Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Handläggningstiderna

För att underlätta handläggningen och för att ansökan ska få en säker prövning är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Ärenden om lov och förhandsbesked ska enligt PBL handläggas skyndsamt och beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Handläggningstiden får förlängas med högst tio veckor. Nämndens mål är dock att enkla ärenden (ärenden som inte kräver särskilt grannehörande eller remiss) ska avgöras inom fyra veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till nämnden.

Vid handläggningen av en ansökan om lov och förhandsbesked måste nämnden i vissa fall (t.ex. vid avsteg från detaljplan eller om åtgärden vidtas utanför detaljplanelagt område) underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. För att Din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt är det därför viktigt att:

  • planera Ditt projekt i god tid
  • inlämna en komplett och korrekt ansökan (se Exempelritningar och Checklistan)
  • se till att Din ansökan inte strider mot gällande detaljplan

Kontakta kommunen i god tid vid frågor och funderingar och involvera arkitekten eller konstruktören i tidigt skede. Under sommar- och julledigheter bör Du räkna med att det kan ta längre tid då nämnden har sommaruppehåll med sina sammanträden och avdelningen inte är fullbemannad med sina handläggare. Nedan kan du se handläggningstiderna genom åren.

Exempel på handläggningstiderna för bygglov

Handläggningstider snitt per månad
Uppdaterad 2017-04-18

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00