Artikeln publicerades 12 januari 2022

Kungörelse: Granskning om förslag till detaljplan för Barsebäck 42:111 m.fl., i Barsebäcks by

Strategiska enheten i har tagit fram ett förslag till detaljplan för Barsebäck 42:111 m.fl. (Barsebäcks Boställe). Planutskottet beslutade den 3 december 2021 (§ 33) att planen ska skickas ut på granskning.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligeheten för bostäder. Planförslaget medför att befintlig bebyggelse ersätts med nya bostadshus. Syftet med planen är också att möjliggöra för anläggandet av en allmän park med dagvattenhantering och gång- och cykelvägar. Planförslaget är inte utpekat i kommunens översiktsplan - ÖP 2010. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Planhandlingarna finns utställda för granskning den 15 december 2021 - 28 januari 2022 i Kävlinge kommunhus, biblioteket i Löddeköpinge och på kommunens hemsida, www.kavlinge.se/detaljplan.

Kungörelse
Barsebäck 42:111 m.fl.

Detaljplanen är på granskning till och med den 28 januari 2022

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Den som inte senast under granskningen har lämnat synpunkter kan förlora sin rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter kan lämnas via e-tjanst, planutskottet@kavlinge.se, eller
Kävlinge kommun
Kommunstyrelsens planutskott
244 80 Kävlinge

Kungörelsen publiceras
2022-01-12

Kungörelsen tas ned
2022-02-28