Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Torg och allmänna platser

Allmän platsmark är sådan mark som i detaljplanen avsatts för allmänhetens nyttjande som t ex gator, gång- och cykelvägar, grönytor, torg m m.

Tillstånd och regler

Vid uppställning av bodar, ställningar, upplag, mobilkran, containrar eller liknade ska i första hand tomtmark användas. Om detta inte är möjligt så kan offentlig mark användas. Plank och bodar, m.m. kan också kräva bygglov. Byggbelamringen får inte dominera eller förfula centrala platser, gågator och torg. Varje miljö har sina krav på hur placeringen ska vara med hänsyn till brandrisk, hälsosynpunkt, säkerhetssynpunkt, framkomlighet och gatuunderhåll.

I anspråkstagande av offentlig mark kräver tillstånd av polisen. Sökandet av tillstånd hos polisen kostar pengar oavsett om tillstånd ges eller ej. Kommunen tar ut avgift för upplåtelsen av offentlig mark. Avgiften följer en taxa enligt beslut i kommunfullmäktige.



Uppdaterad 2017-01-20