Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Värmepump

Installation av jord-, vatten- och bergvärmepumpar kräver anmälan till kommunen.

Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan till kommunen.

Solen värmer upp jord, luft, berggrund och vatten. Denna lagrade värmeenergi kan vi utnyttja till egen uppvärmning genom att använda oss av en värmepump. Värmeenergi från omgivningen tas upp av en köldbärarvätska som finns i t.ex. en jordvärmeslinga. Denna värmeenergi förångar det s.k. köldmediet inuti värmepumpen. När köldmediet därefter kondenserar överförs värmeenergin till husets värmesystem.

Miljö & hälsa

I värmepumpsanläggningar finns kemikalier. Dels den så kallade köldbärarvätskan, dels köldmediet inuti värmepumpen. Om läckage uppstår på värmeslingorna finns det risk för förorening av grundvatten eller ytvatten. Likaså kan köldmediegaserna vid läckage i värmepumpen påverka ozonlagret och/eller växthuseffekten. Dessa gaser är dessutom hälsovådliga.

Kemikalier skall väljas med utgångspunkt från minimal miljö- och hälsopåverkan. CFC som köldmedia är förbjudet, HCFC får ej användas vid nyinstallation av eller vid påfyllning av aggregat.

Värmepumpsanläggningen måste placeras och installeras på ett sådant sätt att omgivningen inte störs av buller.

Anmälningsblankett

Anmälningsblanketter kan hämtas hos sektor Samhällsbyggnad eller laddas ner nedan. Blanketten inlämnas till sektor Samhällsbyggnad tillsammans med uppgifter om anläggningens läge, enskilda vattentäkter, vattendrag m.m. Karta över hus och tomt kan laddas ner från t ex Gula Sidorna. Det går även att beställa kartor på kommunens mät- och byggavdelning mot en avgift.

Avgift

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige tar miljönämnden ut avgift för handläggning av ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Avgiften uppgår till 2 781 kronor. Faktura skickas separat.

Lagstiftning

Enligt miljöbalkens 9 kap 1§ är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Detta betyder att installation och användning av sådana anläggningar är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att anmälan om installation ska skickas till kommunen. Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan!

Större anläggningar; värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt, är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, så kallade C-anläggningar. Avgift för handläggning av den typen av anläggning tas ut med timavgift, antalet timmar som handläggningen tar multiplicerat med timavgiften, idag 927 kr/tim.

Köldmediuminnehållande aggregat regleras också i EU-lagstiftning och annan svensk förordning.


Uppdaterad 2020-09-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga