Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Det här beslutades på miljö- och byggnadsnämnden den 2 mars 2017

Det här är några av de ärende och beslut som behandlades på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2 mars 2017

Återrapportering Åsikt Kävlinge, andra halvåret 2016

Varje halvår återrapporteras sammanställd statistik över nämndens inkomna synpunkter till systemet Åsikt Kävlinge.

Totala inkomna antalet synpunkter under perioden 2016-07-01 – 2016-12-31 har ökat jämfört med samma period 2015 från 8 till 65 stycken synpunkter. Den största ökningen består i att det inkommit 50 stycken förslag rörande bensinmack/butik i Dösjebro. Det är enheten Plan- och bygglov som fått flest synpunkter (58 st av 65). Synpunkterna sammanställs i olika synpunktstyper såsom: förslag, klagomål, fråga. övrigt. De mest frekventa är: förslag 50 stycken och klagomål 10 stycken.

De synpunktslämnare som lämnar kontaktuppgifter ska få mottagningsbekräftelse inom 2 dagar, vilket uppfylls till 100 %. Handläggare har besvarat frågor inom 14 dagar i samtliga fall utom ett.

Detaljplan för Furulund 3:114 m fl i Furulund

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag (start av planarbete). Detaljplanen syftar till att möjliggöra en pågatågsstation i Furulund. Till Miljö- och byggnadsnämnden inkom det 2017-01-27 en ansökan från kommunstyrelsen om begäran om plan för Furulunds tågstation.

Planen berör byggnation av en ny järnvägsstation inklusive stationsangörning, planering av pendlarparkering, stängning av plankorsningar vid Kungsgatan respektive Solgatan, planering gång- och cykeltunnlar, planering av en ny gata som förlänger Parkgatan mot sydväst för koppling mot Häradsvägen.

Detaljplan för Möller 2 i Kävlinge

Nämnden beslutade att avskriva det planärende på fastigheten som startades 2008 men som sedan stagnerat. Samtidigt beslutades start av plan på samma fastighet med syftet att utreda platsens möjligheter för bostadsbyggnation och eventuellt förutsättningarna för den befintliga fabriksbyggnadens användning. Den största anledningen till planstart är att fastighetsägaren tagit fram en markutredning för att utreda eventuella föroreningar i marken från den gamla läderfabriken. Utredningen har visat att det i stort sett inte finns några föroreningar.

Platsen som nu kommer att planläggas ligger strategiskt viktigt i östra Kävlinge och blir något av en port in till Kävlinge från det hållet. Det är därför viktigt, och i kommuninvånarnas intresse, att platsen behandlas med den digniteten. Kvarngatan växer allt mer fram som en stadsgata med ett tillhörande attraktivt gaturum och den kommande byggnationen kommer kunna bidra till det. 

samarbete
Uppdaterad 2017-03-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00