Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hur fungerar vår kommun?

Kommunen är en lokal samhällsorganisation inom ett begränsat område, gentemot vilken man som invånare både har rättigheter och skyldigheter.

Kommunen är en demokratisk organisation och grundar sig på det kommunala självstyret, kommunallagen samt särskilda föreskrifter.

Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

Organisationen i en kommun kan se ut på olika sätt men vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommunens ansvar enligt lagen är bland annat:

 • Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
 • Socialbidrag
 • Barnomsorg och skola
 • Bibliotek
 • Plan- och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Beredskap och säkerhet
 • Överförmyndarverksamhet

Andra verksamheter som sker på frivillig grund är bland annat:

 • Gator och parker
 • Kultur- och fritidsverksamhet
 • Näringsliv

De förtroendevalda politikerna bär huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Varje kommun utser vart fjärde år en beslutande församling, kommunfullmäktige. Under sig har kommunfullmäktige en kommunstyrelse och nämnder som skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut.

I kommunfullmäktige fattas det viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, övergripande planer, de ekonomiska ramarna, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och sorteras under kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa nämnderna och deras verksamheter inom samtliga verksamhetsområden.

I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut. Till sin hjälp i denna kommunledningsfunktion har kommunstyrelsen förvaltningsledningsgruppen och personalen inom kommunkansliet.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden i Kävlinge kommun är:

 • Politisk ledning
 • Kommunledning
 • Kansli
 • Ekonomi
 • Personal
 • Arbetsmarknad
 • IT och analys
 • Näringsliv

De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna och det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. I Kävlinge kommun har vi bildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, revisionsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden.

Nämnderna ansvarar för att respektive verksamhet drivs mot de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om. Ärenden som tas upp i kommunfullmäktige måste vara beredda av berörd nämnd och kommunstyrelsen innan de tas upp i fullmäktige.

Bildningsnämndens verksamhetsområden i Kävlinge kommun är:

 • Administration
 • Förskola
 • Grundskola
 • Särskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildning
 • Arbetsmarknadsprogram
 • Kultur
 • Fritid

Tekniska nämndens verksamhetsområden i Kävlinge kommun är:

 • Nämnd och administration
 • Markförvaltning
 • Väghållning
 • Park- och grönområde
 • Räddningstjänst
 • Kollektivtrafik
 • Fastighet
 • Vatten och avlopp
 • Avfall
 • Exploatering

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden i Kävlinge kommun är:

 • Administration
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Bygglov
 • Planfunktion
 • Mätverksamhet

Socialnämndens verksamhetsområden i Kävlinge kommun är:

 • Gemensamma funktioner
 • Hemvård
 • Handikappomsorg
 • Individ- och familjeomsorg
 • Kost

Övriga nämnder i Kävlinge kommun:

 • Revisionsnämnden - Revisionsnämnden är kommunens granskningsorgan och kontrollerar den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder.
 • Valnämnden - Valnämnden verkar för att allmänna val och folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt.
 • Överförmyndarnämnden - Överförmyndarnämndens uppgift är att med stöd av gällande lagbestämmelser i bland annat föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap, förvaltarskap med mera.

Kävlinge kommun har fyra förvaltningsdelar: kommunkansliet, sektor Samhällsbyggnad och socialtjänsten. Under varje nämnd och styrelse finns det förvaltningsdelar med tjänstemän som bereder ärenden, verkställer politiska beslut samt bedriver all övrig verksamhet som ligger inom respektive nämnd och styrelsens ansvarsområde.

Uppdaterad 2018-11-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER