Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Särskola

Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner och för gymnasiesärskolans nationella program också egna betygskriterier. Särskolan omfattar både den obligatoriska särskolan för skolpliktiga barn och gymnasiesärskolan.

Grundsärskola och träningsskola

Särskolan är till för de barn som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har ett eller flera funktionshinder. För att få en tillhörighet till särskolan görs en noggrann utredning och bedömning så att särskolan erbjuds de barn som är i behov av denna skolform.

Den obligatoriska särskolan är i sin tur uppdelad i två inriktningar; grundsärskola och träningsskola. De flesta av särskoleeleverna går i grundsärskolan. Inriktning träningsskola är avsedd för barn som inte bedöms klara grundsärskolans kursplan.

Trots att särskolan är en egen skolform bedrivs undervisningen ofta i nära anslutning till grundskolan. I kommunen finns det särskola på följande grundskolor;

  • Rinnebäcksskolan
  • Tolvåkersskolan
  • Söderparkskolan
  • Kommunen har också avtal med Lunds kommun gällande särskoleplatser med inriktning träningsskola.

Vilka barn är särskolan till för?

Särskolan är till för de barn som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning. Barn som har fått ett begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada kan också gå i särskola.

Ansöka till särskola

En del föräldrar vet redan före skolstart  att deras barn ska gå i särskolan. För andra barn går det till en början bra i skolan, men efterhand som kraven ökar får skolan problem med att anpassa undervisningen så barnet kan följa med. Skolan är då skyldig att utreda sådana svårigheter, upprätta åtgärdsprogram och sätta in särskilt stöd. Om detta är gjort och föräldrar och personal tillsammans ändå kommer fram till att eleven ändå inte kan nå kunskapsmålen i grundskolan, är särskolan ett alternativ att överväga. En grundlig utredning görs då för att se om särskolan är det rätta alternativet för eleven. Kommunen ansvarar för utredningen.

Utredningen

Utredningen kan se olika ut, beroende på vad man redan vet om barnet. I korthet kan man säga att utredningen oftast omfattar fyra områden; en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning. Det viktiga är att man gör en helhetsbedömning av barnets förutsättningar och orsakerna till barnets svårigheter. Föräldrarna är, förutom barnet, de viktigaste kunskapskällorna i utredningen.

Beslutet

Efter utredningen är klar görs en bedömning om barnet anses ha behov av och rätt till särskola. Har barnet detta behov erbjuds en plats i särskolan efter delegationsbeslut av rektor för barn med rätt till särskilt stöd. Föräldrarna har rätt att tacka nej till platsen.

Frågor?

Har du frågor kring särskola? Då är du välkommen att kontakta Peter Walther, chef Barn- och elevhälsa 046-73 94 25.

Uppdaterad 2019-08-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER