Program- och planeringsunderlag

Genom samhällsplaneringen styr Kävlinge kommun utvecklingen när det gäller bebyggelse, grönstruktur, infrastruktur med mera. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplanering, detaljplanering eller områdesbestämmelser. I Kävlinge ansvarar Kommunstyrelsens planutskott för detaljplanering av ett avgränsat område och områdesbestämmelser, kommunstyrelsen ansvarar för den långsiktiga översiktsplaneringen och annan samhällsutveckling.