Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Att tänka på

Anmälan

Installation av jord-, vatten- och bergvärmepumpar kräver anmälan till kommunen.

Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan till kommunen.

Utsättning

Innan du börjar gräva tänk på att begära utsättning för el, tele, bredband, vatten- och avloppsrör, gasledning mm.

Marklov

Inom vissa detaljplanerade områden i kommunen är det inte tillåtet att utan tillstånd förändra naturmiljön på sin tomt. Detta gäller bl.a. trädfällning. Om man vill fälla träd ska man ansöka om marklov hos kommunen. Hör med kommunen vad som gäller för just din fastighet innan du går igång med grävarbeten.

Fornminne

Den som avser att uppföra en byggnad, en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning berörs och i så fall samråda med länsstyrelsen.

Avtal

Om du tänker anlägga ytjordvärme eller borra på annans mark se till att ni gör upp ett ordentligt avtal på vad som gäller för anläggningen och markutnyttjandet.

Upplåtelse av mark

Nyttjande av jordvärmeanläggningar för uppvärmning av hus har på senaste tiden blivit allt vanligare. Då anläggningarna kräver stor markareal har kommunen fått in förfrågningar om att förlägga jordvärmeanläggningar på kommunal mark.

Eftersom jordvärme är exempel på en förnybar energiresurs stödjer Kävlinge kommun implementeringen av jordvärmeanläggningar. För att upplåtelsen av mark skall ske rättvist och inte hindra Kävlinge kommuns utveckling har kommunen satt upp riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark.

Kävlinge kommun upplåter mark för ytjordvärmeanläggningar enligt följande:

  • Upplåtelsetiden för nyttjande av kommunal mark skall begränsas och möjlighet till uppsägning (p g a kommunens framtida utveckling) skall finnas.
  • Allmän platsmark/parkmark med offentlig karaktär får inte upplåtas till enstaka fastighetsägare.
  • Förgårdsmark i anslutning till gatumark får inte upplåtas eftersom marken kan behöva disponeras för ledningsdragningar.
  • Upplåtelse av kommunal mark bör ske där endast en fastighetsägare har de fysiska förutsättningarna att nyttja marken på ett rationellt sätt. I de fall förutsättningarna är sådana att flera fastighetsägare skulle kunna nyttja den kommunala marken krävs att alla dessa fastighetsägare godkänner upplåtelsen.


Uppdaterad 2016-02-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga