Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kemikaliesmart förskola

Handlingsplan för Kävlinge kommuns förskolor gällande strategi för kemikaliesmart förskola.

Mål och Syfte

Förskolor är en av de geografiska platser där våra barn vistas mest under sina tidigare år och därför vill vi i förskolan vara med att ta ansvar för barnens möjlighet att må bra och att inte riskera att barnen blir sjuka i framtiden.

Målet är att öka kunskapen kring kemikaliers påverkan, samt minska andelen miljöfarliga ämnen i barnens lärmiljö.

Genom denna handlingsplan säkerställer vi en strategi i tre etapper för att bli kemikaliesmarta förskolor. Vi utgår från Lpfö18, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket samt Naturskyddsföreningens riktlinjer, handlingsplaner och rapporter i val av förfarande. Det är viktigt att förtydliga att förskolan är en del av barns miljö och vardag medan hem och övriga samhället självfallet behöver samverka för att säkerställa att förskolans insatser ska ge effekt.

Det är välkänt att miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, soffor, golv och kläder, till omgivande luft, fastnar i damm vilket inandas. Framför allt är småbarn i riskzonen då de rör sig nära golvet och ofta suger på leksaker och på sina händer. Barn är ofta extra utsatta för farliga kemikalier eftersom de får i sig högre halter i förhållande till sin kroppsvikt, än vad en vuxen får i sig. Barnen genomgår känsliga och viktiga utvecklingsstadier, vilka kan påverkas av kemikalierna. (Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Rapport Operation giftfri förskola)

Dagens barn och ungdomar är morgondagens konsumenter och de påverkar redan idag föräldrarnas konsumtionsmönster. De kommer också att vara morgondagens makthavare i form av produktutvecklare och inköpschefer. Vi anser därför att det är viktigt att handlingsplanen för en giftfri vardag för åren 2015–2020 bidrar till att på förskolor och skolor öka pedagogers och elevers kunskap om hållbar konsumtion. (Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

"Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling." (Lpfö18)

Vi har en utvecklingsgrupp som består av respektive förskolas miljöombud samt en ansvarig rektor. Kommunens miljöstrateg konsulteras utifrån behov.

Miljöombuden tillsammans med rektor på respektive enhet får i uppdrag att initiera och följa upp arbetet en gång per läsår.

Förändringar under en treårsperiod

Förskolorna i Kävlinge kommun har för avsikt att under en treårsperiod från och med 2019 göra följande förändringar i barnens miljö.

Åtgärder År 1

Under första året så behöver vi sortera ut sådant som bedöms direkt olämpligt i verksamheterna för att få bort sådant som är eller kan ha skadlig inverkan på barns hälsa. Utrensningen kommer att ske systematiskt och med fokus på barnens lekmaterial. Vi använder oss här av Lpfö 18 samt Håll Sverige Rents uppdragskort.

  • Kompetenshöjande insatser, centralt för miljöombuden och lokalt för pedagogerna i förskolan gällande kemikalier deras sammansättning samt påverkan. Informationsmaterial samt utbildande filmmaterial finns bland annat att tillgå på Håll Sverige Rent och Naturskyddsföreningen.
  • Kontinuerligt rensa ut bland tillgängligt materiel på förskolan, gammal elektronik exempelvis tangentbord, kameror, mobiltelefoner samt datortillbehör.
  • Kontinuerligt rensa ut bland tillgängligt materiel på förskolan, plastleksaker - PVC- leksaker, mjukplast ("flottiga hinnan"), kemisk doft, äldre än 2007.
  • Kontinuerligt rensa ut bland tillgängligt materiel på förskolan, Icke-leksaker samt skapande och konstruktionsmaterial exempelvis utklädningssaker, väskor, smycken, bälten, frigolit, förpackningar med mera.
  • Enbart ta in upphandlat material till förskolorna, inte ta emot donationer i form av leksaker eller skapandematerial som vi inte kan säkerställa att de uppfyller reglerna vad gäller godtagbara halter av kemikalier.

Åtgärder år 2

"Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare och varor ska vara fria från farliga ämnen. Naturvårdsverket arbetar för att driva på utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion och produktion." (Naturvårdsverket)

  • Varje enskild enhet strävar efter att göra samordnade inköp av förbrukningsmaterial.
  • Varje enskild enhet organiserar gemensamt barnens miljöer och material utifrån ett helhetsperspektiv för hela enhetens tillgångar - t ex ett gemensamt förråd av material.

Åtgärder år 3

Under tredje året kommer vi att fokusera på att följa upp tidigare insatser för att säkerställa att åtgärderna utförts i den utsträckning vi avsett.

  • Anpassa samt följa upp egenkontrollen på förskolorna för att tillgodose städbarheten av barnens nya miljöer och material
  • Utvecklingsgruppen, bestående av varje enhets miljöombud samt ansvarig rektor, följer upp tidigare års insatser, utvärderar dessa samt upprättar en handlingsplan för nästkommande tre år.
Uppdaterad 2019-06-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga