Centralt förskole- och skolråd

Det centrala rådet för förskola och grundskola är ett forum för samråd mellan Utbildningsnämnden och vårdnadshavare i förskola och skola. I rådet ges möjlighet till information, inflytande och att komma med synpunkter.

Händer som läggs ovanpå varandra från flera personer

Information om rådet

Rådet består av utsedda representanter från varje förskola och grundskola. Rådet träffas cirka tre gånger per läsår.

Vid vissa av rådets möten delas rådet upp skolformsvis, förskola för sig och grundskola för sig. Kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola om du är intresserad av att vara med i rådet.

Datum för centralt råd

  • Tisdagen den 19 oktober 2021, kl. 18-19.30, digitalt möte

På agendan

  • Inledning av Utbildningsnämndens ordförande Camilla Mårtensen
  • Pandemins påverkan på förskolor och grundskolor
  • Sammanfattning av årets kvalitetsrapport 2020–2021
  • Övriga frågor

Skollagen kvalitet och inflytande

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?