Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Teknik och e-hälsa – en del av morgondagens hemvård

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar, inte minst den demografiska utvecklingen. Inom de närmsta tio åren beräknas antalet  kommuninvånare i åldern 80 år och äldre bli 700 fler. Samtidigt minskar andelen arbetande personer. Det ställer krav på nya sätt att tänka och arbeta.

– Vi kommer inte kunna bedriva vård och omsorg på det sätt som vi gjort hittills. Förebyggande insatser blir allt viktigare så att äldre kan hålla sig friska och leva aktiva liv så länge som möjligt. Den tekniska utvecklingen och e-hälsoverktyg är ett annat sätt att möta utmaningarna, berättar Ann-Louise Christensen, hemvårdschef.

Sverige ligger i framkant när det gäller världsledande företag inom IT och kommunikation och invånare med digital mognad. Trots det släpar vårdsektorn efter och i topp finns istället länder som Danmark, USA och Japan, där särskilt sistnämnda är ett land med en hög andel äldre. I Kävlinge har satsningen bara börjat, det handlar om digitala hjälpmedel i både det enskilda hemmet och i verksamheten. Bland de positiva effekter som väntas finns främst ökad livskvalité, trygghet, och valfrihet för den enskilde vårdtagaren. Tekniken väntas också frigöra
tid för personalen och öka attraktiviteten för att jobba inom vård och omsorg, i synnerhet för yngre generationer som är vana vid och tar för givet de möjligheter som mobilitet och digitala verktyg ger.

– Det är viktigt att poängtera att tanken inte är att ersätta den fysiska kontakten med teknik. Istället handlar det om att med hjälp av tekniken göra det möjligt att omfördela mänskliga resurser så att de sätts in där de gör mest nytta, fortsätter Ann-Louise.

För att möta de tekniska utmaningarna har Pontus Liljenberg anställts som e-hälsosamordnare. Han berättar att utvecklingen inom hemvården väntas pågå under flera år. På kort sikt ska digital signering via mobiltelefon införas när ett läkemedel tagits, istället för som idag då det signeras via papper.

– Skulle personalen glömma att ge ett läkemedel till en person skickas en påminnelse tills det är genomfört. Det väntas leda till ökad säkerhet, något som också utvärderingen av pilotprojektet visade. Där sågs en tydlig minskning av antalet läkemedelsavvikelser.

Under året har alla analoga trygghetslarm blivit utbytta till digitala. 2017 väntar ett pilotprojekt med kameratillsyn nattetid istället för fysiska besök, som många gånger stör nattsömnen. Andra lösningar som kan vara intressanta är sensorer som exempelvis larmar om en
vårdtagare faller, elektroniska medicin-dosetter med påminnelsefunktion samt positioneringslarm med GPS-funktion för personer med exempelvis demenssjukdom. Ett meddelande skickas då till närstående eller hemtjänst när personen i fråga går utanför en viss zon.

– Man måste såklart ta hänsyn till de etiska aspekter som följer med tekniken men de ska också ställas mot de vinster som följer för den enskilde. Det här är funktioner som börjat efterfrågas av både äldre och deras närstående. Tekniken väntas öka rörelsefriheten, delaktigheten och valfriheten, säger Pontus.

Parallellt är förebyggande insatser på särskilda boenden och korttidsenheter viktigt att titta på. Dämpande golv kan minska skaderisken vid fall medan korta avstånd mellan toalett och sovrum och ljus som tänds automatiskt när en vårdtagare går upp på natten minskar risken
för att falla. Det finns ny belysningsteknik som tar hänsyn till de naturliga våglängderna som styr dygnsrytmen och skapar förutsättningar för en god sömn.

– E-hälsan och tekniken är här för att stanna men vi måste alltid förhålla oss till och ha  säkerheten i åtanke med tanke på typen av information som behandlas och utbyts inom hemvården. Tekniken ska vara tillgänglig vid rätt tidpunkt för rätt person och den måste vara tillförlitlig, avslutar Ann-Louise.

Vad är e-hälsa?

Att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Regeringen och SKL har enats om en vision om hur Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att nå en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser.


Uppdaterad 2016-12-14

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00