Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vad gör en god man eller förvaltare

Vem får en god man?

Personer som av olika anledning inte kan ta hand om sig själv har rätt att få hjälp att bevaka sina intressen och sin egendom. Det kan handla om omyndiga eller personer som på grund av hög ålder eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

För att ha rätt till god man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som ett begåvningshandikapp eller annat funktionshinder, psykisk sjukdom eller demens.

Den gode mannens uppgift är bland annat att betala räkningar, förvalta kapital, ordna skuldsanering, ansöka om bidrag, stöd enligt LSS, ordna ett lämpligt boende med mera.

Man kan kort säga att en god mans huvudsakliga uppgift är att vara ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.
Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt.  

Vad gör en god man?

En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur förordnande är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker bostadsbidrag och handikappersättning om det är aktuellt med mera. En god man kan även förordnas för en enstaka rättshandling till exempel att avveckla en lägenhet, en fastighetsförsäljning, att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Förvaltare

Förvaltarskap är ofta en ren tvångsåtgärd och förekommer endast då det inte är tillräckligt med ett godmanskap. Det kan gälla personer med psykiska störningar som inte kan hantera sin ekonomi och därför riskerar att till exempel bli vräkta från sina bostäder.

När ska en förvaltare utses?

I Sverige avskaffades omyndigförklaringen den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap. Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot huvudmannens vilja. Förvaltarskapet innebär att huvudmannen helt förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet är ofta begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall. Det kan röra sig om förvaltningen av en viss fastighet eller viss del av huvudmannens kapital. I vissa fall, när det inte tillräckligt med en god man som stöd för att bevaka huvudmannens rätt, kan en förvaltare utses. I sådana fall krävs även att en läkare intygar att huvudmannen inte kan vårda sig eller sin egendom. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av Tingsrätten vid en särskild förhandling.

För dig som är god man/förvaltare

Som god man och förvaltare tar du hand om förvaltningen av din huvudmans egendom. Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med huvudmannen och dennes släktingar, eventuell institution med mera där huvudmannen vistas. Du bör snarast underrätta Försäkringskassan, post, bank, Skattemyndigheten, hyresvärd, hemtjänst med flera om ditt uppdrag.

Din första redovisning till Överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Förteckningen bildar utgångspunkt för all senare redovisning och är ett viktigt instrument för att stämma av att inkomster och utgifter är korrekt redovisade. Förteckningen skall lämnas till Överförmyndarnämnden senast två månader från det att du blir förordnad som god man/förvaltare.

Redovisning/årsräkning

Förmyndare, gode man och förvaltare ska varje år före den 1 mars redovisa en årsräkning som redovisar vilka inkomster och utgifter som huvudmannen haft under kalenderåret. Räkenskaperna ska täcka hela föregående kalenderår och styrkas med verifikationer. Alla transaktioner ska noteras på ett överskådligt sätt.

Årsräkningen ska innehålla:

  • Uppgift om huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av förvaltningstiden eller året.
  • Sammanställning av inkomster och utgifter.
  • Kontobesked för bankmedel och deponerade värdehandlingar samt intyg för andra medel. Av kontobeskedet ska det framgå om visst konto är överförmyndarspärrat.
Uppdaterad 2018-10-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga