Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Överklaga beslut

Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Vilket av dessa du bör använda beror på vilken typ av överklagan det gäller. Om beslutet gäller dig själv personligen är det ett förvaltningsbesvär och gäller det ett kommunalt beslut då är det laglighetsprövning (se nedan).

Inkommer inte överklagan inom angiven tidsfrist, oftast inom tre veckor, vinner beslutet eller domen laga kraft. Laga kraft innebär att det efter denna tidpunkt ej är möjligt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Laglighetsprövning

Vem får överklaga

Alla som är medlemmar, folkbokförda eller äger fast egendom i en kommun kan överklaga ett kommunalt beslut. Detta sker vanligtvis när någon invånare anser att kommunen har tagit ett beslut som inte är lagligt eller som kommunen inte har rätt att besluta i.

Hur och när överklagar man

Överklagan ska ske skriftligen. I överklagan skriver du vilket beslut som du vill överklaga samt varför du anser att beslutet är felaktigt. Den ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då beslutsprotokollet blivit anslaget på Kävlinge kommuns anslagstavla vilket är vid entrén till kommunhuset.  

Var skickar jag den

Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö.

Prövning och resultat av överklagan

Förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagligt. Beslutet kan endast kvarstå eller upphävas. 
I dessa fall kan förvaltningsrätten upphäva en kommuns beslut:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför till något som inte är en kommunal angelägenhet
  • den som fattar beslut har överskridit sina befogenheter
  • beslut strider mot svensk lag eller annan författning
Uppdaterad 2016-12-01

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00