Artikeln publicerades 13 maj 2022

Kungörelse: Granskning detaljplan för Löddeköpinge 12:3 m.fl. (Lödde folkets park)

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 26 april 2022 (§ 11) att godkänna upprättat förslag för granskning.

Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för bostadsbebyggelse,
verksamhetslokal i Folkets hus, parkmiljö och
tillhörande funktioner.
Planförslaget är inte utpekat i kommunens översiktsplan men
anses följa dess intentioner om förtätning av Löddeköpinges centrala
delar. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Kungörelse
Löddeköpinge 12:3 m.fl.

Planhandlingarna finns utställda för samråd den 12 maj till och med den 10 juni 2022 i Kävlinge kommunhus, biblioteket i Löddeköpinge och på kommunens hemsida, www.kavlinge.se/detaljplan.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligen och ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning.

Synpunkter kan lämnas via e-tjanst, planutskottet@kavlinge.se, eller
Kävlinge kommun
Kommunstyrelsens planutskott
244 80 Kävlinge

Synpunkter lämnas senast den 10 juni 2022.


Vid eventuella frågor ring 046-73 90 00 eller
e-post planutskottet@kavlinge.se


Datum för tillkännagivande
2022-05-13

Datum då kungörelsen tas ner
2022-06-11