Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Luften utomhus

Tidigare bedrev kommunen miljöövervakning i form av luftkvalitetsmätningar i Löddeköpinge. Här mättes bland annat partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) och bensen.

Det finns fastställda miljökvalitetsnormer för både partiklar, kvävedioxid och bensen. En miljökvalitetsnorm får inte överskridas och det är obligatoriskt för kommunen att genom mätning eller beräkning kontrollera nivåerna av dessa föroreningar.

Partiklar kommer främst från vägtrafiken, avgaser innehåller partiklar, men den största massan av partiklar kommer från uppvirvlat damm från vägbanorna. Det är av den anledningen som vi har högst partikelhalter under våren då vägbanorna torkar upp men fortfarande är belagda av partiklar som rivs loss av bland annat dubbdäck under vintern. Partiklarna från avgaserna är små men många och transporteras därför långt från utsläppsstället. Dieselavgaser innehåller mer partiklar än avgaser från bensinbilar.

Andra källor för partiklar är eldning med fast bränsle, främst vedeldning. Lokalt kan vedeldning stå för tämligen höga partikelhalter.

I Löddeköpinge har uppmätts relativt höga halter av partiklar, se figurerna nedan, anledningen är närheten till motorvägen samt den höga trafikintensiteten kring köpcentret Center Syd.


Halvårsmedelvärden för PM10

Halvårsmedelvärden i Löddeköpinge för PM10, partiklar mindre än 10 mikrometer. Miljökvalitetsnormen MKN visas som röd linje. Miljömålet som grön linje.

Antal dygnsmedelvärden över 35 mikrogram per kubikmeter

Antal dygnsmedelvärden över 35 mikrogram per kubikmeter. Miljömålet visas med den gröna linjen

Halvårsmedelvärden för PM2,5

Halvårsmedelvärden i Löddeköpinge för PM2,5, partiklar mindre än 2,5 mikrometer. Miljökvalitetsnormen visas som röd linje. Miljömålet 2010 visas som grön linje och Världshälsoorganisationens rekommendation som blå linje.

Antal dygnsmedelvärden för PM2,5 över 20 mikrogram per kubikmeter

Antal dygnsmedelvärden över 20 mikrogram per kubikmeter för partiklar mindre än 2,5 mikrometer. Den gröna linjen visar miljökvalitetsnormen och miljömålet.


Uppdaterad 2016-05-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00