Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lex Sarah och Lex Maria

I det dagliga arbetet kan uppstå situationer där brukare, klienter och patienter drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av missförhållande eller vårdskada. All personal har en lagstiftad skyldighet att rapportera dessa situationer så att socialtjänsten/vårdgivaren kan göra en utredning.

Syfte och åtgärder

Syftet med rapporterna och efterföljande utredningar är att dra lärdom av de misstag som sker och försöka förhindra att nya och liknande händelser sker igen. Utredningarna avslutas alltid med ett antal åtgärder, som ska förbättra verksamheten och rutinerna.

Om utredningarna visar en allvarlig konsekvens för den enskilde, anmäls händelsen till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt rutinerna för Lex Sarah och Lex Maria.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar är att granska kommunens utredning. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen avslutar IVO ärendet.

Om ärendet inte avslutas, ställer IVO krav på komplettering.

Vad är en Lex Sarah?

Lex Sarah rör social omsorg och myndighetsutövning inom hemvård, LSS och socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. En Lex Sarah rapport bygger på en utredning, där det finns skäl att misstänka att det funnits en risk för missförhållande eller ett missförhållande i det stöd som personalen ska ge.

Vad är en Lex Maria?

Lex Maria rör hälso- och sjukvård. En Lex Maria bygger på en utredning som visar på allvarliga skador, sjukdomar eller risker som inte ligger inom ramen för vad som skulle kunnat förutses eller utgör en normal risk i samband med vård, behandling eller undersökning.

Vad är en avvikelse?

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normalt eller förväntat förlopp. En icke förväntad händelse eller observation som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för den enskilde, personal, närstående, utrustning eller organisation ska registreras som en avvikelse.

Om man som patient eller brukare vill göra en anmälan om något man är missnöjd kring, kan man vända sig till patientnämndenlänk till annan webbplats eller IVO (Inspektionen för vård och omsorg).länk till annan webbplats

Uppdaterad 2017-11-08

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00