Tyck till om Kävlinge kommun

Storgatan görs om - binder ihop orter och centrumkärnan

I början på 2017 påbörjas en omvandling av Storgatan mellan Kvarngatan och Västergatan. Syftet är att skapa en trafiksäker och vackrare gata.

Storgatan är idag bred och uppmanar till höga farter. Ombyggnationen kommer att medföra att gatan smalnas av och en separerad gång- och cykelväg ska kunna byggas på båda sidor om vägen. Övergångställen kommer att tillgänglighetsanpassas. Korsningen Storgatan/Floravägen kommer att höjas upp och får samma utseende som de på Kvarngatan. Smågatsten som tidigare har legat på torget vid Stenhuggaregatan kommer att återanvändas i projektet. Det blir även ny belysning utmed gatan. Korsbacka rondellen kommer att byggas om med ett rutnätmönster i mitten som anspeglar till rondellen i Lödde kors. Det kommer på så sätt binda ihop Kävlinge och Löddeköpinge genom visuellt snarlika rondeller. I Korsbacka rondellens mitt kommer även ett fackverk placeras som genom belysning kommer att skapa en siluett av Kävlinges kommunvapen.

- Ombyggnationen av Storgatan leder till att vi bygger ihop tre viktiga gator som omringar Kävlinge centrum, vilket ger både ett trevligt intryck och förhöjd trafiksäkerhet, säger gatuchefen Mikael Anderson.

Ombyggnationen kommer att startas efter nyår och beräknas vara färdig i juni. Den genomförs av Gösta Ahlquist AB och entreprenadsumman är cirka 4 miljoner kronor.

Karta över ombyggnationen av Storgatan.

Ombyggantion av Storgatan. Illustration: Thyréns AB.

Under byggnationen kommer biltrafiken i möjligaste mån att kunna köra på gatan men under en viss tid måste trafiken ledas om. Busshållsplatsen på Storgatan kommer under byggnationen tillfälligt att flyttas till söder om korsningen Storgatan/Kvarngatan.  

Uppdaterad 2016-12-16

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00