Ekonomi och budget

Varifrån kommer pengarna och vad går de till? Här kan du ta del av aktuella ekonomirapporter, kommunens budget och läsa mer om både autogiro och e-fakturering.

Ordet ekonomi betyder just hushålla och Kävlinge kommuns ekonomi kan liknas vid vilken hushållskassa som helst: det finns intäkter, utgifter och ett sparkonto till framtida investeringar.

Ekonomiskt resultat och budget

Kävlinge kommun har genomsnittligt haft en stark ekonomisk utveckling där vi visat positiva resultat under varje år. Befolkningen har ökat i den takt vi vill och det överskott som uppstått årligen har använts för att finansiera investeringar i kommunen. Kävlinge kommun står sig fortsatt starkt ekonomiskt och visar dessutom på goda verksamhetsresultat.

Senaste budget

Senaste ekonomirapport

Tidigare års budget och årsredovisningar


Betala dina räkningar med autogiro

Du som är kund hos Kävlinge kommun har möjlighet att betala dina räkningar med autogiro.

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar. Med autogiro betalas räkningen automatiskt i rätt tid. Betalningen överförs helt enkelt från ditt bankkonto till oss, samma dag som fakturan förfaller till betalning. Du slipper fylla i blanketter. Du behöver inte gå till posten eller banken och inte heller oroa dig för påminnelser och förseningsavgifter.

Du får räkningen som vanligt och där framgår hur stort belopp vi kommer att dra. Det enda du behöver tänka på är att se till att fakturabeloppet finns på ditt konto dagen före förfallodagen.

Så gör du för att anmäla autogiro

1. Ladda ner en autogiroanmälan och skriv ut.

2. Läs igenom villkoren på blanketten.

3. Fyll i anmälningsblanketten.

4. Lägg blanketten i ett frankerat kuvert och skicka till:

Kävlinge kommun
Redovisningsavdelningen
244 80 Kävlinge

Din autogirobetalning fungerar när betalningsdelen på din faktura är makulerad. Tills dess betalar du dina fakturor som tidigare.

Information om autogiro
Kontakt Kävlinge
Telefon: 046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Information om fakturor för VA/Renhållning
Kontakt Kävlinge
Telefon: 046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Betala räkningar från Kävlinge kommun
med e-faktura

En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till dig via din Internetbank, där den går att titta på elektroniskt.

Fördelen med e-faktura är att alla uppgifter redan ifyllda. Därmed slipper du som kund momenten med att fylla i OCR-nummer och bankgiro. Du kontrollerar enbart uppgifterna och godkänner fakturan, betalning sker per automatik på förfallodagen. Det bidrar bland annat till en bättre miljö. Dessutom finns alla e-fakturor samlade i minst 18 månader och det är enkelt att ta emot och betala e-fakturor var man än befinner sig i världen.

Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura?

Via din Internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj Kävlinge kommun och fyll i anmälningsformuläret.

Kan jag betala någon annans elektroniska faktura via min Internetbank (t.ex. make/makas faktura)?

Ja, du fyller i både dina och din make/makas uppgifter på anmälningsformuläret.

Hur avanmäler jag mig från elektronisk faktura?

Via din Internetbank letar du upp avanmälan för elektronisk faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en elektronisk faktura till min Internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning.

Får jag pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Kävlinge kommun.

Vilken information får jag på den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

När betalas en elektronisk faktura?

När du har godkänt din elektroniska faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro?

Ja, du kan ansöka om att dina elektroniska fakturor ska betalas med autogiro via länken i din Internetbank. Det innebär att du får en elektronisk faktura, men du behöver inte godkänna den. Den kommer automatiskt att betalas på förfallodagen. Vänligen observera att för VA/Renhållningsräkningar det i dagsläget inte går att kombinera funktionen autogiro med e-faktura.

När får jag den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Vad händer om jag missar att betala?

Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Kävlinge kommun en pappersfaktura som påminnelse. En betalningspåminnelse skickas aldrig elektroniskt.

Vad händer om jag byter bank?

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Kävlinge kommun.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?

Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan kontakta den referens som finns angiven på fakturan.

E-fakturera Kävlinge kommun

Du som ska fakturera Kävlinge kommun

Kävlinge kommun vill övergå till att helt ta emot e-fakturor.

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Innehållet ska motsvara den information som normalt finns på en pappersfaktura. Även bilagor kan bifogas med e-faktura.

Observera att PDF inte räknas som elektronisk då de kräver manuell hantering, och är inte ett godkänt format.

På fakturan ska det tydligt framgå vad den avser. Hänvisning till följesedel eller liknande godtas inte. Fakturan ska innehålla information enligt gällande lagstiftning och det ska framgå att leverantören har F-skatt. Om fakturan inte har rätt referensnummer kan den komma att returneras.

Kävlinge kommuns operatör (VAN)

InExchange support@inexchange.se

Kävlinge kommun:

 • Organisationsnummer: 212000-1058
 • Momsreg.nr: SE212000105801
 • Elektronisk adress: GLN/EAN: 7362120001057
 • Filformat: Svefaktura1.0
 • PEPPOL-ID är: 0007:2120001058 , filformat PEPPOL BIS Billing 3
 • Referensnummer (sju siffror), exempelvis 8100024

Observera att det sjusiffriga referensnumret är ett ”tvingande” begrepp vid utfärdandet av e-faktura och att varje referensnummer är kopplad till en fysisk person.

För leverantörer utan ett affärssystem

För de leverantörer som inte har ett affärssystem samarbetar kommunen med InExchange länk till annan webbplats som har olika e-faktura lösningar beroende på leverantörens förutsättningar. Om leverantörer inte vill investera i programvara kan de kostnadsfritt skapa ett konto länk till annan webbplats hos InExchange och manuellt registrera upp till 100 e-fakturor per år mot Kävlinge kommun.

Vid frågor kontakta e-post: fakturasupport@kavlinge.se

För mer information om e-faktura och lagkravet, se http://www.digg.selänk till annan webbplats, http://www.sfti.selänk till annan webbplats och http://www.skl.selänk till annan webbplats

Adress för pappersfakturor

Kävlinge kommun
Fakturaenheten
Referensnummer 7 siffror, exempel 8100024
244 80 Kävlinge

På fakturan ska det tydligt framgå vad den avser. Hänvisning till följesedel eller liknande godtas inte. Fakturan ska innehålla information enligt gällande lagstiftning och det ska framgå att leverantören har F-skatt. Om fakturan inte har rätt referensnummer kan den komma att returneras.

Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras. Fakturor betalas 30 dagar efter att de inkommit förutsatt att de är korrekta (om inget annat är överenskommet). Vid helgdag flyttas betalning fram till närmast påföljande vardag.

Fakturerings- och/eller expeditionsavgifter som ej avtalats accepteras inte.

Ekonomiska rapporter

Längst upp på denna sida kan du ta del av aktuella ekonomiska rapporter så som årsbokslut och budget.

Om du är nyfiken på att ta del av tidigare års budget, årsredovisningar, delårsrapporter och kvartalsrapporter är du välkommen att ta kontakt med ekonomiavdelningen så förser vi dig med vad du söker.

Frågor och information om tidigare ekonomiska rapporter ställer du till Ekonomiavdelningen vid Kävlinge kommun.

Kontaktperson
David Davidsson, ekonom
david.davidsson@kavlinge.se
Telefon: 046-73 97 88

Ekonomiprocessen

För att se till att kommunens ekonomi fungerar så görs det uppföljningar löpande under året där det kontrolleras att exempelvis skolor, äldreboende och dylikt är i balans och följer den ekonomiska utveckling vi förutspått. Två sådana uppföljningar görs årligen samt ett halvårsbokslut och ett årsbokslut. Parallellt med det löpande ekonomiska arbetet så planerar även kommunen framåt. Budgetar och ekonomiska förutsättningar tas fram.

På tidsaxeln nedan ser du hur ekonomiprocessen i Kävlinge kommun ser ut.


Januari

Budgetarbetet inleds där förvaltningsledningsgruppen diskuterar budgetförutsättningar, övergripande och strategiska mål, uppdrag till nämnderna, finansiella mål, investeringar och ramar för de närmsta åren.

Februari

Olika budgetdialoger med diskussioner kring budgetförutsättningar, övergripande och strategiska mål, uppdrag till nämnderna, finansiella mål, investeringar och ramar för kommande år. En ordförandeträff, en träff där förvaltningsledningsgruppen diskuterar med ekonomer och en presidie- och förvaltningsledningsträff.

Mars

Kommunstyrelsen informeras om Årets resultat vad avser föregående år.

Efter ytterligare dialogmöte presenterar kommundirektören sitt förslag till arbetsramar och investeringsutrymme med motivering kring prioriteringar.

April

Kommundirektörens slutliga förslag till arbetsramar presenteras. Därefter påbörjar nämnder/styrelser och förvaltningar verksamhetsplanerings och budgetarbetet som sedan pågår till juni.

Nämnderna fattar beslut om eventuella taxeförändringar och exploateringsbudget.

Kommunstyrelsen som ansvarar för årsredovisningens upprättande fattar beslut om denna och därmed är Kävlinge kommuns bokslut klart.

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen. Beslut tas om kommunstyrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Presidierna för kommunstyrelsen och nämnderna, förvaltningsledningsgrupp och fackliga organisationer har budgetöverläggningar där det ekonomiska läget och nämndernas syn på kommundirektörens förslag och arbetsramar inklusive mål behandlas.

Maj

Kommunstyrelsens beredning behandlar budgetförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar om budget och skattesats för nästkommande år och KELP* för de två därpå följande åren.

Kommunstyrelsen beslutar om uppföljning för årets första tre månader (uppföljning per 31 mars).

Juni

Från juni till september arbetar nämnderna med att ta fram verksamhetsplan, mätbara mål, fördela resurser, ta fram kontrakt till resultatenhetscheferna och en intern kontrollplan.

Augusti

Kommunstyrelsen beslutar om delårsrapport för årets första sex månader (delårsrapport per 30 juni).

September

Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport per 30 juni.

Nämnderna har MBL-förhandling med de fackliga organisationen om nämndernas budget. samt beslutar om sina budgetar och verksamhetsplaner.

Oktober

Kontrakt skrivs med resultatenhetschefer som har resursfördelning.

Kommunstyrelsen beslutar om ekonomisk rapport per 30 september.

November

Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats för nästkommande år och KELP (Kommunal ekonomisk långsiktsplan) för de två därpå följande åren.

Finansiell profil 2018-2020

Kävlinge kommuns finansiella profil 2018-2020PDF

Beskrivning av finansiell profil

Kävlinge kommuns finansiella profil är en rapport av KommunForskning i Västsverige (KFi) som visar hur Kävlinge står sig i jämförelse med andra kommuner i Skåne.

Rapporten kompletterar den finansiella analysen i årsredovisningen. Till skillnad från analysen i årsredovisningen, som beskriver utvecklingen över tid, fokuserar den finansiella profilen i första hand på att analysera var Kävlinge kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats de senaste tre åren i förhållande till de övriga 32 kommunerna i Skåne.

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kommuns finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspektiven är:

 • långsiktig handlingsberedskap
 • kortsiktig handlingsberedskap
 • riskförhållande
 • kontroll över den finansiella utvecklingen.

Perspektivens poäng utgörs av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika perspektiv.

Sammanfattning av den finansiella profilen

(Nedanstående är hämtat från sidan 23 och 24, "Finansiell profil Kävlinge kommun 2018-2020", KFi)

Kävlinge finansiella profil visade att kommunen under 2020
låg över genomsnittet för samtliga perspektiv. De är långsiktig
handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap,
riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen.

Kommunens poäng för två av fyra perspektiv, riskförhållande
och långsiktig handlingsberedskap, förbättrades något
under perioden. Övriga två perspektiv, kontroll över den
finansiella utvecklingen och kortsiktig handlingsberedskap,
försvagades under perioden.

Förklaringen till ovanstående förändringar var att poängen
för två nyckeltal, soliditet och genomsnittligt resultat under
de tre senaste åren, förbättrades under perioden.

Fyra nyckeltal, finansiella nettotillgångar, budgetföljsamhet,
resultat före extraordinära poster och skattefinansieringsgrad
av investeringar, försvagades under perioden.

De resterande två nyckeltal, skattesats och kassalikviditet,
förblev poängmässigt oförändrade under den granskade
perioden.

Källa: sidan 24, "Finansiell profil Kävlinge kommun 2018-2020, KFi

Avslutande kommentarer på finansiella profilen

Kävlinge har starkt finansiellt läge. Resultatnivå exklusive
jämförelsestörande engångsposter bör dock de närmaste
åren uppgå till minst 3% i förhållande till verksamhetens
kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. På
grund av de stora jämförelsestörande engångsposterna de
senaste åren blir det extra viktigt att mäta detta resultatmål
exklusive dessa jämförelsestörande engångsposter!

Därför av största vikt att Kävlinge fortsätter med att arbeta
med att skapa ett finansiellt utrymme, eftersom de närmaste
åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står
inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och
ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta
innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att
öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Coronakrisen
kommer påverka framtiden i form av minskade
skatteintäkter och ökade kostnader för till exempel försörjningsstöd.

Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt
att räcka för att möta uppräknade faktorer. En viktig del för
att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar
är att effektivisera verksamheten genom att göra
kvalitativa analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter.

Senaste bokslut i siffror och tabeller

Kävlinge kommuns årsredovisning behandlas i kommunfullmäktige den 22 mars 2021. Bokslutet är sammanställt av ekonomiavdelningen och revision är genomförd. Siffror inom parantes avser bokslut 2019.

Resultat

Det bokförda resultatet för 2020 påverkas av kostnader för inlösen av pensioner på 160,2 mkr (289,7 mkr), reavinster vid avyttring av finansiella tillgångar på 89,8 mkr samt orealiserade marknadsvärdering av finansiella tillgångar på 74,5 mkr vilket ger ett negativt resultat på 68,2 mkr (-187,5 mkr).

Resultatet exkluderat jämförelsestörande poster på 74,9 (20,3 mkr) ger en positiv budgetavvikelse på 42,6 mkr. Jämförelsestörande poster är resultatpåverkande intäkter och kostnader som inte är återkommande och som inte ingår i den faktiska verksamhet som kommunen budgeterat för och utfört.

Kävlinge kommuns resultat i miljoner kronor de senaste 10 åren. För 2018, 2019 och 2020 visas även resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Nämndernas resultat totalt i balans

Utfallet för kommunstyrelsen som helhet för 2020 är 10,9 mkr. Överskottet härrör sig från både från sektor styrning och stöd med 9,8 mkr och sektor samhällsbyggnad, 1,1 mkr. Kommunstyrelsens utfall som helhet är högre än det prognostiserade helårsresultatet, vilket bland annat beror på att projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under året.

Arbetsliv- och fritidsnämnden gör under året ett bättre resultat än beräknat på 8,6 mkr. Resultatet för Individ och familjeomsorgen är precis som 2019 positivt och i samma storlek avseende placeringskostnader för barn och unga samt något minskade kostnader för vuxenplaceringar. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger i nivå med budget då det förändrade arbetssättet gett resultat fortare än förväntat och därmed inte gett det underskott som tidigare under året prognostiserats. Pandemins negativa påverkan på arbetsmarknaden har inte medfört ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Ett aktivt arbete med återsökningar av olika former av ersättningar och bidrag har stärkt det positiva resultatet. Nämnden har gjort extra satsningar inom kultur- och fritidsområdet vilket kommit invånarna till del genom främst föreningar, fritidsgårdsverksamhet, bibliotek samt kulturskola.

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott på 0,1 mkr. Verksamheten finansieras dels av externa intäkter i form av avgifter för bygglov och tillsynskontroll 7,9 mkr, dels av budgetram, skattefinansiering, med 3,9 mkr. Under 2020 har ärendemängden gällande av om – och tillbyggnad på småhus ökat. Under hösten har bygglovsverksamheten haft mycket stor personalbrist vilket påverkat handläggningstider. Verksamheten har fungerat väl inom miljö-, hälso - och livsmedelsskydd och de politiskt uppsatta målen i tillsyn – och kontrollplan är i stort uppnådda.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat för 2020 på 6,4 mkr vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 0,8 %. Under året har verksamheterna präglats av effekterna kopplat till covid-19, bland annat i form av sjukfrånvaro och krav på en hög organisatorisk flexibilitet. Verksamhetsresultaten är fortsatt goda och arbetet mot god måluppfyllelse för alla elever fortsätter.

Omsorgsnämnden gör för 2020 ett positivt resultat på 1,5 mkr. I resultatet ingår statsbidrag kopplat till pandemin för att täcka de merkostnader nämnden haft i form av skyddsutrustning och ökad sjukskrivning. Det är viktigt att beakta att pandemin påverkat nämndens verksamhet på ett omfattande sätt. Ett tydligt arbete med både individuella handlingsplaner för enheter med negativt resultat och en övergripande handlingsplan för nämnden har bidragit till en budget i balans. Nämnden har under pandemin i möjligaste mån försökt bibehålla verksamheten på normal nivå, men på andra sätt, har personal från daglig verksamhet haft närvaro på gruppboendena. Inom äldreomsorgen har besöksskärmar införskaffats och digitala lösningar använts för att skapa kontakt mellan boende och anhöriga. Målstyrningens indikatorer visar på en fortsatt utmaning, med förflyttningar både positivt och negativt.

Tabellen visar alla nämnders resultat för 2020 i miljoner kronor jämfört med föregående år.

Investeringar i annan form

Kävlinge kommun har sedan 2019 organiserat sitt fastighetsägande av samhällsnyttiga lokaler i bolagsform vilket gör att stora investeringar i nya lokalprojekt inte genomförs direkt i kommunen. Här redovisas enbart kommunens direkta investeringar.

Investeringarna för 2020 uppgår till 121 (67) miljoner kronor. Investeringarna består främst av infrastruktur investeringar, små som stora.

 • Infrastruktur inom Stationsstaden, 7,1 mkr
 • Infrastruktur runt ny järnvägsstation i Furulund, 34,5 mkr
 • Inredning Lackalänga nya förskola 2,8 mkr
 • Tennisplaner Ljungvalla idrottsplats 1,3 mkr
 • Barsebäcks strandbad och camping 3,7 mkr

 • Gata/Park totalt cirka 15 mkr:
  - Omläggning av asfalt på kommunala vägar för att bibehålla en god vägstandard. Största omläggningar 2020 var del av cykelbanor i Löddeköpinge, Löddevägen i Barsebäck, Storgatan i Kävlinge, samt Vikengatan i Furulund.
  - Storgatan norr om Högsvägen är ombyggd, vägen har smalats av och blivit mer anpassad till övriga vägnät i Kävlinge tätort.
  - Mårtensgatan har fått ny gatubelysning.
  - Gång- och cykelbron över väg 104 har renoverats.
  - Återinvesteringar av våra flitigt besökta lekplatser samt utbyte av bänkar utmed promenadstråk i kommunen.
  - Trastvägens lekplats och grönområde har fått ny belysning, samt ny asfalterad gång- och cykelväg samt nya trappor.

 • Underhållsinsatser av VA-ledningar
  - Omläggning VA-ledningsnät på Bantorget 0,5 mkr, Järnvägsgatan 0,8 mkr, Parkgatan 0,7 mkr
  - Relining vid Bauhaus 1,0 mkr, på Vikengatan 1,0 mkr, Barsebäckssvägen 1,3 mkr och Högs Byväg 1,3 mkr.
  - Nya undercentraler, styrenheter och inkommande pumpar på reningsverket, tre pumpstationer renoverade för förbättrad driftsäkerhet och energi-besparing 2,5 mkr
  - Nya innermembran gasklocka 0,5 mkr

Investeringsnivåer i miljoner kronor för perioden 2011-2020.

Likviditet

De likvida medlen i kommunen uppgick vid årsskiftet till 111,9 mkr. Det innebär att de likvida medlen har minskat med 40,9 mkr. Likviditeten har minskat till följd av investeringar och försäkringspremie för inlösen av ansvarsförbindelsen. Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet till 93 procent.

Finansiella indikatorer

Kävlinge kommun har fyra finansiella Indikatorer som är styrande mot långsiktig ekonomisk balans varav samtliga uppfylls under 2020.

Tabellen visar Kävlinge kommuns finansiella mål.

Vad går kommunens pengar till?

Kävlinge kommun har intäkter på drygt 1,8 miljard kronor per år. Den största inkomstkällan är skatter. Skatteintäkter står för cirka 70 procent av kommunens intäkter.

Andra intäkter får kommunen av:

 • Verksamhetsintäkter
 • Statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

Verksamhetsintäkter

22% av kommunens intäkter, närmare 396 miljoner kronor, är avgifter och taxor från olika tjänster. Som exempel kan avgifter och taxor för vatten, avlopp, renhållning, barnomsorg och äldreomsorg nämnas.

Statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

8% eller cirka 140 miljoner kronor av kommunens intäkter är statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet innebär att alla kommuner ges samma ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheter inom exempelvis skola, vård och omsorg. Detta oberoende av kommunens inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader. Systemet innebär således att en del kommuner får bidrag medan andra kommuner får betala avgifter.

Finansnetto

Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna kallas finansnetto. 1% eller cirka 12 miljoner kronor av kommunens intäkter utgörs av finansnettot. En del av de finansiella intäkterna kommer från förvaltningen av kommunens tillgångar i form av ränteintäkter, utdelningar och avkastning.

Siffrorna ovan baseras på 2017 års räkneskaper

Varifrån kommer pengarna?

Totalt sett har Kävlinge kommun kostnader på drygt 2 miljarder kronor per år. De största utgiftsposterna är kostnader för arbetskraft, entreprenad och köp av verksamhet och konsulttjänster samt lokalkostnader.

Cirkeldiagram på hur utgifterna fördelades 2017.

Så fördelas kostnaderna per verksamhet

Ett annat sätt att se på hur kommunens kostnader fördelas är att enbart titta på hur skattepengarna fördelas på de olika verksamheterna. Att komma ihåg då är att många av verksamheterna även får in pengar på annat sätt än via skatt. Det kan vara exempelvis genom olika avgifter för utförda tjänster och dylikt.

100 kronor i skatt fördelades 2017 enligt nedan:

 • 29 kronor till grundskolan
 • 15 kronor till hemvård
 • 13 kronor till förskolan
 • 11 kronor till gymnasie- och vuxenutbildning
 • 9 kronor till kommunövergripande verksamheter, exempelvis Räddningstjänst
 • 8 kronor till LSS och socialpsykiatri
 • 6 kronor till individ- och familjeomsorg
 • 4 kronor till fritid och kultur
 • 4 kronor till miljö och teknisk verksamhet

Resultatet: plus 1 krona

Skillnaden mellan investering och drift

En kommun har alltid löpande kostnader för att driva och upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är hyror av lokaler, löner till anställda, läromedelsinköp och dylikt. Dessa kostnader kallas även för driftkostnader. I en kommuns resultaträkning är det driftkostnaderna man redovisar.

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär. En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad.

Exempel på investeringar i en kommun kan vara investeringar i vägar och VA nätet, byggandet av en ny skola nya äldreboende och dylikt.

Kävlinge kommun har som målsättning att vara självfinansierande och inte behöva ta externa lån för att finansiera en investering. Därför strävar kommunen efter att årligen generera ett överskott som kan användas för att finansiera investeringar i den egna kommunen.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?