Artikeln publicerades 30 juni 2020

Kungörelse: Kungörelse för detaljplaner

Följande detaljplaner har antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Kävlinge kommun och fått laga kraft.

Kävlinge 32:34, Kävlinge

Antagen av Kommunstyrelsen: 2019-03-13

Laga kraft: 2020-04-24

Rangeringen 1 och 5, Kävlinge

Antagen av Kommunstyrelsen: 2020-03-11

Laga kraft: 2020-04-08

Del av Furulund 3:1, Furulund

Antagen av Kommunstyrelsen: 2020-01-22

Laga kraft: 2020-02-18

Kungörelsedatum
2020-06-03

Datum för tillkännagivande
2020-06-03

Datum då kungörelsen tas ned
2022-06-03

Kungörelse
Information om kungörelsen

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap. Plan- och bygglagen, måste väcka talan om det hos Mark- och miljödomstolen inom två år från att detaljplanen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planhandlingarna till ovanstående detaljplaner finns på sidan för detaljplaner på kavlinge.se.

Vid eventuella frågor ring 046-73 90 00 eller mejla planutskottet@kavlinge.se