Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Delårsrapport per 30 juni 2018


Resultat

Resultatet för perioden är 8,1 mkr och för helåret prognostiseras resultat till 8,4 mkr. Resultatet 2017 uppgick till 15,9 mkr. Helårsprognosen 2018 är i nivå med det budgeterade
resultatet på 8,4 mkr. Resultatprognosen i samband med uppföljningen per 180331
var negativ och uppgick till 8,5 mkr. I helårsprognosen och i periodens resultat ingår inte den realisationsvinst som gjordes i samband med byte av förvaltare för vår pensionsportfölj. Vinsten kommer att redovisas i samband med bokslut 2018. Till följd av detta kommer resultatet att påverkas positivt med 38,7 mkr. Efter att delårsrapporten upprättats har vi fått en ny skatteintäktsprognos. Prognosen indikerar en negativ resultatpåverkan 2018 på
1,4 mkr.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren.

Nämndernas resultat

Verksamhetens nettokostnader prognostiserar ett överskott på 1,2 mkr. Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 10,0 mkr, varav ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn och unga står för hela underskottet. Under året har nämnden tillförts sammanlagt 8 mkr för verksamheten ensamkommande barn och unga. Socialnämnden har förbättrat sin prognos och redovisar en negativ helårsprognos på 0,5 mkr. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar också ett negativt helårsresultat på 0,5 mkr.

Finansverksamhet

Arbetsgivaravgifterna prognostiserar ett överskott på 2,1 mkr. Realisationsvinster i samband med försäljning av fastigheter och avslut på exploateringsprojekt lämnar ett positivt resultat på 6,0 mkr.

Återsökning av moms lämnar ett överskott på 7,8 mkr. Överskottet beror på en genomgång av vår momskompensation för 2015 och 2016. Största delen av överskottet beror på att rättsläget har varit osäkert kring möjligheten att söka momskompensation för HVB-platser för ensamkommande barn och unga. Ett förtydligande från SKL innebar att från och med 2017 har momsersättning återsökts. Förtydligandet gav även möjlighet att återsöka momsersättning retroaktivt.

Pensionskostnaderna beräknas lämna ett underskott på 3,8 mkr till följd av premier för den förmånsbestämda ålderspensionen.

Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på 10,2 mkr. Nybyggnation innebär att anläggningarna först börjar skrivas av när de tas i drift. Investeringar som inte verkställs och en förskjutning av investeringar till årets andra hälft lämnar en positiv avvikelse.

Skatteintäkter, utjämning och bidrag beräknas lämna en negativ helårsavvikelse på 0,7 mkr.

För helåret prognostiseras finansnettot till 6,5 mkr vilket innebär ett underskott på 0,5 mkr. Underskottet beror på lägre avkastning på pensionsportföljen och det låga ränteläget

Prognos och budgetavvikelser

Investeringar

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 58,3 mkr och för samma period förra året var nettoinvesteringarna 55,4 mkr. Helårsprognosen för investeringarna uppgår till 167,0 mkr att jämföra med den budgeterade investeringsvolymen på 235,7 mkr. Ursprungligen antogs en investeringsbudget på 208,8 mkr. Under året har investeringar motsvarande 26,9 mkr överförts från 2017. Lackalänga förskola och Tolvåkersområdet står för en stor del av avvikelsen beroende på tidsförskjutning i projekten.

Likviditet

De likvida medlen uppgick vid halvårsskiftet till 188,3 mkr, vid föregående halvårsskifte var samma siffra 182,6 mkr. Fordran på Migrationsverket avseende flyktingverksamheten uppgår vid halvårsskiftet till 31,4 mkr. En checkräkningskredit på 40,0 mkr finns tillgänglig för tillfälliga likviditetsbehov men utnyttjas inte vid halvårsskiftet. Kommunen har, vid halvårsskiftet, en kortfristig låneskuld på 100,0 mkr.


Uppdaterad 2018-08-29

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER