Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Hav och vattendrag

Kommunen är aktiv i flera organisationer som aktivt arbetar för en förbättrad kvalité på vattnet i våra vattendrag och minskad transport av näringsämnen till Öresund.

Saxån-Braåns vattenvårdskommittélänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar med kontroll och åtgärder i Saxån med biflöden. På kommitténs hemsida finns en bland annat en databas med uppgifter om vattenkvaliteten i Saxån från 1987 och fram till dagens situation.

Kävlingeå-projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett åtgärdsprogram som syftar till att minska miljöproblemen i vattendragen och sjöarna inom Kävlingeåns avrinningsområde. Åtgärderna ämnar också att minska transporten av näring till havet och att vara till gagn för den vilda floran, djurlivet och människorna i jordbrukslandskapet. Projektet är inriktat på att anlägga naturdammar och våtmarker på strategiska platser, bevaka anläggning av skyddszoner (odlingsfria zoner) utmed vattendragen och komplettera dessa vid behov. Inom ramen för projektet bedrivs även studier för att följa upp åtgärdernas effekt på närsaltreduktionen och den biologiska mångfalden.

Öresundsvattensamarbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är benämningen på ett samarbetsavtal mellan de danska och svenska kommuner, län och amter som omger Öresund. Avtalet slöts 1995 och samarbetet skall verka för en god vattenmiljö i Öresund. Samarbetet är en fortsättning, på regionalt plan, av det dansk-svenska samarbete som tidigare funnits i mer än 30 år som Öresundsvattenkommittén och som sedan avlöstes av Öresundskommissionen.

Riktlinjer för vattenuttag

Länsstyrelsen har fastställt riktlinjer för hur och när vatten i vattendrag får användas. Syftet är att göra miljöbalkens bestämmelser om bevattning tydliga. Riktlinjerna innebär att Länsstyrelsen vid sin tillsyn kommer att tillämpa vilket minsta flöde som krävs för att kunna ta vatten utan tillstånd från miljödomstolen. De skånska vattendragen delas in i två kategorier, A och B. För varje kategori finns nu riktlinjer för vattenflöde som tar hänsyn till försiktighetsprincipen enligt miljöbalken. Vattendrag A är utpekade enligt miljömålet "Levande sjöar och vattendrag"; värdefulla ur nationellt eller regionalt perspektiv. Vattendrag B är vattendrag som utgör övriga skånska vattendragen.

Huvudregeln är att tillstånd krävs för uttag av vatten ur vattendrag och bortledande av grundvatten. Endast om det är uppenbart att ingen skada uppkommer till följd av uttagen kan dessa göras utan tillstånd. Det är alltid den som gör uttaget som ska visa på vilken påverkan uttaget har för omgivningen.

Dikesrensning

Dikesrensningar är i många vattendrag en återkommande störning, som kan orsaka stora skador på vattenmiljön samt växt- och djurlivet om de inte utförs skonsamt. Innan du rensar ett dike, eller anlitar någon för att göra det, bör du ägna en stund åt att noga tänka igenom förutsättningarna för och behovet av rensningen. På så vis kan olika konflikter och negativa effekter på vattenmiljön minimeras. Dessutom kan ibland onödiga kostnader undvikas.


Uppdaterad 2016-01-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00