Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Omsorg och hjälp

Inom socialtjänsten pågår det ständigt ett kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser syftar till att ge insyn i verksamheter och möjlighet till jämförelse men även ge underlag för kommunen att analysera verksamheten och förbättra kvaliteten. Ansvariga myndigheter är Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporter görs årligen för socialtjänstens olika verksamheter: hemvård, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och måltidsservice.

Patientsäkerhetsberättelse

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har till uppgift att säkra att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses i vår kommun. Årligen publiceras en patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetsregister

Syftet med nationella kvalitetsregister är att säkra vårdens kvalitet. Genom att registrera uppgifter i olika register går det att utläsa vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat och vilka som inte längre bör användas.

Rutiner och riktlinjer

Socialtjänstens olika rutiner och riktlinjer är till för att säkra kvaliteten i det stöd och den omsorg vi ger. Dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt och efter behov.

Avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria

I vårt dagliga arbete kan det uppstå situationer, där vårt agerande kan innebära en risk för dem vi ska hjälpa, stötta och ge vård till. Det kan även finnas situationer, då vårt agerande ger svåra konsekvenser för dem vi är till för. Om en sådan situation skulle uppstå, finns en lagstiftad skyldighet för all personal, att rapportera dessa situationer.

Vad är en avvikelse?

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normalt eller förväntat förlopp. En icke förväntad händelse eller observation som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för den enskilde, personal, närstående, utrustning eller organisation ska registreras som en avvikelse.

Vad är Lex Sarah?

Lex Sarah rör omsorg och sociala delar av omsorgen. En Lex Sarah rapport bygger på en utredning, där det finns skäl att misstänka att det förelegat en risk för missförhållande eller ett missförhållande i det stöd som vi ska ge.

Vad är Lex Maria?

Lex Maria rör hälso- och sjukvård. En Lex Maria bygger på en utredning, där vi upptäckt allvarliga skador, sjukdomar eller risker som inte ligger inom ramen för vad som skulle kunnat förutses eller utgör en normal risk i samband med vård, behandling eller undersökning.

Avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria gör oss ännu bättre. De är viktiga verktyg i vårt kvalitetsarbete. Målsättningen är att alla brister ska synliggöras och åtgärdas så att det inträffade inte ska kunna hända igen i organisationen.

Uppdaterad 2017-07-24

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00