Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stora Harrie 29:63 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder och skolbyggnader.
Planen syftar också till att möjliggöra dagvattenhantering inom naturområde. Planförslaget
innehåller en utbyggnadsmöjlighet för cirka 20 bostäder i enfamiljshus. Ombyggnad av del
av Rinnebäcksgatan till gångväg. Utbyggnadsmöjlighet för skolbyggnad i upp till 3 våningar
med sammanlagt 1500 BTA samt utvidgning av Rinnebäcksskolans skolgård. Allmänna
grönytor av naturparkskaraktär. Ytor för hantering av dagvatten från planområdet.

Samrådsmöte

Samrådsmötet den 6 februari blev tyvärr inställt på grund av en miss i kalendern. Ett nytt datum för samrådsmöte är satt till den 12 februari, kl 18 i kommunhuset.

Planförfarande: Standard

Aktuell skede: Samråd

 

Samrådstid mellan 23/1 - 13/3 -2018

Samrådshandlingar

 

Ärendet nedan har avslutats och startats om. Nedan finns samrådshandling för det äldre ärendet. Nya samrådshandlingar kommer under 2018 då planförslaget behöver arbetas om.

Samrådstid mellan 8/9 – 3/10 2014

Samrådshandlingar


Uppdaterad 2018-02-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00