Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Detta behandlades på tekniska nämnden den 1 mars

Här är några av de ärenden som beslutades på tekniska nämndens sammanträde:

Årsredovisning för tekniska nämnden år 2016

Tekniska nämnden redovisar ett överskott med 1,8 miljoner kronor för 2016.

Överskottet i bokslutet betyder att verksamheterna tillsammans har använt mindre pengar än de som tilldelats dem. Avfall samt VA finansieras helt av avgifter från brukarna, Gata/Park finansieras av skattemedel och fastighetsavdelningen finansieras av hyresintäkter. Fastighet redovisade ett överskott med 1,7 miljoner kronor på grund av lägre kapitalkostnader (motsvarar amortering och ränta). Gata/Park och Avfall redovisade ett överskott med 0,1 miljoner kronor. Inom dessa verksamheter fanns flera poster med mindre över- respektive underskott. VA redovisade att kostnaderna varit lika stora som intäkterna.

Miljörapport för avloppsreningsverket

Årligen ska verksamheten för avloppsreningsverket redovisa att man har uppfyllt länsstyrelsens krav på utsläpp till Kävlingeån avseende växtnäringsämnen samt redovisa diverse statistik över förbrukning av el, olja och kemikalier, samt produktion av biogas och biogödsel.

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna den årliga miljörapporten.


Svar på remiss - Granskning av VA-underhåll

På uppdrag av Kävlinge kommuns internrevision har ett oberoende konsultföretag granskat VA-avdelningens styrning och uppföljning av underhåll på kommunens VA-ledningsnät.

Granskningen visar att VA-avdelningen har en god kunskap om ledningsnätets skick och behov av underhåll. Man höjer dock ett varnande finger för att det framtida behovet av förnyelse av VA-ledningsnätet kan komma att öka då de ledningar som byggdes på 1960- och 1970-talen börjar gå sönder. Därför föreslås tekniska nämnden stärka sin planering av förnyelsetakten i sin utbyggnad av VA-ledningar.

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna föreslaget remissvar till internrevisionen.


Återrapportering Åsikt Kävlinge

Varje halvår återrapporteras statistik över nämndens inkomna synpunkter till systemet Åsikt Kävlinge. Det totala antalet synpunkter under perioden 1 juli 2016 till och med 31 december 2017 är 178 och har därmed minskat jämfört med samma period 2015 då det kom in 214 synpunkter. Flest synpunkter rör Gata/Park/Avfall. Tekniska nämndens är den nämnd i kommunen som tar emot flest synpunkter via Åsikt Kävlinge. Samhällets fysiska utseende, till exempel gräsklippning, nedskräpning, belysning, lekplatser med mera engagerar invånarna.

De synpunktslämnare som lämnar kontaktuppgifter ska få mottagningsbekräftelse inom 2 dagar, vilket uppfylls till 97 %. Då det gäller handläggares svar inom 14 dagar (88 %) finns fortfarande en viss utvecklingspotential. Jämfört med samma period 2015 har det ändå förbättrats, 88 % jämfört med 69 %.

E-förslag om cykelväg Hofterup-Ålstorp till Dösjebro

Ett e-förslag har lämnats in med uppmaningen att bygga en ordentlig gång- och cykelbana mellan Hofterup-Ålstorp och Dösjebro station. Man upplever att vägen idag är farlig, särskilt under den mörka årstiden. Säkrare parkeringsmöjligheter för cyklar önskas också.

Tekniska nämnden har börjat studera en utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Hofterup-Ålstorp och Dösjebro. Nämnden gav den 31 januari 2017 gatuchefen i uppdrag att ta fram en kostnadsuppskattning och genomförandeförslag för utbyggnad av gång- och cykelväg, etapp 1, mellan Grand Prix-vägen och Hästgårdsvägen. Tillstånd för kameraövervakning har erhållits för övervakning vid Dösjebro station.

 

Utökat tättbebyggt område vid Landskronavägen

Kommunen har fått en ansökan om utökning av de tättbebyggda områdena längs Landskronavägen mellan Hofterup/Ålstorp och Löddeköpinge från boende i området. Nämnden bedömde att vägen och dess omgivning inte är tättbebyggt område och avslog ansökan.

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Humlevägen och Slåttervägen

Nämnden beslutade om trafikföreskrifter för parkering tillåten på markerade parkeringsplatser på Humlevägen och Slåttervägen i Kävlinge. Parkeringarna är redan idag skyltade så, men giltiga föreskrifter har saknats.

 

Lokala trafikföreskrifter om parkering vid Södervidingevägen, Högalidskogen

Nämnden beslutade om trafikföreskrifter för att göra parkering tillåten i fyra timmar vid markerad plats vid Högalidskogen i Kävlinge.

Parkering i korsningen Skomakaregatan/Timmermansgatan

Kommunen har fått en ansökan om parkering tillåten i korsningen Skomakaregatan/ Timmergatan i Kävlinge från en boende i området. Enligt trafikförordningen är parkering inte tillåten i korsning och 10 meter före och efter korsningen. Undantag från den allmänna regeln bör undvikas. Önskemålet avslogs.

 

E-förslag utökad sopsortering

Ett e-förslag har lämnats in om att utöka sopsorteringen i kommunen så att samtliga åtta fraktioner hämtas vid hushållen.

Med hänsyn till att nuvarande system med matavfallsinsamling ännu inte är färdigbyggt och att samtliga fordon och behållare måste bytas ut för att kunna genomföra förslaget beslöt nämnden att avslå förslaget.


Protokoll publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppdaterad 2017-03-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00