Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Fritidshem, klubb

I Kävlinge kommun erbjuds barn i åldern 6 – 12 år plats i Fritidshem eller Fritidsklubb beroende på ålder. Vår verksamhet utgår från våra nationella styrdokument, Läroplan och Skollag.

Fritidshemmen är öppna för elever i åldrarna 6-9 år. Både morgon- och eftermiddagsomsorg erbjuds. Fritidshemmen finns i anslutning till skollokaler och är öppna såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen; på studiedagar och skollov serveras även lunch.

Fritidsklubbarna är öppna för elever i åldrarna 9-12 år med behov av eftermiddags- och lovomsorg. Fritidsklubbarna är öppna på eftermiddagarna till kl 18.00. Lov och studiedagar är öppettiderna kl 8.00-18.00. Mellanmål serveras dagligen; lov- och studiedagar även lunch.

Styrdokument för fritidshemmen

Skollagen

I skollagen ägnas hela kapitel 14 åt Fritidshemmet

Syftet med fritidshemmet är att det skall komplettera utbildningen i förskoleklass, grundskola, särskola och specialskola  till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Fritidshemmet skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet skall ge barnet den omsorg som krävs för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

Läroplanen

Läroplanen formulerades från början utifrån skolans verksamhet men har reviderats för att också kunna användas i fritidshemmet. Den värdegrund och de uppdrag som ges i läroplanen omfattar såväl det obligatoriska skolväsendet och förskoleklass som fritidshemmet. Samtliga verksamheter utgår från barns utveckling och lärande men med delvis olika uppdrag.

För de avsnitt i läroplanen som behandlar grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, normer och värden kan läroplanen helt och hållet tillämpas även av fritidshemmet. När det gäller de mer renodlade kunskapsmålen kan fritidshemmet bidra genom sina erfarenheter av en utforskande och laborativ och praktisk metod.

Det är fritidspedagogernas och övrig fritidshemspersonals ansvar att med stöd av läroplanen och de allmänna råden utforma en lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i samverkan med förskoleklass och skola.

Mål för verksamheten

Verksamheten ska

  • utformas så att den kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt.
  • erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen.
  • Förena omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.
Uppdaterad 2017-08-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga