Artikeln publicerades 5 augusti 2022

Kungörelse: Bygglovansökan för panncentral för fjärrvärme, Orfeus 1

Bygg- och miljönämnden i Kävlinge kommun har fått in en bygglovsansökan för en panncentral för fjärrvärme på fastighet Orfeus 1. Detaljplanen reglerar användningen till ”Jm” –småindustriändamål. Det fanns inte särskilda användningsbestämmelser för industriproduktion när detaljplanen togs fram.

Fastighetsägare, boende och andra som berörs av sökt bygglov kan lämna synpunkter.

Handlingarna finns tillgängliga i Kommunhuset på Kullagatan 2 i Kävlinge.

Kungörelse
Orfeus 1, Tostarpsvägen 8

Synpunkter
Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 26 augusti 2022.

Synpunkter kan lämnas via bygglov@kavlinge.se, eller
Kävlinge kommun
Sektor samhällsbyggnad
244 80 Kävlinge

Datum för tillkännagivande
2022-08-05

Datum då kungörelsen tas ner
2022-08-27