Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Delårsrapport per 30 juni 2017

Årets resultat

Resultatet för perioden är 8,9 mkr och för helåret prognostiseras resultat till 19,3 mkr. Resultatet 2016 uppgick till 39,7 mkr. Helårsprognosen 2017 är 6,3 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 13,0 mkr. Resultatprognosen i samband med uppföljningen per 170331 var 20,5 mkr. Efter att delårsrapporten upprättats har vi fått en ny skatteintäktsprognos. Prognosen indikerar en negativ resultatpåverkan för 2017 på 1,3 mkr.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren.

Nämndernas resultat

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott på 5,9 mkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 9,0 mkr, varav 7,0 mkr avser verksamheten ensamkommande barn och ungdomar. Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,0 mkr. Övriga nämnder prognostiserar positiva resultat eller nollresultat.

Finansverksamhet

Arbetsgivaravgifterna prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr. Realisationsvinster i samband med försäljning av fastigheter och inventarier beräknas lämna ett överskott på 3,8 mkr. Under våren har Skolan i Hög avyttrats. Pensionskostnaderna beräknas lämna ett underskott på 1,0 mkr till följd av premier för den förmånsbestämda ålderspensionen.

Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på 3,1 mkr. Investeringar som inte verkställs och en förskjutning av investeringar till årets andra hälft lämnar en positiv avvikelse.

Skatteintäkter, utjämning och bidrag beräknas lämna en positiv helårsavvikelse på 14,9 mkr. Orsaken är framförallt tillväxt i skatteunderlaget till följd av förbättrad sysselsättning samt förbättrat utfall på den kommunala fastighetsavgiften.

För helåret prognostiseras finansnettot till 5,5 mkr vilket innebär ett underskott på 2,7 mkr. Underskottet beror på lägre avkastning på pensionsportföljen och det låga ränteläget.

Budgetavvikelser

Investeringar

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 55,4 mkr och för samma period förra året var nettoinvesteringarna 46,2 mkr. Helårsprognosen för investeringarna uppgår till 147,4 mkr att jämföra med den budgeterade investeringsvolymen på 224,9 mkr. Ursprungligen antogs en investeringsbudget på 160,8 mkr. Under året har investeringar motsvarande 64,2 mkr överförts från 2016. Stora delar av avvikelsen mot budget beror tidsförskjutning i exploateringsrelaterade investeringar.

Likviditet

De likvida medlen uppgick vid halvårsskiftet till 182,6 mkr, vid föregående halvårsskifte var samma siffra 88,5 mkr. Fordran på Migrationsverket avseende flyktingverksamheten uppgår vid halvårsskiftet till 59,3 mkr. En checkräkningskredit på 40,0 mkr finns sedan juni 2012 tillgänglig för tillfälliga likviditetsbehov men utnyttjas inte vid halvårsskiftet. Kommunen har, vid halvårsskiftet, en kortfristig låneskuld på 100,0 mkr.

Diagrammet visar Kävlinge kommun likviditet i mkr


Uppdaterad 2017-09-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00