Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS är en så kallad rättighetslag. Det betyder att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol.

Vem omfattas av LSS?

1.Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.

2.Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3.Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

I LSS räknas tio olika rättigheter/insatser upp

Landstingen är som regel huvudman för insatsen rådgivning och annat personligt stöd och kommunerna är huvudman för de övriga rättigheterna/insatserna.  

1. Rådgivning och annat personligt stöd
En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t ex habilitering, rehabilitering och socialtjänst.
 
2. Personlig assistans  
 
3. Ledsagarservice  
Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.
 
4. Kontaktperson  
 
5. Avlösarservice i hemmet  
 
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år  
 
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska komplettera föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.
 
9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad  
De vanligaste formerna för boende med särskild service för vuxna är gruppbostad och servicebostad.
 
10. Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder som ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet.

Individuell plan

Får du insatser enligt LSS har du också rätt att få en individuell plan. Planen ska göras tillsammans med dig och utgå från dina krav och önskemål. Planen ska innehålla beslutade och planerade insatser.

Syftet med planen är att se vilka insatser som behövs och underlätta samordningen mellan olika myndigheter. Kommunen har ansvar för att alla samarbetar så att det blir en bra plan. Planen ska omprövas fortlöpande, minst en gång per år.

Med planen blir du och din familj mer delaktig och får ett ökat inflytande över fattade beslut.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Uppdaterad 2013-06-28

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00