Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Om du är störd av buller - vänd dig först till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten.

Om du störs av buller från vägtrafik i din bostad ska du i första hand vända dig till den ansvariga väghållaren. För statliga vägar är Trafikverket väghållare och för kommunala vägar är det Miljö&Teknik i Kävlinge. Om du anser att du inte får gehör, eller att de åtgärder som vidtas inte är tillräckliga, kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad.

Kävlinge kommun har tagit fram en bullersaneringsplan för singa gator.I bullersaneringsplanen behandlas buller från vägtrafiken och de behov av åtgärder som finns inom området. Planen utgör ett första steg i processen att åtgärda de problem som vägtrafikbullret medför inom Kävlinge kommun. Syftet med bullersaneringsplanen är att inventera nuläget och att vid behov ge förslag på tänkbara åtgärder samt lämna rekommendationer för det fortsatta arbetet inom kommunen.

Bullersaneringsplanen är översiktligt upplagd enligt följande:

  • Vad är vägtrafikbuller; lagstiftning och riktvärden; nationella, regionala och lokala mål för buller.
  • Nuläget inom kommunen, med en utblick mot framtiden.
  • Tänkbara åtgärder.
  • Fortsatt arbete. 


Uppdaterad 2018-05-14