Tyck till om Kävlinge kommun

Matematiksatsning

Kävlinge kommun ingår i ett landsomfattande nätverksarbete som SKL ansvarar för med
syfte att öka elevernas matematikkunskaper inför mätningen PISA 2015.
På varje skola sätts det upp mål för elevernas utveckling och lärarande. Det görs kontrakt på vilka aktiviteter som ska genomföras och efteråt följer man tillsammans upp resultatet för att säkerställa effekten och för att kunna kommunicera resultatet.

Kommunens mål för matematiken innebär att:

  • Alla elever efter årskurs 1 ska ha taluppfattning inom området 0 – 20, vilket innebär förståelse mellan antal och symbol. Resultatet mäts i test.
  • Andelen elever som når betyget A ska öka.
  • Elevernas attityd till matematiken ska förbättras. Uppföljning av attityder till matematiken sker årligen.

Kommunen deltar även i Skolverkets satsning Matematiklyftet, en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete.

Varför görs en satsning på matematikundervisningen?

Såväl nationella som internationella undersökningar visar att det finns ett behov över hela landet att satsa på matematikundervisningen. Som ett led i detta har man från regeringen utökat undervisningstiden i matematik samt satsat på ett matematiklyft för alla Sveriges matematiklärare. 

Uppdaterad 2015-10-14

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00