Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Kommunövergripande

Gammal möter ung

På kommunövergripande nivå görs flera undersökningar som mäter kvaliteten. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), Medborgar-undersökningen, Öppna jämförelser och Kommunkompassen är några exempel på undersökningar som ger en indikation på vilken nivå kommunen håller. Här följer en överblick över Kävlinge kommuns resultat i de olika undersökningarna.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv. Över 200 kommuner arbetar med KKiK, vilket gör verktyget till en bra måttstock för att jämföra kommunens resultat med andra kommuner inom följande områden:

Vid den senaste mätningen för 2016 visar Kävlinge kommun åter igen på ett mycket bra resultat. Vi har bland annat generösa öppettider på kommunens bibliotek och tillgängligheten för medborgarna vid kontakt med kommunen via telefon och e-post har ökat ytterligare. Vi har en skolverksamhet med elever som trivs och med en hög andel med minst godkänt i svenska, engelska och matte samt medborgare som har goda möjligheter till delaktighet, insyn och inflytande.

Kävlinge kommuns resultat KKiK 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kävlinge kommuns resultat KKiK 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med verktyget Jämförarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du enkelt få information om resultat och kvalitet på kommunens verksamheter och tjänster.

Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför en medborgarundersökning en gång om året i de kommuner som väljer att delta. Under hösten 2015 och våren 2016 var det sammanlagt 133 kommuner i Sverige som valde att delta. Det är dessa som Kävlinge kommuns resultat jämförs mot.

Undersökningen vänder sig till 1200 slumpmässigt utvalda invånare i Kävlinge kommun och ska hjälpa oss att få reda på vad våra invånare tycker om vår kommun.

Resultat 2016

Resultatet redovisas som betygsindex och varierar mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 tolkas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och resultat över 75 tolkas som ”mycket nöjd”.

Undersökningen är indelad i tre huvudområden: Kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens verksamheter, och möjlighet till inflytande. Väldigt glädjande är att 62 % av alla boende i Kävlinge skulle varmt rekommendera andra att flytta till kommunen.

Kävlinge fortsätter att utvecklas positivt i de flesta kävlingebors ögon. Det syns särskilt i indexet som mäter kommunen som en plats att leva och bo på men även vad gäller kommunens verksamheter är invånarna nöjda. Särskilt nöjda är de med vatten och avlopp, räddningstjänsten samt förskola.

Utöver att kommunen höjer sina index i nästan alla huvudområden hamnar den även på samma nivå eller högre än genomsnittskommunen i samtliga underliggande kategorier.

Kävlinges medborgare är nöjda med kommunen överlag men pekar även ut ett par förbättringsområden, bland annat fritidsmöjligheter, bostäder, stöd till utsatta personer, miljöarbete och kontakt med kommunens politiker.

Kävlinge kommuns rapport medborgarundersökningen 2016PDF

Kommunkompassen

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet, kommunernas förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden:

  • Offentlighet och demokrati
  • Tillgänglighet och brukarorientering
  • Politisk styrning och kontroll
  • Ledarskap, ansvar och delegation
  • Resultat och effektivitet
  • Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
  • Verksamhetsutveckling
  • Kommunen som samhällsbyggare.

Kävlinge kommun har utfört kommunkompassen vid två tillfällen 2009 och 2014. Det senaste resultaten visar på en tydlig förbättring och vi uppnår 583 poäng vilket tillhör de tio bästa resultaten som uppnåtts.

Resultat från kommunkompassen 2014PDF

Svenskt näringslivs kommunranking

Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankningen baseras på deras enkät som årligen skickas ut till utvalda företagare i landet samt på statistik från SCB och UC. Resultatet 2015 visar att Kävlinge klättrar 24 placeringar till plats åtta i Sverige och plats tre i Skåne av totalt 290 kommuner. Företagarna i kommunen är särskilt nöjda med tillämpningen av lagar och regler och servicen till företagarna. Mindre nöjda är de med tele- och IT-nät samt vägnät, tåg och flyg. Svenskt näringslivs kommunranking 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Information till alla

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning av kommunernas information till medborgarna på webbplatsen. Testpersonerna som har undersökt webbplatsen har funnit svaren på 81 % av frågorna som har ställts, inom två minuter. Medelresultat för kommunerna är 80 %, vilket placerar Kävlinge i kategorin godkänt. Öppna jämförelser: Information till alla 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Rapporten sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och redovisar indikatorer på hur Sveriges kommuner ligger till i arbetet med trygghet och säkerhet. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt SOS Alarm AB.

Kävlinge hamnar år 2015 på plats 4 i Skåne och plats 19 av Sveriges 290 kommuner i det sammanvägda resultatet. Antalet personskador, utvecklade bränder i byggnad och våldsbrott är ytterst få i kommunen. Dessutom har antalet anmälda våldsbrott samt brott om skadegörelse minskat, sistnämnda för femte året i rad. Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Företagsklimat, "Insikten"

Rapporten sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt samt inom fem myndighetsområden och sex serviceområden. Kävlinge kommun höjer år 2015 sitt resultat till 73 poäng och klättrar tre placeringar till plats tre i Skåne och plats 29 i Sverige av totalt 193 deltagande kommuner. Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande som får ett betyg på 78. Minst nöjda är de med information som ges ett betyg på 73. Jämfört med riksgenomsnitten är företagarna i Kävlinge kommun nöjdare med fyra av fem myndighetsområden. Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2017-06-15

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00