Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Rektorn har ordet

Informationsbrev vecka 47

Kompetensutveckling i Kävlinge kommun - Tolvåkerskolan

Ett kommunövergripande skolutvecklingsarbete har startat upp – Lärandematriser – en gemensam utbildning för samtliga lärare, handledare och rektorer. Målet med skolutvecklingsarbetet är förbättrade elevresultat i kommunen, långsiktigt, genom att skapa större förståelse för skolans mål hos såväl elever som lärare. Verktygen som kommer att användas är Lärandematriser och Kunskapsöversikter. Skolperspektivet förskjuts på så sätt från lärarfokus till elevfokus och från bedömningsfokus till lärandefokus. Detta sker genom ett metodiskt kollegialt lärande med ämnesdidaktisk inriktning som genom verktygen leder rakt in i klassrummet för att stödja elevernas lärande.

Tolvåkerskolan, genom Joel Magnusson, arbetslagsledare samt handledare för arbetet med Lärandematriser, presenterade delar av skolutvecklingsarbetet vid senaste skolråd, den 8/11. Under 2018 kommer arbetet att presenteras vid ytterligare tillfällen.

Digitalisering

Digital kompetens och programmering ligger under benämningen styrdokumentsförändringar www.skolverket.se/ledadigitaliseringlänk till annan webbplats och skolan förväntas anpassa kompetensen utifrån de nya skrivningarna. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar sin digitala kompetens genom att få:

  • Förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.
  • Stärkt förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster.
  • Stärkt förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.
  • Stärkt förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Från och med 1 juli 2018 ska ändringarna tillämpas, men sedan 1 juli 2017 kan huvudmän välja att tillämpa de reviderade styrdokumenten.

Under läsåret 2017-2018 deltar, som tidigare meddelats, Tolvåkerskolan i Skolverkets satsning på digitalisering. Kompetensutvecklingen utgår ifrån kollegialt lärande och innefattar följande områden: digitala verktyg som stöd i lärandet, digitalt berättande, bedömning i digitala lärmiljöer och hur man handleder elever i informationssökning och källkritik. Tolvåkerskolan anpassar kompetensutvecklingen, enligt ovanstående, och därmed succesivt framöver.

Arbetsmiljö

En trivselenkät har genomförts med eleverna, på Tolvåkerskolan. Syftet med trivselenkäten, det här året, är att koppla samman denna med förra årets resultat som en del av Tolvåkerskolans kartläggning för utvecklings-och förbättringsområden. Mia Duvenette, fritidspedagog, presenterade delar av enkäten vid senaste skolrådet, den 8/11. Av enkätsvaren framkom vad som fungerar och vad som kan utvecklas/förbättras, i värdegrundsarbetet på Tolvåkerskolan. Inom området trygghet och trivsel, behöver skolan fortsätta det långsiktigt pågående arbetet med att analysera orsaker och verkan, samt vidta åtgärder/insatser som anses behövas.

Likabehandlingsgruppen på Tolvåkerskolan har varit verksam i ett drygt ett år och har en övergripande syn på hur verksamheten fungerar inom ovan nämnda områden.

Personal

Marie Wilson, skolsköterska, har slutat sin tjänstgöring på Tolvåkerskolan. Ett stort tack till Marie för alla insatser, för såväl elever som, i ett gediget samarbete, med personalgruppen. Marie Wilson efterträds av Mia Hansson, tidigare skolsköterska i Malmö. Mia Hansson hälsas välkommen till Tolvåkerskolan och börjar sin tjänstgöring den 16/11.

Talia Galletto, lärare i spanska, kommer att vara föräldraledig från och med den 1/2 2018 t.o.m. 31/1 2019. Vikarie för Talia Galletto är Carolina Lundin, lärare i spanska, och överlämning mellan berörda är planerad.

Inger Brandin Johansson, lärare i svenska och so-ämnen, har under höstterminen vikarierat i svenska. Tjänsten har varit utlyst vid ett par tillfällen under hösten och rekryteringen är nu klar. Vidare information om bemanning kommer inom kort.

Yngve Johansson, lärare i no och teknik, kommer att avsluta sin tjänstgöring på Tolvåkerskolan, den 21/12. Tjänsten är under rekrytering, intervjuer är pågående och information om tillträde kommer så fort allt är på plats.

Kävlinge kommun – Årets skolbibliotek 2017

Skolbibliotekarieteamet i Kävlinge kommun var, under tidig höst, en av tre finalister till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2017.

Vid bedömningen till Årets skolbibliotek 2017 lades särskild vikt vid följande:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning och medie-och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov

Under måndagen den 30/10 utsågs Skolbibliotekarieteamet i Kävlinge kommun, till Årets skolbibliotek 2017, av Nationella skolbiblioteksgruppen. Årets skolbibliotek 2017 utmärks av ” ett nytänkande när det gäller organisation och samarbete, vilket leder till en stabil och innovativ verksamhet. Den gemensamma webbplatsen och de samlade medierna ger en klok resursanvändning. Genom kollegialt lärande och regelbundet nätverkande skapar man en stark grupp som bidrar till elevernas och personalens utveckling”.

Konstforums Ungdomsutställning – Lilla Kulturhuset, Kävlinge

Konstprojekt, i ämnet bild, har under hösten resulterat i att elever i årskurs 9 på Tolvåkerskolan fick möjligheten att vara utställare. Projektet har varit under ledning av Anette Sahlin, lärare i bild på Tolvåkerskolan. Utställningen, representerat av bl.a. teckning och akvarell, sträckte sig över perioden 31/10-2/11och i ett samarrangemang med Bästa Biennalen via Cecilia Dellow, Kultur och fritid, Kävlinge kommun.

Yrkesdagen den 20/12 – årskurs 9

Eleverna i årskurs 9 kommer att få möta olika yrkesrepresentanter, vid s.k. yrkesdagen, för att få en uppfattning om olika yrken. Yrkesdagen genomförs på Tolvåkerskolan den 20/12 och är sedan flera år tillbaka en väl tillämpad erfarenhet.

Eva Landén, arbetslagsledare och förstelärare, har varit i kontakt med vårdnadshavare till elever i årskurs 9, på Tolvåkerskolan. Vårdnadshavare med yrken/tjänster som t.ex. ingenjör, ekonom, psykolog, polis och konsult, kommer att representera dagen. Eva Landén arbetar vidare med ytterligare förfrågningar och förhoppningsvis kommer fler yrken att representera, vid tillfället.

Skolråd på Tolvåkerskolan

Vårterminen första Skolråd är planerat till den 7/2 2018, kl. 18.30. Plats: mediateket.

Vid tillfället kommer Maria Bolmehag att presentera pågående arbeten i skolbiblioteksgruppen – Kävlinge kommun. Välkomna till ett inspirerande Skolråd den 7/2. Övriga datum för vårterminen skolråd är 7/3 och 4/4.

Ordförande vid läsårets skolråd är Hans Holmstedt. Sekreterare är Ann Ivarsson. Tack till Hans och Ann för höstterminens insatser.

Agneta Olander

RektorHär hittar du alla informationsbrev från läsåret 2017/2018


Uppdaterad 2017-11-21

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00