Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tillstånd, regler och tillsyn

 

Om ett företags verksamhet regleras av lag måste företaget i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ett företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar i sin verksamhet. 

• Fastighetsavdelningen omfattar byggande och förvaltning av fastigheter med kommunal verksamhet. Fastighetsavdelningen hyr ut till övriga kommunala verksamheter som till exempel förskolor och skolor baserat på självkostnader för fastigheterna. Det förekommer vissa fastigheter med extern uthyrning som idrottshallar. Verksamheten är helt självfinansierad via främst hyror. Utöver detta förvaltar fastighetsavdelningen även kommunens obebyggda mark, till exempel jordbruks- och ängsmark som arrenderas ut.

• Gatuavdelningen ansvarar för underhåll, byggande och belysning av gator, vägar och parkeringsplatser i tätorterna. Vi ansvarar även för cykelvägarna i kommunen. På landsbygden ansvarar Trafikverket för de allmänna vägarna. Miljö & Teknik sköter och underhåller också kommunens parker, grönområden, lekplatser och skogar. I uppdraget ingår också tillståndsgivning till företag i frågor om parkering, markupplåtelse (som till exempel för uteservering och varuskyltning), evenemang, dispenser och schakttillstånd. Tänk på att tillstånd för markupplåtelse söks hos Polismyndigheten.

• Miljöavdelningen bedriver tillsynsarbete enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Till exempel granskning av miljöfarliga verksamheter, livsmedelshygien, förorenade markområden och byggnader, hantering av kemiska produkter samt farligt avfall.

Tillsynen är central för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen och därmed en hållbar utveckling. Tillsynen syftar också till att motverka snedvriden konkurrens - alla ska följa gällande lagar och föreskrifter.

• Räddningstjänsten Sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ansvar för förebyggande av bränder samt tillsyn över olika verksamhetsutövares lokaler.

• Individ- och familjeomsorg bereder ansökningar om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och öl och svarar för tillsyn av de restauranger som har serveringstillstånd samt registrering och tillsyn för försäljning av tobak folköl och nikotinläkemedel.

• Mät- och bygglovsavdelningen har ansvar för handläggning av plan- och bygglovsärenden, fastighetsbildning, fastighetsregistrering, mätning och kartframställning.

 


Uppdaterad 2016-05-10

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00