Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Olovliga åtgärder och ovårdade tomter

Som tomtägare är du skyldig att se till att du har de tillstånd du behöver för de byggåtgärderna du planerar, för din verksamhet du planerar bedriva samt att din tomt i övrigt är i ett vårdat skick. Det innebär att du måste ha bygglov, marklov, rivningslov och startbesked för de åtgärder som kräver de besluten och att tomten i övrigt ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Bygglov, anmälan och andra lov
Mer om de lov- och anmälningspliktiga åtgärderna kan du läsa i menyn till vänster.

Häckar och växtlighet
Som tomtägare är du skyldig att hålla häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick för att för att hindra att olyckor sker. Mer om detta kan du läsa i våra riktlinjer för byggande, Plank- och mur, som också innehåller information om sikt, samt under fliken Trafik och infrastruktur.

Övriga rättsförhållanden mellan grannar hanteras civilrättsligt. Störs du av grannens träd, grenar eller rötter som tränger sig in i din rabatt ska du först och främst ta kontakt med din granne och framföra dina synpunkter. Om ni inte kan komma överens och nå en gemensam lösning, då är detta en fråga som regleras civilrättsligt via 3 kapitlet i Jordabalk (1970:994) som hanterar rättsförhållanden mellan grannar.

Farligt avfall
Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsyn om det finns miljöfarligt avfall eller avfall som på annat sätt kan påverka människors hälsa eller miljö negativt. Nedskräpade tomter som allmänheten har tillträde till eller insyn till hanteras också av Miljö- och byggnadsnämnden. Mer om farligt avfall kan du läsa under Avfall och återvinning samt under Tillstånd i menyn till väster, eller så kan du kontakta miljöenheten för anmälan eller för mer information.

Anmälan om olovlig åtgärd eller ovårdad tomt
Om du anser att det på någon plats inom kommunen finns en tomt eller allmän plats som är ovårdad kan du göra en anmälan om det via vår e-tjänst nedan. Du måste lämna en fullständig och utförlig beskrivning av det olovliga eller ovårdade för att nämnden ska kunna hantera ärendet. Mer information om det hittar du när du startar e-tjänsten.

Vad händer med det olovliga eller med ovårdade tomter?
Nämnden kan besluta om lovföreläggande, rättelseföreläggande eller åtgärdsföreläggande. Om inte tomten eller den allmänna platsen åtgärdas kan nämnden besluta att ägaren eller nedskräparen ska städa platsen. Nämnden kan besluta om byggsanktionsavgift  och beslut om föreläggande kan även förenas med vite.

Uppdaterad 2018-06-15