Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Miljö och energi

Det övergripande målet för Kävlinge kommun är att verksamheterna präglas av långsiktig hållbar utveckling.

Sveriges riksdag har antagit sexton mål för miljökvaliteten. Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna 16 miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

1-Begränsad klimatpåverkan
2-Frisk luft
3-Bara naturlig försurning
4-Giftfri miljö
5-Skyddande ozonskikt
6-Säker strålmiljö
7-Ingen övergödning
8-Levande sjöar och vattendrag
9-Grundvatten av god kvalitet
10-Hav i balans, levande kust och skärgård
11-Myllrande våtmarker
12-Levande skogar
13-Ett rikt odlingslandskap
14-Storslagen fjällmiljö
15-God bebyggd miljö
16-Ett rikt växt- och djurliv

Uppdaterad 2016-12-27

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00