Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stora Harrie 29:63 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder och skolbyggnader.
Planen syftar också till att möjliggöra dagvattenhantering inom naturområde. Planförslaget
innehåller en utbyggnadsmöjlighet för cirka 20 bostäder i enfamiljshus. Ombyggnad av del
av Rinnebäcksgatan till gångväg. Utbyggnadsmöjlighet för skolbyggnad i upp till 3 våningar
med sammanlagt 1500 BTA samt utvidgning av Rinnebäcksskolans skolgård. Allmänna
grönytor av naturparkskaraktär. Ytor för hantering av dagvatten från planområdet.

Planförfarande: Standard

Aktuell skede: Granskning

 

Samrådstid mellan 23/1 - 13/3 -2018

Samrådsmöte är satt till den 12 februari, kl 18 i kommunhuset

Samrådshandlingar

 

Ärendet nedan har avslutats och startats om. Nedan finns samrådshandling för det äldre ärendet. Nya samrådshandlingar kommer under 2018 då planförslaget behöver arbetas om.

Samrådstid mellan 8/9 – 3/10 2014

Samrådshandlingar


Uppdaterad 2018-05-28