Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Mätning och husutstakning

Husutstakning/utsättning innebär att markera läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.

Utstakning av byggnader

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Därför anger Plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. När bygg och miljönämnden har gett ett startbesked, ska nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen. De ska även märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.

Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. Byggherren har ansvaret för att tillkalla grannen till utstakningen.

Grovutstakning

Grovutstakning görs innan schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn eller excentriska punkter markeras grovt.

Finutstakning

Om markarbetena redan är utförda görs en finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med på höjdsatta profiler.

Det är bygg- och miljönämnden som avgör om det finns behov av utstakning. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. Vid det tekniska samrådet ska det redovisas vem som ska utföra utstakningen, om granne ska kallas och vilka intyg som ska lämnas in till bygg- och miljönämnden.

Material till utstakning

Till utstakningen ska det finnas profilvirke till varje hörn på den blivande byggnaden. Normalt behövs det tre stycken stolpar, för varje hörn på den nya byggnaden, som bör vara spetsiga i ena ändan och två stycken profilbrädor. Stolparnas dimension bör vara 45×70 mm eller 45×95 mm och profilbrädornas dimension bör minst vara 22×95 mm. Längden på stolparna bör vara 1,3- 1,5 m och profilbrädorna 1,5-2,0 m men det kan variera beroende på marknivå och övriga förhållande.

Utförande

Vid utstakningen ska byggherren eller person som företräder byggherren vara med och slå ner profilstolparna samt vara med och bekräfta att måttsättningen överensstämmer med i bygglov godkänd situationsplan. Det är byggherren/byggaren som ansvarar för att profilvirke finns på plats.

Vid komplexa större byggprojekt vid återkommande utstakningsarbeten upprättas ett byggplatsnät. I dessa fall markeras fasta signaler som används återkommande för utstakningsarbeten. Byggplatsnätet mäts in med sådant sätt att hög intern noggrannhet prioriteras.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information.

Beställ utstakninglänk till annan webbplats

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov. Lägeskontrollen brukar göras så fort grundplattan/sockelväggen är gjuten. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Det framgår av kontrollplanen om lägeskontroll av en ny byggnad ska utföras. Byggnaden mäts in med lämplig mätmetod. Protokoll ska upprättas där mått i plan och höjd skall redovisas för den inmätta byggnaden. Måtten ska redovisas på samma sätt som den inlämnade bygglovshandlingen så att bygglovsinspektören kan jämföra handlingarna och lämna besked om slutbesked. På ritningen ska det tydligt framgå om det är färdig fasad eller mått på grunden som redovisas.

Inmätningen ska redovisas i plansystemet Sweref 99 13 30 och höjdsystemet RH2000.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information.

Beställ lägeskontrolllänk till annan webbplats

Extern utförare av utstakning/lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll kan antingen göras av kommunens personal som arbetar med kart- och mätningsfrågor eller av någon annan kunnig person som byggherren anger. Om byggherren föreslår att utstakningen ska göras av någon annan än kommunens personal ska bygg- och miljönämnden, genom Geoinfo, godkänna det. I Kävlinge kommun är mät- och kartavdelningen (Geoinfo) som hanterar godkännande av extern utförare.

Bygg- och miljönämnden tar ställning till om en person är tillräckligt kunnig för att kunna utföra en utstakning. Riktlinjerna följer riktlinjerna enligt följande dokument. Rekommendationer för bedömning av grundläggande mätteknisk färdighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Grundläggande mätningsteknisk färdighet – kompletterande information som stöd för denna bedömning. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDet tas även hänsyn till tidigare utförda arbeten i kommunen.

Krav på utförandet av arbetet och leverans framgår av anmälningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ifylld blankett skickas till kartor@staffanstorp.se där Geoinfo gör en första bedömning av det tekniska innehållet. Om allt ser bra ut vidarebefordras beställningen till bygglovsavdelningen.

Det tas ut en avgift på handläggningen motsvarande 20 % av kostnaden som om kommunen hade utfört arbetet enlig normaltaxan.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information.

Anmälningsblankett för extern aktörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-10-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga