Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förvaltningsdelar

I kommunen finns följande fem sektorer: styrning och stöd, utbildning, omsorg, arbetsliv och fritid och samhällsbyggnad.

Kävlinge kommun har cirka 2000 personer anställda. Dessa arbetar med allt från bygglovshantering och bostadsanpassning till äldreomsorg och öppen förskola.

Politiska beslut 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Där fattas beslut som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

Kommunens regering

Kommunstyrelsen svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till kommunfullmäktige. Till sin hjälp i denna kommunledningsfunktion har kommunstyrelsen personalen inom sektor Styrning och stöd. Till sektor Styrning och stöd hör bland annat avdelningar som kansli, ekonomi, HR, kommunikation och näringsliv.

Barnvänligt

Utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskola och skola. Det gemensamma mottot är "Barnet i centrum".

Omsorg om människan

Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, hemsjukvård, handikappomsorg och måltidsservice. Målet för de anställda inom sektor Omsorg är att stärka människor så att de får möjlighet att klara sig själva.

Arbetsliv och fritid för kävlingeborna

Arbetsliv- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteksverksamhet, kulturskola, fritidsgårdar och anläggningar, allmän kultur och föreningar, flyktingmottagande, kommunala aktivitetsansvaret, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg samt ensamkommande barn.

Sektor Arbetsliv och fritid ska exempelvis bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, ge vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Verksamheterna ska särskilt fokusera på insatser för en meningsfull och utvecklande fritid och att kävlingebor med arbetsförmåga blir självförsörjande.

Miljön — en viktig resurs

Ett varierat utbud av parker och grönområden behövs för att ge goda möjligheter till lek, rekreation och naturupplevelser. Skötseln av dessa är en del av tekniska nämndens ansvar tillsammans med vattenförsörjning, avloppsrening, fastighetsskötsel och underhåll av kommunens vägnät. Bygg- och miljönämndens uppgift är att planera, bygga och vårda vår viktiga närmiljö.

Personalen inom sektor Samhällsbyggnad arbetar med det som behöver åtgärdas i vår närmiljö. Samlade inom en organisation och med en gemensam chef arbetar de med allt från vattenledningar och vägunderhåll till bygglov och miljöinspektioner.

Uppdaterad 2020-01-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga