Ritningar, kartor och underlag

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på bygglovsritningar.

Krav på ritningarnas kvalitet

Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar redan i ansökan om bygglov eller anmälan får du beslut om bygglov snabbare. Fackmannamässiga ritningar representerar verkligheten eller hur tänkta byggnader och åtgärder kommer se ut i verkligheten. De ska ritas med omsorg och ha korrekta symboler och markeringar.

Exempelritningar är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda.

Fackmannamässiga ritningar

 • Är ritade med rena svarta linjer på vitt papper.
 • Har tydliga siffror, bokstäver och symboler.
 • Har rithuvud.
 • Visar tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt.
 • Är ritade och utskrivna i skala.
 • Har tydliga mått, i meter med minst en decimal.
 • Utritade byggnader är lägesbestämda mot tomtgräns.
 • Fasadritningar har marklinjer utritat.
 • Har markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna.

Förklaring av ritningar

 • Situationsplan/Baskarta/Nybyggnadskarta i skala 1:500
  Situationsplanen är en karta över din tomt där du ritar in var på tomten din byggnation kommer att byggas, glöm inte måttsätta såväl byggnad som avstånd till granne. Beroende på byggnationens storlek och placering krävs det olika underlag att rita situationsplanen på. Vid mindre byggnationer med långt till gräns kan man göra situationsplanen helt själv, i andra fall kan det krävas underlag i form av så kallad Baskarta eller Nybyggnadskarta. En baskarta kan du få genom att kontakta kontakt@kavlinge.se.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  Från samtliga väderstreck och som är tillräckligt detaljerad. Beskriv också vilket fasadmaterial och vilka kulörer ni kommer att använda, detta gäller även fönster, dörrar, tak, garageport med mera.
 • Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska tydligt visa rummen, vid tillbyggnad ska den visa rummen även i den befintliga byggnaden. På planritningen ska det också framgå att ni uppfyller lagkraven om tillgänglighet.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  En sektionsritning visar rumshöjder och golv- och marknivåer. Enligt Plan- och bygglagen ska all ny byggnation vara tillgänglig för alla. Vid tillbyggnad är det enklaste sätt att lösa det på att den nya byggnationen får samma golvnivå som det befintliga husets golvnivå, eller har en nivåskillnad om högst 2 cm. Alternativt kan tillgängligheten lösas genom att man bygger ramp mellan den nya byggnationen och den befintliga byggnaden. En sådan lösning ska i så fall redovisas på ritningarna och följa Boverkets byggreglers krav på ramper.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Ofta behöver det framgå vad som ska kontrolleras och av vem, hur det ska kontrolleras, mot vad ska kontrollens resultat jämföras och på vilket sätt ska resultatet redovisas.
 • Eventuell teknisk beskrivning
  Vid mindre byggnationer där ärendet bedöms inte kräva ett tekniskt samråd, men som är tekniskt avancerade, såsom att man ändrar befintlig takkonstruktion, skall en teknisk beskrivning upprättas till ansökan. I den tekniska beskrivningen ska framgå om eventuella åtgärder kommer utföras vad gäller ökad brandklassning av väggar med mera. Är du osäker på om du behöver upprätta teknisk beskrivning eller inte rekommenderar vi att du upprättar en i vilket fall som helst. Det är alltid bäst att ha funderat ut hur du tekniskt utför din byggnation, hur liten den än må vara.

Exempelritningar

Exempelritningar för murar och markuppfyllnadPDF

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshusPDF

Exempelritningar för nybyggnad av garage/komplementbyggnadPDF

Exempelritningar för nybyggnad av plankPDF

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshusPDF

Exempel - del av kontrollplanPDF

Mall - kontrollplan för installation av eldstadWord

Mall - kontrollplan för installation av motordriven anordningWord

Mall - kontrollplan för rivningsavfall med materialinventeringWord

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?