kitesurfing och vindsurfing eller föreläsning om fåglar eller kulturhistoria och fornminnen. Detta möjliggör också utveckling och försäljning av relaterade produkter och tjänster såsom paketresor, kurser med övernattning, utrustning och kartor/böcker för att nämna några.

För att effektivt knyta samman attraktionsnoderna behövs en helhetssyn kring cykelvägar och vandringsleder längs kusten. Detta ger i sig en ökad attraktion.

Vad händer nu?

Analys av marken inom området och av vilka investeringar som behövs för att sedan ta fram förfrågningsunderlag för en stegvis utveckling av området. Projektet ska även ta fram och sammanfatta en vision och värdegrundsfrågor, samt skapa en samverkansgrupp för aktörer vid Barsebäckstrand.

Planer på ny badparkering

En avgörande faktor för att få lönsamhet i att driva verksamhet vid Barsebäckstrand är att utöka antalet campingplatser. Därför vill kommunen flytta den befintliga parkeringen och har fått strandskyddsdispens av miljö- och byggnadsnämnden. Beslutet fick däremot avslag från Länsstyrelsen, med hänvisning till att strandängarna har höga naturvärden. Kommunen har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

Bakgrund - satsningen på Barsebäckstrand

Kustområdet vid Barsebäckstrand är en viktig del av Kävlinge kommuns attraktionskraft för både invånare och besökare. Målet med projektet "Öka attraktiviteten längs kusten" är att öka attraktiviteten längs kusten genom att lyfta och stärka det som utgör själva attraktivitet i form av natur, kultur och rekreation - det vill säga natur- och friluftsvärdena såväl som tillgänglighet och kulturlandskap. Genom dialog och samverkan med medborgare, andra aktörer, företagare och organisationer har kommunen kartlagt vilka behov och möjligheter som finns för kustområdet.

Tolvåkersområdet, Löddeköpinge

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet har påbörjats, som kommer att ge oss ett modernt och hållbart centrum för utbildning, kultur och föreningsliv i Löddeköpinge.

Förnyelsen kommer pågå under flera år. När allt är klart kommer vi att ha en ny skolbyggnad för Söderparkskolan och Tolvåkersskolan med två idrottshallar. Tolvåkersområdet blir en central plats för Löddeköpinges barn och unga med fritidsgård, kulturskola, aktivitetspark och många möjligheter för föreningslivet.

Vi bygger med höga miljökrav och placerar solceller på idrottshallens tak.

Förnyelse i flera etapper

Förnyelsen av Tolvåkersområdet pågår under flera år framåt och delas in i etapper. Följande aktiviteter är planerade:

 • Ny förskola - färdig årsskiftet 2019/2020
  Den gamla Tolvåkers förskola har rivits och en helt ny förskola har byggts. Förskolan, fritidsgården och kulturskolan flyttade in i de nya lokalerna i början av 2020.
 • Rivning av Söderparkskolan – våren 2020
  Söderparkskolans elever har flyttat in i de moduler som Tolvåkers förskola tidigare använde och i juni 2020 revs mellanstadiedelen av Söderparkskolan.
 • Byggstart för ny skolbyggnad – vintern 2020/2021
  När rivningen av Söderparkskolan är färdig inleds uppförandet av en helt ny skolbyggnad som ska ersätta Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Den nya skolbyggnaden och idrottshallarna väntas stå klar till våren 2024.
 • Tolvåkerskolan rivs – hösten 2023
  När den nya skolbyggnaden är färdigbyggd flyttar Tolvåkersskolans elever in och den gamla Tolvåkerskolan rivs i etapper.
 • Tolvåkersbadet rivs
  När det nya badhuset i Kävlinge är klart kommer Tolvåkersbadet att rivas.
 • Aktivitetspark byggs och utemiljöer färdigställs.
  Slutligen, när Tolvåkersbadet har rivits, byggs en aktivitetspark och den sista delen av utemiljön färdigställs.

Följ bygget!

Vi kommer att informera löpande under byggtiden på denna sida.

På gång just nu:

 • Det omfattande förberedelserna, bland annat med ledningsarbete och rivning av skolbyggnad, är nu klara och en ny fas har påbörjats.
 • Bygglovet är beviljat och det första spadtaget till den nya skolbyggnaden togs den 1 juni 2021.
 • Geoborrning för värme kommer att påbörjas vecka 33 och pågår under hösten.
 • Arbetsplatsen kommer att vara igång vardagar kl. 7-16.
 • Det kommer en del tung trafik till arbetsplatsen.
 • Allt går som planerat enligt tidplan.
 • Rivning av den befintliga skolan kommer att ske när den nya skolbyggnaden är klar.

Framtida byggprojekt

Bostadsbyggandet väntas gå på högvarv de kommande åren och utöver de 1 300 bostäder som redan är planerade i bland annat Stationsstaden, visar en analys att det finns möjlighet att bygga ytterligare 7 600 bostäder till år 2035. 6 700 av dessa bostäder är tänkta att byggas i Kävlinge och Furulund. Av de övriga väntas Dösjebro få ett trettiotal, Hofterup 350 och Löddeköpinge 500 bostäder.

Projekt som planeras på längre sikt

Åstaden

När Stationsstaden i Kävlinge har byggts klart väntas Åstaden blir nästa stora omvandlingsområde. Tillsammans med fastighetsägaren Lantmännen ska kommunen gemensamt arbeta med att omvandla området till en modern stadsmiljö med bostäder, skola, förskola och service som tar till vara attraktiviteten och de unika förutsättningarna intill Kävlingeån.

Genom att koppla ihop Kävlinges stadskärna med Furulunds gröna rekreationsmiljöer skapas mervärden samtidigt som tillgången till två Pågatågsstationer ger en oslagbar regional tillgänglighet till västra Skåne.

Verktyg för värdeskapande stadsutveckling

En förtätningsstrategi för var och hur det ska byggas de närmaste tjugo åren har tagits fram. Fokus ligger på att förtäta befintliga tätorter, snarare än att bygga på jordbruksmark.

Fyra områden har särskilt fokus:

 • Förtätning av Kävlinge stadskärna för att stärka serviceunderlaget lokalt.
 • Byggandet av en å-nära stad i området längs Kävlingeån för att bygga samman Kävlinge och Furulund.
 • Främjandet av centrala småstäder i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro för att stärka orterna och skapa förutsättningar för en större andel hållbara transporter.
 • Förtätning av befintliga villaområden i tätorterna för att skapa mer levande orter och öka förutsättningarna för en större andel hållbara transporter.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?