Tyck till och läs mer

Kävlinge kommun är i full färd med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan som tar sikte på år 2040. Under perioden 10 maj-10 augusti 2021 bjuds invånare, näringslivet, myndigheter, föreningar och andra kommuner in till att ta del av förslaget och att lämna sina synpunkter. Passa på!

Planen ska peka ut en riktning för utvecklingen till år 2040, då vi kan vara över 45 000 kommuninvånare. Översiktsplanen ska hjälpa Kävlinge kommun att växa hållbart och bli Skånes bästa boendekommun.

På väg mot en ny översiktsplan 2040

Kävlinge kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen (ÖP) är ett styrdokument som visar hur kommunens mark- och vattenanvändning ska utvecklas fram till år 2040. Planen ska forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt och i ett helhetsperspektiv och är inte juridiskt bindande, men fungerar vägledande i efterföljande fysisk planering som detaljplaner och bygglov.

I översiktsplanen beskriver vi hur allt ska få plats och utvecklas: bostäder, skolor, naturen, landskapet, näringslivet, vägar, havet och åarna, byar och städer.

Från samråd till antagande

Ett samrådsförslag är nu klart. Förslaget kommer att ställas ut så att olika intressenter, myndigheter och inte minst du som medborgare har chans att lämna synpunkter i ett så kallat samråd. Samrådet börjar i maj 2021 och pågår till och med 10 augusti 2021.

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas utifrån de synpunkter som har kommit in. Den bearbetade översiktsplanen ställs sedan ut igen. Då går det att se hur förslaget förändrats.

Översiktsplanen beräknas kunna beslutas under 2022.

Illustration för Översiktsplanen 2040, med barn som cyklar, människor vid en tågstation, några som fiskar från en brygga och kust samt gående vid Stationsstaden.

Illustration: Länge leve

Tyck till i den interaktiva kartan!

I vår interaktiva karta kan kan du navigera runt och se våra förslag till hur kommunen ska utvecklas. Du kan lämna dina synpunkter direkt på kartan och läsa andras kommentarer.

Digitala samrådsmöten

Vid tre tillfällen kommer vi att hålla digitala samrådsmöten där planförslaget presenteras. På dessa möten får du möta tjänstepersoner och politiker. Du har också möjlighet att ställa frågor om framtidsplanerna via en chatt. 

Riktade samrådstillfällen

Det finns även möjlighet att som organisation, förening eller en grupp på minst fem personer anmäla intresse för riktade samrådstillfällen. Vid intresse, kontakta oversiktsplan@kavlinge.se.

Utställningar ute i kommunen

Förslaget på ny översiktsplan kan läsas på biblioteken i Löddeköpinge och Kävlinge, på kommunhuset samt digitalt här på webbplatsen. Det finns även informationstavlor utomhus i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro.

Kom förbi och prata med oss! Tjänstemän och politiker kommer att finnas på plats vid utställningarna vid några olika tillfällen. De berättar gärna om hur de tänker att kommunen ska utvecklas och kan svara på frågor. Vi finns på plats i:

  • Kävlinge Unionstorget den 21 juni klockan 15-18 Karta
  • Löddeköpinge, vid Lödde centrum den 9 juni klockan 15-18 Karta
  • Furulund station den 15 juni klockan 15-18 Karta

Synpunkter under samrådsmötena

Vilka blir fördelarna med att koppla ihop Kävlinge och Furulund? På vilket sätt spelar digitaliseringen roll? Under samrådsmötena har intresserade haft möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner och politikerna. Här har vi sammanställt de hittills inkomna frågorna och svaren.

Sammanställning av frågor och svar

Kommer man att behålla F5 orört?

Nej, enligt förslaget kan F5 förtätas och i dagsläget har vi beräknat att det kan röra sig om cirka 50 nya bostäder. Det gäller både det befintliga bostadsområdet samt delvis i det som idag är park. Den övergripande tanken är att det även fortsatt ska finnas en parkmiljö här men omgivningarna kan komma att se annorlunda ut vid förtätning.

Vilka fördelar får det att koppla ihop Kävlinge med Furulund?

Området Åstaden är attraktivt med närheten till ån, två tågstationer och gröna miljöer. I arbetet med att utveckla Åstaden kommer kommunen också att anlägga nya övergångar över Kävlingeån vilket underlättar för alla att röra sig mellan Furulund och Kävlinge och ta del av de kvaliteter som finns. En starkare centralort kan också driva utvecklingen i hela kommunen.

Hur kommer ni att jobba med den ”smarta/digitala staden”? Teknik i det offentliga rummet etc?

Vi har i Översiktsplanen inte specificerat exakt hur vi kan jobba med dessa frågor. Men det är mycket fokus på de offentliga miljöernas utformning och att skapa multifunktionella ytor och i det arbetet är den digitala staden en viktig aspekt. Det blir alltså en tydligare fråga i genomförandeskedet. Men kanske bör perspektivet tydliggöras i planen, vi får se över det när revideringen sker efter den 10 augusti.

När är det tänkt att förtätning en vid Arvidsborgsområdet (K9) ska påbörjas? Det känns trist att bli av med grönområdet här, då det ger mycket livskvalitet. Speciellt med tanke på 2 förskolor, flera lekplatser, tennisbanan, fotbollsplanen och hundrastplatsen mm, så det är många här som njuter av detta område. Vill gärna ha kvar grönområdet!

Det kommer först att behöva tas fram en ny detaljplan för Arvidsborgsgården innan förtätningen kan genomföras. Detaljplanen kommer förmodligen att tas fram inom de närmaste åren och därefter kan byggnation påbörjas. Tanken är att det även efter förtätning kommer finnas plats för fritidsaktiviteter och grönområde.

Vid bebyggelse av H2 bryts den gröna infrastrukturen mot öster, hur tänker ni där? Större delen av området H-Å är dessutom av riksintresse för högexploaterad kust, varför då planera bebyggelse i just dessa områden?

Kommunen har bedömt att detta område kan utgöra naturlig tätortsutveckling av Ålstorp. Området består främst av barrplanteringar med relativt låga naturvärden. En utveckling av bostäder i detta område skulle ske i form av ”hus i skog”, vilket ger möjlighet till ökade naturvärden på platsen i samklang med nya bostäder.

Redan i dag kan vi konstatera att det är ont om rekrativa och ekologiska kopplingar mellan östra och västra delarna av H-Å. Kopplingarna som finns är viktiga att bibehålla och utveckla, därför förstår jag inte tankegången i bebyggelse som bryter befintliga kopplingar?

Område H2, Områden med planteringar i norr, ska även ta hänsyn till naturvärden och ge möjlighet till att öka naturvärdena på platsen.

Pausas ev nu pågående planer på aktuella områden tills nya översiktsplanen är spikad eller kan beslut tas om byggnad tex H3, H4 innan dess?

Område H3, Karlslund 1:16, har redan ett positivt planbesked men arbetet med detaljplanen är för tillfället vilande.

Område H4, Hofterup 4:10, är nytt för denna översiktsplan och vi gör en första prövning av området i och med samrådet. Ett detaljplanearbete kommer inte att påbörjas här innan dess att Översiktsplan 2040 är antagen.

Att exploatera i norra delarna av H-Å skapar en negativ klimatpåverkan då all samhällsservice finns i söder?

Det är en aspekt som vi får ta med oss och utvärdera i det fortsatta arbetet med Översiktsplan 2040.

Samrådsbrev Översiktsplan 2040 Kävlinge kommun

KS 2020/445

Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2021att godkänna förslag till kommunomfattande översiktsplan för Kävlinge kommun för samråd. Härmed inbjuds du att under perioden 10 maj till 10 augustilämna synpunkter på samrådsförslaget. I översiktsplanen anges den övergripande och långsiktiga utvecklingen i Kävlinge fram till år 2040, samt beskrivs riktlinjer för kommunens framtida mark och vattenanvändning.

Samrådsförslaget till översiktsplan 2040 finns tillgängligt på kommunens webbplats www.kavlinge.se/oversiktsplan2040. Fysiska exemplar av översiktsplanen finns att ta del av i kommunhusets entré och på biblioteken i Kävlinge och Löddeköpinge.

Synpunkter lämnas senast den 10 augusti. Detta gör du enklast på e-postadressen oversiktsplan@kavlinge.se, eller via den interaktiva kartan under fliken Tyck till! på webbplatsen. Du kan även skicka brev till postadressen Kävlinge kommun, Kommunstyrelsen/Översiktsplan 2040, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge.

På grund av rådande situation med covid-19 kommer samrådsmöten där planförslaget presenteras att hållas digitalt. Det kommer även finnas möjlighet som organisation, förening elleren grupp på minst fem personer att anmäla intresse för riktade samrådstillfällen. För uppdaterad information kring datum och tider besök webbplatsen.

Inkomna yttranden kommer sammanställas i en samrådsredogörelse. Utifrån de synpunkter som kommer in utvecklas och konkretiseras förslaget till utställningsperioden som planeras till vintern 2021. Planen beräknas att antas av Kommunfullmäktige sommaren 2022. Mer information om översiktsplanen och samrådsprocessen finns att ta del av på webbplatsen, se länk ovan.

Vid intresse eller för upplysningar om samrådsunderlaget kont akta nedan. För kommunstyrelsen i Kävlinge;

Strategisk planeringschef

Therese Andersson, Therese.Andersson2@kavlinge.se

Samhällsstrateg

Johanna Vinrot, Johanna.Vinrot@kavlinge.se

Fyra prioriterade områden fram till 2040

Ett tryggt och nära vardagsliv

I Kävlinge kommun ska det vara möjligt att leva ett enkelt vardagsliv. Det innebär bland annat att det ska finnas service – såsom skolor, bibliotek, affärer och fritidsaktiviteter – nära din bostad. Avstånden ska kortas och miljön ska upplevas som trygg. Vi vill att det ska finnas en variation av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer eftersom det skapar valfrihet och underlättar för människor med olika behov och i olika skeden i livet.

Å, hav och natur är nära

Kävlinge kommun erbjuder ett liv vid naturen och havet, men ändå nära storstaden. Naturen är en tillgång och den ska få prägla både bostads-, fritids- och skolområden även i framtiden. Våra värdefulla naturområden ska utvecklas och göras tillgängliga för fler invånare och besökare. Det öppna landskapet är också en stor tillgång och jordbruket en viktig näring. För att bibehålla den biologiska mångfalden ska vi bevara detta öppna, variationsrika landskap.

Växa i hållbara lägen

Dagens samhällsplanering handlar om att ta ansvar för morgondagens samhälle. Kävlinge kommun ska växa och utvecklas enligt hållbara principer, såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Vår kommun ska därför i huvudsak växa genom förtätning, eftersom en sammanhållen bebyggelse minimerar energiförbrukning, utsläpp och infrastrukturinvesteringar. Att bygga en tätare stad och blanda bostäder, service och arbetsplatser främjar tryggheten, samtidigt som det går hand i hand med vår strävan efter hållbarhet.

Samspel i en expansiv storstadsregion

Kävlinge kommun har ett utmärkt geografiskt läge mitt i det tillväxtstarka västra Skåne. Detta ska vi dra större nytta av framöver. Vi ska utvecklas jämsides med de närliggande större städerna och öka samarbetet med våra grannkommuner. Tillgängligheten i regionen är en förutsättning för att vi ska bli ännu mer attraktivt för boende och arbete. En utvecklad kollektivtrafik och ett hållbart resande är en viktig förutsättning för oss som tillväxtkommun med ett stort bostadsutbud och ett växande näringsliv.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?