Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Bokslutet 2016 i korthet

Bokslut i siffror 2016

Kävlinge kommuns årsredovisning behandlas i kommunfullmäktige den 3 april. Bokslutet är sammanställt av ekonomiavdelningen och revision är genomförd.

Resultat

2016 års ekonomiska resultat ligger på en bra nivå 39,7 (48,0) mkr vilket är 25,9 mkr bättre än budget. I årets resultat ingår följande jämförelsestörande poster på 2,3 mkr som avser realisationsvinster och avslut av exploateringsprojekt Tolvåkersgården.  

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren.

Nämndernas resultat bättre än prognostiserat

Bildningsnämndens positiva resultat på 6,6 miljoner kronor förklaras av lägre kostnader (3,7 mkr) än budgeterat för köp av gymnasieplatser. Medel har även reserverats för
kommande år då lokalkostnaderna stiger i samband med ny- och ombyggnationer.

Socialnämnden visar ett positivt resultat på 2,7 mkr. Överskottet hänförs till lägre kostnader inom hemvården samt inom individ och familjeomsorgen än budgeterat.

Tekniska nämnden har ett planerat överskott för fastighetsverksamheten på 1,8 mkr vilket
hänger samman med tidigare nedskrivna fastighetsvärden.

Budgetavvikelser

Fortsatt höga investeringsnivåer

Investeringarna för 2016 uppgår till 135,8 (141,0) miljoner kronor. De enskilt största investeringarna var:


  • Nybyggnation av Nyvångsskolan i Löddeköpinge
  • Renovering av Korsbackaskolan i Kävlinge
  • Satsning på digitala verktyg i form av iPads och Macdatorer i skolan
  • Inköp av sopbil för matavfallsinsamling
  • Kontinuerlig ombyggnad av VA-ledningar
  • Ny lekplats i Kävlinge Folkets Park och på Kronovägen i Furulund
  • Utveckling av rekreationsområdet i Högalidsskogen i Kävlinge
  • Påbörjad VA- exploatering Stationsstaden i Kävlinge
  • Åtgärder Vikenbadet i Furulund

Staplarna i diagrammet visar Kävlinge kommuns investeringsnivåer i mkr för perioden 2010-2015. För 2017-2019 visar diagrammet budgeterade investeringsnivåer. Linjen visar (i mkr) hur stor del Kävlinge kommun självfinansierat respektive år

Likviditet

De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 204,0 mkr (108,9). Det innebär att de likvida medlen har ökat med 95,1 mkr. Likviditeten har under året förstärkts med ett kortfristigt lån på 100,0 mkr. Under december tidigarelade Migrationsverket en preliminär utbetalning på cirka 29 mkr avseende den fordran som uppkommit till följd av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Diagrammet visar Kävlinge kommun likviditet i mkr per den 31 dec respektive år.

Finansiella mål

Samtliga finansiella målen har för perioden bokslut 2013 till 2016 uppnåtts.


Uppdaterad 2017-04-03

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00