Pågående detaljplanering

Här hittar du aktuella detaljplaner som är under arbete i Kävlinge kommun. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter, tel. 046-73 90 00 e-post planutskottet@kavlinge.se

Detaljplaner öppna för synpunkter

Under samråds- och granskningstiden finns möjlighet att tycka till om detaljplanen. Här listas om det just nu finns en detaljplan som är ute på samråd eller granskning:

Inga planer är för närvarande utställda för samråd eller granskning.

Detaljplan för Cykelväg Hofterup - Dösjebro

Planutskottet beslutade den 24 oktober 2022 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Detaljplanens syfte är att skapa en sammanhängande, direkt och trafiksäker koppling mellan orterna Hofterup och Dösjebro, via Ålstorp. Förslaget innebär att gång- och cykelvägen byggs ut på den södra sidan av Furuhillsvägen via Hästgårdsvägen och sedan fortsätter i nordöstlig riktning över ängsmarken. Därefter ansluter den till den befintliga grusvägen söder om Dösjebro och slutligen till den befintliga gång- och cykelvägen vid skolan i Dösjebro.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Här hittar du samrådshandlingarna:
Plankarta Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

Karta över planerad gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro

Detaljplan för Spannet 1, Kävlinge

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-10-19 §133 att ge positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Spannet 1.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för förtätning i form av bostäder på fastigheterna Spannet 1 och del av Stora Harrie 28:4 i Rinnebäck, Kävlinge tätort. Sammanlagt föreslås cirka 13 nya bostäder i form av radhus tillsammans med gemensam parkeringsyta och innergård. Bostäderna planeras med en höjd för att möjliggöra två våningar. Tillskottet av de nya bostäderna blir ett komplement till befintlig bebyggelse och stärker platsen. Genom varierande fasader och att varje bostad förskjuts i djupled från grannen skapas dynamik i kvarteret. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att den stora ek som finns på platsen har tillräckligt med utrymme.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna.
Plankarta Pdf, 441.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 144.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Följebrev Pdf, 251.9 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-utredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikbullerutredning Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Östra Rinnebäck, Kävlinge

Planutskottet beslutade den 5 september 2018 att meddela positivt planbesked för Stora Harrie 5:22 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Rinnboområdet, söder om Örtoftavägen (väg 104) och norr om Harrievägen.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter samt möjliggöra område för natur- och gatumark. Förslagets intention är att skapa ett grönt stråk för rekreation och
dagvatten som sträcker sig genom området samt möjliggör en rekreativ sammankoppling av Kävlingeån och naturreservatet Stora Harrie mosse.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

Här nedan hittar du samrådshandlingarna:
Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 80.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 963.1 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-utredning Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Stora Harrie 7:5, Stora Harrie

Planutskottet beslutade 2022-01-17 §1 att lämna positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Stora Harrie 7:5 i Stora Harrie.

Planområdet är beläget i orten Stora Harrie nordöst om Kävlinge. På fastigheten som tidigare använts som fotbollsplan planeras i den södra delen ett LSS-boende samt 10 st bostäder i den norra delen av planområdet. I anslutning till bostäderna planeras det för gröna stråk så att de som bor i Stora Harrie kan röra sig runt i området. Längst norrut i området föreslås en grön yta som kan användas för lek, rekreation och umgänge.

Angöring till det nya området planeras via befintlig infart från Harrievägen. LSS-boendet planeras i en våning med tillhörande utemiljöer mot åkerlandskapet. Utmed gatan planeras för 10 stycken friliggande villor i 1-1,5 våning för att knyta an till befintlig bebyggelse i väst.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

Här nedan hittar du samrådshandlingarna:

Plankarta Pdf, 346.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Följebrev Pdf, 170.8 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-utredning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljöteknisk utredning Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk utredning Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.
PM geoteknik Pdf, 1000.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Linden 5 m.fl., Furulund

Planutskottet beslutade den 12 januari 2021 att meddela positivt planbesked för fastigheten Linden 5.

Intentionen med förslaget är att förstärka området kring stationsområdet och skapa en tydligare entré till Furulund, såväl för de som kommer från Kävlinge i norr och för de som kliver av tåget på den intilliggande stationen. I anslutning till den nya byggnaden och stationsområdet föreslås ett nytt torg för att skapa en ny mötesplats för de boende i Furulund. Torget planeras för möjlighet till möten i attraktiva soliga lägen. En väl gestaltad byggnation och en omsorgsfull gestaltning av den nya platsbildningen skapar en tydlig målpunkt i Furulund som behöver möjlighet för utveckling av ett eget centrum med vardaglig service.

Planförslaget innebär att befintlig byggnad som tidigare används för livsmedelsförsäljning rivs och ersätts med ett nytt bebyggelsekvarter för bostäder med en livsmedelsbutik i bottenvåningen. Byggnadens utbredning anpassas till den kilformade fastigheten och kvarteret bebyggs med en sluten kvartersstruktur.

Aktuellt skede: Arbete inför antagade pågår, vilket väntas ske under hösten 2023.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna:

Plankarta Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Följebrev Pdf, 274.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 156.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
VA-utredning Pdf, 867.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsutredning Pdf, 695.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Trafik- och parkeringsutredning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Åstaden, etapp 1

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2022 att godkänna aktuellt planprogram. I samband med kommande detaljplaneprocesser kommer planprogrammet att fungera som ett beslutsunderlag och ett vägledande visionsdokument.

Planprogrammets syfte är att underlätta arbetet med kommande detaljplanering. Syftet är att i ett tidigt skede översiktligt utreda och ta ett samlat grepp kring de förutsättningar och befintliga kvalitéer som ligger till grund för en fortsatt utveckling av området. I planprogrammet konkretiseras visioner och strategier för hur Åstaden ska utvecklas. Detta tydliggör hur den framtida strukturen för exempelvis bebyggelse, vägnät, rekreation och grönytor ska utformas och fungera i ett sammanhang.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Planprogram Pdf, 25.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Strukturplan Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 319 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Löddeköpinge 97:1 m.fl. - Lödde öster

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2017 att meddela positivt planbesked för Löddeköpinge 97:1 med flera.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering och återvinningsstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 300 bostäder.

Området ansluts till Norrevångsvägen och förlängning av Mellanvångsvägen i planområdets nordvästra del. Inom området uppförs parkstråk som ger boende och besökare möjlighet till rekreation i närområdet. Populärnamn: Lödde Öster.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 april 2023. Beslutet att anta detaljplanen kan nu överklagas.

Här nedan hittar du antagandehandlingarna

Plankarta Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 1.2 MB.
Trafikutredning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Kulturmiljöutredning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Rödjan 7, Kävlinge

Granskning
Planutskottet beslutade den 7 mars 2022 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet ligger i stadsdelen Gryet i Kävlinge. Planförslaget prövar lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner, nya allmänna gator, en park och ett mindre torg. Totalt tillskapas byggrätter för cirka 370 – 450 bostäder. Intentionen är att området omvandlas från en stängd och glest bebyggd fastighet med industrikaraktär till en ny stadsdel med småstadskaraktär i en mänsklig skala.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna.

Plankarta Pdf, 677.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 321.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Lödde kors, Löddeköpinge

Planutskottet beslutade den 10 februari 2021 att meddela positivt planbesked för fastigheten Löddeköpinge 37:3 m.fl. Planförslaget inkluderar bostadsbebyggelse på flera fastigheter runt Lödde kors, däribland Gästgiveriet, Banken och Magasinet.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Detaljplan för Möller 2, Kävlinge

Planutskottet beslutade den 9 september 2020 att meddela positivt planbesked för fastigheten Möller 2 m.fl.

Planområdet är beläget söder om Kvarngatan väster om före detta Glacéläderfabriken i Kävlinge. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom området. Under hösten kommer miljötekniska undersökningar göras på fastigheten.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Detaljplan för Hallen 1 m.fl., Kävlinge

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för Hallen 1 m.fl.

Planutskottet beslutade den 29 augusti 2022 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet ligger i centrala Kävlinge omkring det nuvarande kommunhuset.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, en ny park samt gata och gångväg. Syftet med detaljplanen är även att ge förutsättningar för en tät och varierad bebyggelse som i skalan är anpassad för sin omgivning samtidigt som kulturhistoriska värden i befintliga byggnader säkerställs. Därutöver syftar planen till att mark och bebyggelse ska kunna hantera dagvatten och skyfall.

Planförslaget handläggs med standardförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Här nedan hittar du granskningshandlingarna:

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 16.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 269.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Kävlinge 34:77, Kävlinge

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att påbörja detaljplanen för Kävlinge 34:77.

Ett planprogram har under 2018 tagits fram fram för att studera och redovisa förutsättningarna för en etappvis utveckling av området Kävlinge norra till en stadsdel med blandad bebyggelse. Programarbetet innebar att översiktligt beskriva kvarters- och bebyggelsestruktur, grönstruktur, trafikfrågor, dagvattenhantering och andra frågor kopplade till teknisk försörjning. Programmet syftade också till att studera konsekvenser av förslaget avseende anspråkstagande av jordbruksmark, miljökonsekvenser samt fysiska och sociala konsekvenser för programområdet och omkringliggande områden. Populärnamn: Kävlinge norra, Minnesdal.

Arbetet med programmet är avslutat och nu har arbetet inför att upprätta den första detaljplanen påbörjats.

Planen bedrivs med ett standardförfarande med program.

Aktuell skede: Arbete inför samråd pågår.

Detaljplan för Lödde Folkets Park, Löddeköpinge

Planutskottet beslutade den 2 december 2020 att ge positivt planbesked till förslag till detaljplan för Lödde Folkets Park (Löddeköpinge 12:3 med flera).

Planområdet är beläget i centrala Löddeköpinge och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintlig bebyggelse, i öst och syd mot villabebyggelse, och i väster mot Lödde centrum.

Förslaget avser bostäder och verksamhetslokal inom Lödde Folkets Park i Löddeköpinge. Detaljplanen har föregåtts av en markanvisningstävling som vanns av Er-Ho Fastigheter AB tillsammans med Wingårdhs arkitekter.

Detaljplanen handläggs enligt utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Planförslaget har godkänts av planutskottet, vidare ska beslut tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2023.

Här nedan hittar du antagandehandlingarna

Plankarta Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 332.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Skuggstudie Pdf, 140.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram för söder om Dösjebro

Planutskottet beslutade den 25 oktober 2021 att lämna positivt planbesked för Karaby 2:21 med flera i Dösjebro.  

I förslaget till ny översiktsplan för Kävlinge kommun pekas området söder om Dösjebro ut som utbyggnadsområde för bostäder. Ortens kollektivtrafiknära läge motiverar en större utbyggnad som tryggar underlaget för vardagsnära service och handel.  

Planprocessen inleds med ett planprogram där fokus ska ligga på områdets utbredning, koppling mot landskapet och lokalisering av olika verksamheter så som bostäder, skola, förskola, idrott och fotbollsplaner med mera. Även grönstråk med dagvattenhantering, rekreationsmöjligheter och mötesplatser ska studeras.   

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Detaljplan för Furulund 2:98 m.fl. - Plattan

Planutskottet beslutade den 24 oktober 2022 att meddela positivt planbesked för fastigheten Furulund 2:98 m.fl. Ärendet gäller i huvudsak planläggning för bostadsändamål och ett säkerställande av grönområden omkring "Plattan" i Furulund. 

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande. 

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?