Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Senaste ekonomirapporten

Delårsrapport per 30 juni 2019

Årets resultat

Kävlinge kommun redovisar för perioden ett positivt resultat med 42,8 mkr. Resultatet inkluderar orealiserade vinster i värdepapper på 34,4 mkr. Exklusive orealiserade vinster i värdepapper uppgår resultatet till 8,4 mkr. I samband med delårsbokslutet förra året uppgick periodens resultat till 22,6 mkr. De orealiserade marknadsvärdena uppgick till 14,5 mkr Prognosen för årets resultat är 12,9 mkr exklusive orealiserade vinster i värdepapper. Det budgeterade resultatet ligger på 21,3 mkr.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren exkluderat orealiserade värdepappersvinster.

Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren exkluderat orealiserade värdepappersvinster.

Nämndernas resultat

Nämnderna totalt sett lämnar en negativ prognos på totalt 5,3 mkr. Kommunstyrelsens prognos visar på ett överskott. Utbildningsnämnden samt bygg- och miljönämnden lämnar en prognos i balans medan omsorgsnämnden och arbetsliv- och fritidsnämnden lämnar negativ prognos.

Inom arbetsliv- och fritidsnämnden avser underskottet ekonomiskt bistånd. Omsorgsnämnden visar underskott på grund av större behov av särskilt boende än budgeterat samt för högre personalkostnader än budgeterat i flera verksamheter.

Finansverksamhet

Arbetsgivaravgifterna prognostiserar ett överskott på 2,2 mkr. Realisationsvinster i samband med avslut på exploateringsprojekt lämnar ett positivt resultat på 4,0 mkr.

Risk- och saneringskostnader i projektet Stationsstaden har belastat resultatet med 1,9 mkr.

Pensionskostnaderna beräknas lämna ett underskott på 4,1 mkr till följd av premier för den förmånsbestämda ålderspensionen.

Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på 3,4 mkr. Investeringar som inte verkställs och en förskjutning av investeringar till årets andra hälft lämnar en positiv avvikelse.

Skatteintäkter, utjämning och bidrag prognostiserar ett nollresultat vid årets slut.

För helåret prognostiseras finansnettot till 6,0 mkr vilket innebär ett underskott på 0,5 mkr.

Vid halvårsskiftet uppgick de orealiserade vinsterna på värdepapper till 34,4 mkr. Vid årets slut kommer de upparbetade vinsterna eller förlusterna på värdepapper att påverka resultatet.

Prognos och budgetavvikelser*

Budgetavvikelse, mkr


Prognos 190331Prognos delårsrapport
Kommunstyrelsen
3,03,3
Ks övrig verksamhet1,12,8
Ks Samhällsbyggnad0,40,4
Övriga nämnder-0,70
Arbetsliv- och fritidsnämnden-0,4-3,0
Bygg- och miljönämnd00
Omsorgsnämnden0-6,0
Utbildningsnämnden00
Finansförvaltningen-5,2-5,8
Budgetavvikelse-5,4
-8,3
Budgeterat resultat21,321,3
Årets resultat15,912,9

*Exklusive orealiserade vinster värdepapper

Investeringar

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 19,9 mkr och för samma period förra året var nettoinvesteringarna 58,3 mkr. Helårs-prognosen för investeringarna uppgår till 142,4 mkr att jämföra med den budgeterade investeringsvolymen på 189,2 mkr. Ursprungligen antogs en investeringsbudget på 151,1 mkr. Under året har investeringar motsvarande 24,8 mkr överförts från 2018. Merparten av investeringar i de samhällsnyttiga fastigheterna görs av KKL Fastigheter AB. De största investeringsprojekten avser därför infrastruktur kring nya stationen i Furulund, omdaningen av Barsebäcks Strand, VA-ledningar samt exploatering av Stationsstaden.

Likviditet

De likvida medlen uppgick vid halvårsskiftet till 368,8 mkr, vid föregående halvårsskifte var samma siffra 188,3 mkr. Likviditeten har sedan årsskiftet ökat med 203,2 mkr. Ökningen beror på att KKL fastigheter AB har erlagt köpeskilling för kommunens fastigheter. En checkräkningskredit på 40 mkr finns sedan juni 2012 tillgänglig för tillfälliga likviditetsbehov men utnyttjas inte vid halvårsskiftet. Kommunen har, vid halvårsskiftet, en kortfristig låneskuld på 50,0 mkr som återbetalas den 4 september.


Uppdaterad 2019-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER