Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Revisionen

Protokoll

Rapporter och yttrande

Granskning av investeringsprocessen

RapportPDF


Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter, KKB Fastigheter AB

RapportPDF


Granskning av elevhälsan

RapportPDF


Långsiktig ekonomisk planering

RapportPDF

-

Granskning av hemtjänsten

RapportPDF


Granskning av överförmyndarnämnden

RapportPDF


Granskning av styrning och kontroll av löneutbetalningsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Uppföljning av 2015 års granskningar

RapportPDF


Granskning av VA-underhåll

RapportPDF

YttrandePDF

Bisysslor

RapportPDFYttrandePDF

Bygglovsprocessen

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av barn i behov av särskilt stöd

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av demensvården och vård i livets sista tid

RapportPDF

 

Granskning av intern kontroll 2012

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av investeringsprocessen

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder Kävlinge

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av kommunens utvecklingsarbete i grundskolan

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen 2014-01-20

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

RapportPDFYttrandePDF

Informationsansvaret för ungdomar

RapportPDFYttrandePDF

IT-revision

RapportPDFYttrandePDF

Kompetensförsörjning

RapportPDFYttrandePDF

Systematiskt kvalitetsarbete inom hemvården

RapportPDF

 

Uppföljning av 2010 och 2011 års granskningar

RapportPDF

 

Uppföljning av 2012 års granskning

RapportPDF

 

Vattenförsörjning - underhåll och krisberedskap

RapportPDFYttrandePDF

Uppföljning av granskningar genomförda år 2009

RapportPDF

 

Upphandling TN Kävlinge

RapportPDFYttrandePDF

Granskning och styrning och intern kontroll av det kommunala bolaget KKB Fastigheter AB

>>>>>>>>>>>RapportPDFYttrandePDF

Kvalitetsarbete inom LSS

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av externt medfinansierade projekt

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstänks fara illa

RapportPDFYttrandePDF

Granskning av systematisk kvalitetsarbete inom förskolan

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av avtalshantering

RapportPDF

 

Granskning av intern kontroll kopplat till mutor och oegentligheter

RapportPDF

 

Uppföljning av 2013 års granskningar

RapportPDF

 

Årsbokslut 2014

RapportPDF

 

Granskning av skolans värdegrundsarbete och elevernas studiemiljö

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av intern kontroll av IT-säkerhet

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av upphandlingsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av upphandlingsprocessen för KKB Fastigheter AB

RapportPDF


 

Uppdaterad 2017-12-12

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00