Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Senaste ekonomirapporten

Bokslut 2018

(siffror inom parantes avser bokslut 2017)

Kävlinge kommuns årsredovisning behandlas i kommunfullmäktige den 8 april.

Bokslutet är sammanställt av ekonomiavdelningen och revision är genomförd.

Resultat

2018 års ekonomiska resultat ligger på en betydligt högre nivå än de senaste åren 85,6 (15,9) mkr vilket förklararas en finansiell intäkt på 74,5 mkr uppkommen vid omplaceringar av innehav i pensionsportföljen. Resultatet rensat för intäkten av engångskaraktär landar på 11,1 mkr.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren.

Nämndernas resultat stabilare än tidigare år

Bildningsnämnden lämnar ett negativt resultat sett, kostnaderna för externt köpt gymnasieverksamhet lämnar ett överskott medan skola, förskola samt ekonomiska bistånd och mottagandet av ensamkommande barn och unga visar underskott.

Socialnämnden visar ett negativt resultat på 2,7 mkr. Underskottet förklaras av fortsatt höga men dock betydligt lägre kostnader inom IFO verksamheten än under 2017. Verksamheterna för hemvård samt LSS och socialpsykiatrin lämnar ett överskott.

Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder visar balanserade resultat.

Budgetavvikelser, mkr

 

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Kommunstyrelsen

7,8

5,4

Ks övrig verksamhet

13,4

11,7

Övriga nämnder

-0,3

0,7

Tekniska nämnden

0,9

0,8

Miljö- och byggnadsnämnden

0,8

-0,2

Bildningsnämnden

-11,6

-0,1

Socialnämnden

-2,7

-23,6

Finansförvaltningen

68,9

8,3

Sa budgetavvikelse

77,2

2,9

Budgeterat resultat

8,4

13,0

Årets resultat

85,6

15,9


Fortsatt höga investeringsnivåer

Investeringarna för 2018 uppgår till 146,3 (123,1) miljoner kronor. De enskilt största investeringarna var:

 • Infrastruktur inom Stationsstaden
 • Tillbyggnad av Rinnebäcksskolan
 • Påbörjad byggnation av Tolvåkers förskola
 • Renovering av Arvidsborgs förskola
 • Infrastruktur i Barsebäcks by
 • Förnyelse av gator och torg samt asfalteringar runt om i kommunen
 • Underhållsinsatser av VA-ledningar
 • Förvärv av fastigheten Trähästen 1
 • Dränering av Annelundsskolan
 • Upprustning av diverse utemiljöer
 • Energioptimeringsprojekt

Staplarna i diagrammet visar Kävlinge kommuns investeringsnivåer i mkr för perioden 2009-2018.

Likviditet

De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 165,6 mkr (211,4). Det innebär att de likvida medlen har minskat med 45,8 mkr. Låneskulden har samtidigt sjunkit från 100 till 50 mkr.

Diagrammet visar Kävlinge kommun likviditet i mkr per den 31 dec respektive år.

Finansiellt mål

Kävlinge kommun har fyra finansiella Indikatorer varav tre uppfylls under 2018. Indikatorn Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå uppfylls inte till följd av för lågt verksamhetsresultat.

Finansiella mål

 

Acceptabelt

värde

Rullande period

Bokslut 2018

Nettokostnadernas andel av
skatteintäkterna, procent

98 %

99 % (rullande 4-år)

100 %

Investeringsvolym maximalt 10 procent
av skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod

10 %

8 % (rullande 10-år)

10 %

Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå

≥0

-

3,8 mkr

Skattesats, kr

18,51

18,51

18,51


Uppdaterad 2019-03-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER