Låna en elcykel

Visste du att ungefär hälften av alla skåningar har mindre än 30 minuter med cykel till sin arbetsplats? Låna våra elcyklar kostnadsfritt under två veckor för att se om det passar dig.

En man och en kvinna cyklar åt varsitt håll på en cykelväg i naturen

Syftet är att du ska få känna på hur det känns att ta sig fram på elcykel för att se om det är ett alternativ för dig som färdmedel till arbetet, affären och fritidsintressen. Genom att välja cykel framför bil bidrar du till bättre miljö och renare luft. Med en elcykel kommer du fram snabbare och det är lättare att cykla långt, i backar och i motvind.

Boka elcykel

Kävlinge kommun erbjuder alla sina kommuninvånare att prova på elcykel. Cyklarna lånas ut veckovis med upphämtning på tisdagen och återlämning på måndagen under kontorstid på kommunhuset, Kullagatan 2, i Kävlinge. Det finns möjlighet att låna både barnsits och hjälm av oss.

Då intresset för att låna en elcykel varit stort ser vi helst att du lånar max två gånger per år.

Upphämtning under sommaren: tisdag mellan kl. 15.00-15.30
Återlämning: senast måndagen kl. 15.00

Villkor

Gäller från 2017-05-08

1 § Bakgrund

Bakgrunden till detta utlåningsavtal är att Kävlinge kommun har införskaffat en elcykel för utlåning i syfte
att personer ges möjlighet att pröva miljövänliga färdalternativ.

2 § Definitioner

Låntagare: fysisk person angiven under ”1” i huvudavtalet.
Utlånaren: Kävlinge kommun, org. nr. 21 20 00-1058
Utlåningsobjekt: Objekt som listas under ”2” i huvudavtalet.
Huvudavtal: sidan 1 av detta avtal.

3 § Allmänt

Dessa allmänna villkor är bindande för båda parter och utgör en del av huvudavtalet. Vid händelse av motstridiga bestämmelser har huvudavtalet tolkningsföreträde. Muntliga överenskommelser/avvikelser måste antecknas på huvudavtalet av en av Utlånaren behörig företrädare innan utlåningsavtalet signeras
för att bli bindande för parterna. Utlånaren reserverar sig för att avboka en bokad period om cykeln är obrukbar på grund av ex. skada.

4 § Försenad återlämning

Vid försenad avlämning har Utlånaren rätt att fakturera Låntagaren med 100 kronor per påbörjat dygn, om inte Låntagaren kan visa att förseningen beror på omständigheter utanför Låntagarens kontroll, eller
som är hänförliga till Utlånaren. Fakturering enligt denna bestämmelse får först ske efter en ackumulerad skuld på 200 kronor.

5 § Kunds åtagande och ansvar

5.1 Med anledning av avtalets specifika natur är det av yttersta vikt att Låntagaren hanterar utlåningsobjekten ytterst aktsamt och iakttar den vårdplikt som ankommer på denne. Låntagaren åtar sig att såväl under transport som vid användningen av objekten inneha en giltig försäkring som täcker eventuell skada samt stöld på egendom, kan vara t.ex. hemförsäkring.

5.2 Vårdplikt innebär att Låntagaren använder sig av de låsanordningar som lämnas till Låntagaren samt att utlåningsobjekten inte lämnas utan uppsikt på ett sätt som utgör vårdslöshet. Om möjligt ska utlåningsobjekten, när dessa inte används, förvaras i ett låst utrymme. Låntagaren ska i övrigt ha i åtanke att utlåningsobjekten – särskilt elcykeln – utgör stöldbegärlig egendom, och ska hanteras som sådan.

5.3 Om utlåningsobjekten försvinner på grund av brottsligt förfarande ska detta omgående anmälas till polisen, organisationsnummer org.nr. 21 20 00-1058 ska anges som ägare vid polisanmälan.

5.4 § Vid förlust av eller skada på utlåningsobjekten antingen genom brott eller försumlighet åligger det Låntagaren att omgående informera Utlånaren om detta. Detta görs i första hand till Kontakt Kävlinge, Kävlinge kommun 046-739000.

5.5 Låntagaren åtar sig att vid skada på utlåningsobjekten genast anmäla det till Utlånaren. Det är inte tillåtet att reparera någon eller några skadade/defekta delar, oavsett om Låntagaren har varit vållande till skadan eller inte. Skador och fel på Utlånarens egendom ska åtgärdas av Utlånaren själv eller dennes ombud/leverantörer.

6 § Skada på egendom och presumtionsansvar

Om skada återfinns på något eller några av utlåningsobjekten efter att de återlämnats förutsätts (presumeras) låntagaren ha orsakat skadan och låntagaren blir därmed ersättningsskyldig i enlighet med 7 §. Detsamma gäller om något eller några av utlåningsobjekten blivit förstörda. Presumtionsansvaret förutsätter att Utlånaren påpekar skadorna till låntagaren inom sex (6) arbetsdagar från återlämnandet och att påpekandet görs innan utlåningsobjekten lånats ut till annan.

6.1Bedömningen enligt denna paragraf görs av Utlånaren i samband med inspektion av utlåningsobjekten.

6.2 Utlånaren förbehåller sig rätten att fakturera Låntagaren för den skada som förorsakas egendomen, och om tillämpligt, fakturera Låntagaren för inköp av ersättningsvaror i enlighet med prislistan angiven under ”2” i huvudavtalet.

6.3 Utlånaren ska inom två (2) månader från återlämningstidpunkten framställa ersättningsanspråk mot Låntagaren och i anknytning härtill översända en faktura för den skadade/förstörda/förkomna egendomen.

7 § Skadestånd

7.1 Låntagaren är skadeståndsansvarig för all skada som förorsakat utlåningsobjekten under avtalsperioden. Denna bestämmelse gäller även vid förlust av objekten.

7.2 Skadeståndsansvaret enligt 7.1 begränsas till att maximalt omfatta utlåningsobjektens anskaffningsvärde.

8 § Debitering

8.1 Vid uppkommen fordran mot Låntagaren i enlighet med §4, §6 och §7 faktureras till den adress Låntagaren angivit i huvudavtalet.

8.2 Fakturan ska till fullo betalas inom 30 kalenderdagar från utfärdandedatum. En fakturaavgift på 50 kronor tillkommer på beloppet. Utlånaren förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning debitera Låntagaren en påminnelseavgift om 60 kronor.

9 § Tvist och tillämplig lag

Svensk lag ska vara tillämplig på detta avtal. Tvist med anledning av detta avtal ska hänskjutas till Lunds tingsrätt.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?