Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förvaltningsdelar

I kommunen finns följande fyra förvaltningsdelar: kommunkansliet, bildning, socialtjänsten och miljö & teknik.

Kävlinge kommun har cirka 2000 personer anställda. Dessa arbetar med allt från bygglovshantering och bostadsanpassning till äldreomsorg och öppen förskola.

Politiska beslut 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Där fattas beslut som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

Kommunens regering

Kommunstyrelsen svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till kommunfullmäktige. Till sin hjälp i denna kommunledningsfunktion har kommunstyrelsen personalen inom kommunkansliet. Till kommunkansliet hör bland annat avdelningar som ekonomi, IT, personal, näringsliv, utredning, information och arkiv.

Barnvänligt

I Kävlinge kommun har vi samlat all verksamhet som rör barn och ungdomar under ett och samma tak. Bildningsnämnden har det politiska ansvaret och personalen inom verksamhetsområdet bildning arbetar med såväl förskola som kultur, fritid och skola. Den gemensamma organisationen gör det lättare för de skilda områdena att samarbeta och komplettera varandra. Det gemensamma mottot är "Barnet i centrum".

Omsorg om människan

Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, hemsjukvård, handikappomsorg, måltidsservice och individ- och familjeomsorg. Målet för de anställda inom socialtjänsten är att stärka människor så att de får möjlighet att klara sig själva.

Miljön — en viktig resurs

Ett varierat utbud av parker och grönområden behövs för att ge goda möjligheter till lek, rekreation och naturupplevelser. Skötseln av dessa är en del av tekniska nämndens ansvar tillsammans med vattenförsörjning, avloppsrening, fastighetsskötsel och underhåll av kommunens vägnät. Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att planera, bygga och vårda vår viktiga närmiljö.

Personalen inom miljö & teknik arbetar med det som behöver åtgärdas i vår närmiljö. Samlade inom en organisation och med en gemensam chef arbetar de med allt från vattenledningar och vägunderhåll till bygglov och miljöinspektioner.

Uppdaterad 2016-01-25

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00