Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kommunövergripande

Gammal möter ung

På kommunövergripande nivå görs flera undersökningar som mäter kvaliteten. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), Medborgar-undersökningen, Öppna jämförelser och Kommunkompassen är några exempel på undersökningar som ger en indikation på vilken nivå kommunen håller. Här följer en överblick över Kävlinge kommuns resultat i de olika undersökningarna.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv. Över 200 kommuner arbetar med KKiK, vilket gör verktyget till en bra måttstock för att jämföra kommunens resultat med andra kommuner inom följande områden:

Vid den senaste mätningen för 2016 visar Kävlinge kommun återigen på ett mycket bra resultat. Vi har bland annat generösa öppettider på kommunens bibliotek och tillgängligheten för medborgarna vid kontakt med kommunen via telefon och e-post har ökat ytterligare. Vi har en skolverksamhet med elever som trivs och med en hög andel med minst godkänt i svenska, engelska och matte samt medborgare som har goda möjligheter till delaktighet, insyn och inflytande.

Resultat KKiK 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med verktyget Jämförarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du enkelt få information om resultat och kvalitet på kommunens verksamheter och tjänster.

Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen en medborgarundersökning i de kommuner som väljer att delta. Undersökningen vänder sig till 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare mellan 18-84 år och hjälper oss att få reda på vad våra invånare tycker om vår kommun. Den är indelad i tre huvudområden: kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens verksamheter, och möjlighet till inflytande. 

Under 2017 valde sammanlagt 133 kommuner i Sverige att delta. Det är dessa som Kävlinge kommuns resultat jämförs mot.

Resultat medborgarundersökningen 2017

Kommunkompassen

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet, kommunernas förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden:

  • Offentlighet och demokrati
  • Tillgänglighet och brukarorientering
  • Politisk styrning och kontroll
  • Ledarskap, ansvar och delegation
  • Resultat och effektivitet
  • Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
  • Verksamhetsutveckling
  • Kommunen som samhällsbyggare.

Kävlinge kommun har utfört kommunkompassen vid två tillfällen; 2009 och 2014. Det senaste resultaten visar på en tydlig förbättring och vi uppnår 583 poäng vilket tillhör de tio bästa resultaten som uppnåtts.

Resultat kommunkompassenPDF

Svenskt näringslivs kommunranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. I undersökningen betygsätter företagen sina hemkommuner gällande servicen till företag, kommunikationer samt kommunpolitikers och skolans attityder till företagande.

2017 placerar Kävlinge sig på plats 6 av Sveriges 290 kommuner och har därmed bäst resultat av Skånes kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Resultat Svenskt näringslivs kommunrankinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Information till alla

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning av kommunernas information till medborgarna på webbplatsen utifrån innehåll, tillgänglighet och kvalitet.

Resultat Öppna jämförelser: Information till allalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Rapporten sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och redovisar indikatorer på hur Sveriges kommuner ligger till i arbetet med trygghet och säkerhet. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt SOS Alarm AB.

2017 hamnar Kävlinge på plats 23 av Sveriges 290 kommuner och plats 4 i Skåne. Antalet personskador och anmälda våldbrott är fortsatt väldigt långt. Även antalet utvecklade bränder i byggnad är få. Det som drar ner resultatet är antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott som visserligen minskat på både kort och lång sikt men ändå ligger högre än i motsvarande kommuner.

Resultat Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Företagsklimat, "Insikten"

Rapporten redovisar resultaten från undersökningen Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultat Öppna jämförelser: Företagsklimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2018-01-29

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00